Iruška
13.10.09,11:30
Prosím poradiť ohľadne DPH v športovom klube. sportový klub je plátca DPH.-kupili sme auto N.1 kde sa môže odpočítať DPH. problém mám v tom, že auto sa používa na športové účely kde výdavky sa účtujú ako nezdaniteľné, pretože ŠK vykonáva športovú činnosť, ktorá je oslobodená od DPH. Ak by sa auto používalo na športovú činnosť a inú činnosť /ktorá sa zdaňuje/ tak počítam koeficientom ? Ďalej prosím ozrejmiť, čo je obrat v športovom klube pre povinnú registráciu DPH.- Máme rôzne príspevky od mesta na športovú činnosť, ktorú účtujem na účte 6 tr. príspevky. Zahrňajú sa tieto príspevky do obratu? Veľmi pekne ďakujem za názory,prípadne pripomienky k účtovaniu športového klubu
betka
13.10.09,15:49
4/(9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

§ 33
Služby súvisiace so športom
alebo telesnou výchovou

Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.

§ 50
Pomerné odpočítanie dane

(1) Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku 2 a zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor.

(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti,

(3) V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.

(4) Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ spôsobom podľa odseku 2 koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý v priebehu kalendárneho roka prestane byť platiteľom, a to za obdobie od prvého dňa kalendárneho roka do skončenia jeho posledného zdaňovacieho obdobia.Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka stal platiteľom alebo v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa.
(5) Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 2 až 4 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.


http://www.porada.sk/t121643-koeficient-dph-a-uctovanie.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t115557-koeficient-dph.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t57616-povinnost-vypocitavat-koeficient-dph.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t1151-kratenie-koeficientom.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t119442-vypocet-koeficientu.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t118371-koeficient-dph-vypocet.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t93091-zmena-ucelu-pouzitia-54-a.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t116275-futbalovy-klub-zdruzenie-a-dph.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t116264-dodatocne-dp-a-koeficient.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t116015-dph-a-koeficient.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t99706-koeficient-vypocet.html?highlight=koeficient

http://www.porada.sk/t115546-koeficient.html?highlight=koeficient

Stačí zadať do vyhladávača koeficient, koeficient sa dá pochopiť na príkladoch