deni1
14.10.09,07:06
Dobrý deň,
vieto mi niekto poradiť akým spôsobom sa účtuje komisionálny predaj. Mám firmu, ktorá účtovala zásoby spôsobom A, ale teraz začala nakupovať tovar iba komisiou. A ako je to s uplatňovaním DPH na obidvoch stranách?
ďakujem
betka
29.10.09,14:18
Z o DPH par. 8

(6) Ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, podľa ktorej koná vo svojom mene na účet inej osoby (ďalej len komisionárska zmluva ), obstará kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala.
137Cs
29.10.09,15:26
... akým spôsobom sa účtuje komisionálny predaj. Mám firmu, ktorá účtovala zásoby spôsobom A, ale teraz začala nakupovať tovar iba komisiou.
Komisionálny predaj by sa mal vykonávať na základe komisionárskej zmluvy (Diel XI, § 577 a nasl. Obchodného zákonníka). Znenie § 583:
(1) K hnuteľným veciam zvereným komisionárovi na predaj má komitent vlastnícke právo, dokiaľ ho nenadobudne tretia osoba. Vlastnícke právo k hnuteľným veciam získaným pre komitenta nadobúda komitent ich odovzdaním komisionárovi.
Pokiaľ ste v postavení komisionára (firmy sprostredkujúcej predaj), k majetku prevzatému na ďalší predaj nemáte vlastnícke právo.
Postupy účtovania PÚ - § 43:
(11) Zásoby prevzaté účtovnou jednotkou na spracovanie, vypožičané od iných subjektov, došlé účtovnej jednotke omylom a informácie o konsignačnom sklade sa zaznamenávajú na podsúvahových účtoch s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.
Postupy účtovania PÚ - § 85:

Podsúvahové účty
(1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.
(2) Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä
a) prijaté depozitá a hypotéky,
b) prenajatý majetok,
c) majetok prijatý do úschovy,
d) zásoby prijaté na spracovanie,
Údaje o významných položkách majetku sledovaného na podsúvahových účtoch by sa v zmysle Prílohy 3 k Opatreniu MF SR č. 4455/2003-92 (poznámky k ÚZ) mali uvádzať v bode K Poznámok..

Pokiaľ ste v pozícii komitenta (firmy, ktorej tovar sa v komise predáva), tovar odovzdaný na komis musíte účtovať na účtoch zásob v samostatnom analytickom okruhu - § 43 Postupov PÚ:
(9) Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnej jednotky sa sledujú na analytických účtoch a v analytickej evidencii sa zaznamenáva miesto ich uloženia.