EMILY04
13.10.09,10:24
Pripravovaná novela zákona o účtovníctve
12.10.2009
Rešerš vybraných tém z pripravovanej novely zákona


Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bude novelizovaný zákonom č. xxx/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2010; v súčasnosti je v NR SR návrh novely zákona (tlač 1 196). Ďalej uvádzame rešerš vybraných tém; ide o predbežnú informáciu - v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona po jeho schválení.

1.Právnická osoba zrušená bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie) vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu (§ 4 ods. 3). Rozhodný deň na účely účtovníctva je deň určený v zmluve o zlúčení (splynutí) alebo v projekte rozdelenia [§ 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka]; od tohto dňa sa úkony zanikajúcej spoločnosti považujú za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. Od rozhodného dňa sú účtovné prípady zanikajúcej spoločnosti súčasťou účtovníctva nástupníckej spoločnosti.

2.Pri rozdelení alebo splynutí otvorí účtovné knihy nástupnícka spoločnosť k rozhodnému dňu; ak nástupnícka spoločnosť ešte nevznikla, otvorí účtovné knihy za ňu zanikajúca spoločnosť. Pri zlúčení nástupnícka spoločnosť plynule pokračuje vo vedení svojho účtovníctva, len do neho prevezme súvahu zanikajúcej spoločnosti

3.Otváraciu súvahu zostavuje spoločnosť ku dňu svojho vzniku (teda zápisu do obchodného registra), s výnimkou, ak táto bola zostavená k rozhodnému dňu. Otváraciu súvahu zostavuje aj nástupnícka spoločnosť k rozhodnému dňu (§ 17 ods. 6 a ods. 7 písm. c)

4.Medzi adresne vymenované účtovné jednotky, ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo, ak nepodnikajú a ak ich príjmy za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie nedosiahli 200 000 eur, sú zaradené poľovnícke organizácie podľa nového zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. [§ 9 ods. 2 písm. c)

5.Doplňuje sa definícia čistého obratu pre účely zostavenia účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS). [B]Čistým obratom sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav [§ 17a ods. 2 písm. b)].

6.Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom ECB k rozhodnému dňu, ak ide o prevzatie majetku a záväzkov od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby [§ 24 ods. 2 písm. c)].

7.Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti sa oceňujú reálnou hodnotou aj v jednoduchom účtovníctve [§ 25 ods. 1 písm. e) bod 1].

8.V mimoriadnej účtovnej závierke z dôvodu zániku bez likvidácie (rozdelenie, zlúčenie, splynutie) sa oceňuje majetok a záväzky zanikajúcej spoločnosti v reálnej hodnote [§ 27 ods. 1 písm. d)]; v tejto hodnote sa majetok a záväzky prevezmú do účtovníctva nástupníckej spoločnosti [§ 25 ods. 1 písm. f)].

9.Nástupnícka spoločnosť ocení reálnou hodnotou preberaný majetok a záväzky aj v prípade, ak majetok a záväzky preberá od zahraničnej zanikajúcej spoločnosti (§ 25 ods. 2).

10.Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj (účet 012), musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do 5 rokov; z tohto časového obmedzenia sa vypúšťa goodwill (§ 28 ods. 4). Zriaďovacie výdavky boli zrušené novelou č. 61/2009 Z. z. Goodwill sa bude odpisovať počas doby, ktorý si účtovná jednotka stanoví samostatne vo svojom účtovnom odpisovom pláne. Na odpisovanie goodwillu, ktorý vznikol do 31. 12. 2009 sa vzťahujú doterajšie predpisy (§ 39 g).

11.Účtovné záznamy, podľa ktorých sa zisťuje alebo preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, sa uchovávajú v lehote podľa tohto zákona, najmenej však v lehote pre zánik práva vyrubiť daň (§ 45 zákona č. 511/1992 Zb.).
[/LIST][LEFT]Zdroj: VD
EMILY04
13.10.09,21:56
Aby sme sa nenudili.
promont maja
15.10.09,08:42
Tak za toto by si si odo mňa zaslúžila dva bodíky.