patriciavlnkova
14.10.09,09:44
Chcela by som vás poprosiť o radu pri účtovaní a odpisovaní kladného goodwillu. Naša sesterská spoločnosť z Nemecka k nám presúva časť svojej výroby a s ňou spojený goodwill. Otázka znie: Budem kladný goodwill účtovať na ťarchu účtu 015? (čiže ak správne rozumiem na stranu MD?) Bude sa goodwill účtovne odpisovať? (551/075)
Pri kúpe podniku a jeho časti mi je to jasné, ale v prípade splynutia, zlúčenia sa hovorí len o preceňovaní reálnej hodnoty a nikde som nenašla či sa to má aj odpisovať.
Budem vďačná za každý názor a radu. Vopred ďakujem
betka
14.10.09,12:19
Na 015 účtujeme i pri zlúčení, splynutí a rozdelení:

Dokaz: Postupy v PU:

§ 26
Účtovanie pri splynutí a rozdelení

(1) Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení sa ku dňu zrušenia bez likvidácie rozdiely medzi zisteným ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve a ocenením podľa § 27 ods.1 písm. d) zákona zaúčtujú na príslušné účty majetku a záväzkov, s prípadným použitím účtu 015 – Goodwill so súvzťažným zápisom na účte 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení. Ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve sa rozumie ocenenie majetku a záväzkov po zohľadnení odpisov a opravných položiek. Pri cenných papieroch a derivátoch sa postupuje podľa § 14 a 16.

Zákon o účtovníctve: par. 27

§ 27
Na začiatok

(1) Ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) sa jednotlivé zložky majetku a záväzkov oceňujú takto:

a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých účtovná jednotka má podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach okrem majetkovej účasti v realitnej spoločnosti podľa osobitného predpisu, 37a)
b) deriváty trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom,
c) nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv posudkom znalca a technické rezervy kvalifikovaným odhadom v účtovných jednotkách, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami podľa osobitných predpisov, 12)
d) v obchodných spoločnostiach alebo v družstvách zanikajúcich bez likvidácie38) trhovou cenou, kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca alebo v iných prípadoch podľa osobitného predpisu, 39)
e) ak sú zabezpečené derivátmi, trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom,
f) nehnuteľnosti v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv účtovných jednotiek, ktoré sú poisťovňami podľa osobitného predpisu, 19) reálnou hodnotou,
g) komodity trhovou cenou,
h) drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou.

(2) Zostatok účtu 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sa v otváracích súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých splynutím, v otváracích súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých rozdelením a pri zlúčení v účtovníctve právneho nástupcu, vykazuje na účtoch účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy a účtovej skupiny 42 – Fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia sa vykazujú v súlade so zmluvou o splynutí, zmluvou o rozdelení alebo zmluvou o zlúčení.

(3) Pri splynutí obchodných spoločností alebo družstiev sú v otváracej súvahe a pri zlúčení sú v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom vysporiadané ich vzájomné pohľadávky a záväzky. O prípadné rozdiely vzniknuté vysporiadaním vzájomných pohľadávok a záväzkov pri splynutí sa upraví účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov v otváracej súvahe. Pri zlúčení sa tieto rozdiely účtujú na príslušný účet nákladov alebo výnosov v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom.

Je potrebné počítať OR z precenenia majetku a závazkov na reálnu hodnotu, ....... (zásoby, 02, precenenie pohladávok, závazkov...) ak je i goodwill: 015/416.
Potom do nástupníckej sa prejde v reálnom ocenení podla zmlúv účet 416/41x, 42x.........

A čo potom z účtom 015? Stále nám bude visieť, je potrebné potom goodwill odpísať 551/075 aj pri zlúčení, splynutí a rozdelení.