Martina CF
13.10.09,12:41
Ahojte

Ako je to s faktúrami z kosovských firiem a DPH? Je potrebné samozdanenie?

Ďakujem za všetky odpovede :)
Johanka
13.10.09,13:01
Samozdanenie z akého dôvodu ? § 11 ? Kosovo je štát EÚ ?
JankaO
13.10.09,13:19
Ahojte

Ako je to s faktúrami z kosovských firiem a DPH? Je potrebné samozdanenie?

Ďakujem za všetky odpovede :)
Postupujte v zmysle § 12 ZDPH
Martina CF
13.10.09,13:55
Kosovo nie je clenom EU. Pytala som sa len pre istotu, aby som nieco nepoplietla.

Dakujem
Johanka
13.10.09,13:56
Mne v zadaní chýba predmet fakturácie ;).
Martina CF
13.10.09,14:01
Mne v zadaní chýba predmet fakturácie ;).
Ide o fakturu za pripravu dokumentacie. Fakturuje kosovska firma slovenskej.
Johanka
13.10.09,14:03
Takže § 12 nie je to pravé, orechové ;).
§ 15 ?
Martina CF
13.10.09,14:05
Takže § 12 nie je to pravé, orechové ;).
§ 15 ?
Podľa mňa je to § 15 ods. 8b.... Ale aj tak sa z toho neviem nejako vysomáriť :(
Johanka
13.10.09,14:37
Pokračuj v § 69 ods.3. V § 15 ods.7 je pre teba dôležitá druhá veta.
Ešte by som doplnila otázku k predmetu fakturácie - dokumentácia je k čomu ?
Martina CF
13.10.09,15:22
Pokračuj v § 69 ods.3. V § 15 ods.7 je pre teba dôležitá druhá veta.
Ešte by som doplnila otázku k predmetu fakturácie - dokumentácia je k čomu ?
Išlo v podstate o dokumentáciu k tendru. Kosovská strana pomáhala s vypracovaním dokumentácie, tender sa uskutočnil v Kosove, teda dokumentácia sa v konečnom dôsledku dostala do Kosova.
Martina CF
19.10.09,09:07
Prosím pomôže mi s tým niekto, ako sa to chová vo vzťahu k DPH? Som z toho bezradná :(
adabirk
19.10.09,19:38
- podľa môjho názoru predmetná dokumentácia k tendru patrí medzi tvz. katalógové služby, z ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti z poskytovateľa na prijímateľa služby
§ 15
(7) Miestom dodania služieb uvedených v odseku 8, ak sú tieto služby dodané osobe, ktorá podniká v členskom štáte inom, ako je členský štát dodávateľa služby, alebo zákazníkovi, ktorý má sídlo alebo bydlisko v treťom štáte, je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodávajú; ak táto osoba nemá takéto miesto, je miestom dodania služby jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Ak sú služby uvedené v odseku 8 dodané osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a služby sú určené na spotrebu a využitie v tuzemsku, miestom dodania služieb je tuzemsko.
(8) Službami, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 7 vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby a prijatia záväzku zdržať sa vykonávania týchto služieb, sú

a) reklamné služby,

b) poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,

c) bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok,

d) prevod alebo postúpenie autorských a im príbuzných práv, poskytnutie práv na predmety priemyselného vlastníctva a poskytnutie podobných majetkovo využiteľných práv,

e) pridelenie zamestnancov,

f) nájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou nájmu dopravných prostriedkov železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov,

g) telekomunikačné služby,

h) služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,

i) elektronicky dodávané služby,

j) prenos emisných kvót pre skleníkové plyny,

k) poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb.

- prijatie predmetnej služby sa zdaňuje v zmysle
§ 69 ods. 3 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html)
(3) Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách podľa § 15 ods. 8, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu.

- otázku je potrebné doplniť, či vaša spoločnosť je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak áno vzťahuje sa na vás ustanovenie § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH.
Martina CF
20.10.09,08:11
Sme platiteľmi DPH, čiže daňová povinnosť sa prenesie na nás ako prijímateľa a zároveň v zmysle § 51 ods. 1 písm. b) máme nárok na odpočítanie dane. Chápem to tak správne?
Budem to vidieť v riadkoch č. 9 a 10 daňového priznania DPH?

Ďakujem krásne za pomoc :)