jaja444
15.10.09,07:08
Ahojte, len sa chcem opýtať, či mám daňovo neuznaný náklad rozlišovať na časové obdobia. Ďakujem za odpovede
hapeti
15.10.09,07:30
Podľa mňa áno, lebo časové rozlíšenie vyplíva zo zákona o účtovníctve.
Danila
15.10.09,07:31
Ahojte, len sa chcem opýtať, či mám daňovo neuznaný náklad rozlišovať na časové obdobia. Ďakujem za odpovede
Daňovo neuznaný výdavok neovplyvňuje základ dane z príjmov. Nemôže teda ani podliehať časovému rozlíšeniu.
Johanka
15.10.09,09:02
Postupy účtovania:

§ 5
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov


(1) Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.

(2) Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

(3) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako
a) náklady budúcich období na účtoch 381 a 382,
b) výdavky budúcich období na účte 383.

(4) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako
a) výnosy budúcich období na účte 384,
b) príjmy budúcich období na účte 385.

(5) Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

(6) Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Vznik komplexných nákladov budúcich období sa po prvotnom zaúčtovaní na príslušných účtoch nákladových druhov v účtovej triede 5 účtuje v prospech účtu 655 a na ťarchu účtu 382 a ich zúčtovanie v prospech účtu 382 a na ťarchu účtu 555.

(7) Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia.

... ja tu nikde nevidím, že sa nemajú časovo rozlišovať "nedaňové" výdavky.
Danila
18.10.09,12:32
To Johanka:)

Účtovníctvo nie je len o videní, ale aj o cítení. Je o efektívnosti. Aj. Aj účtovných zápisov. Okrem iného. Ani pri rešpektovaní Tvojho, ani pri rešpektovaní môjho tvrdenia nedochádza k chybe. Významnej celkom určite nie. Štátny rozpočet nepustí. A pribudne, či nepribudne do neho podľa oboch tvrdení rovnako. Nedaňový výdavok jednoducho nesúvisí s podnikaním. A vždy som to riešila tak. A vždy s rešpektom kontrolórov najkontrolovateľnejších.;)

P.S. Asi zle čítam, ale nikde v texte som nenašla " nedaňové výdavky ".
hapeti
19.10.09,09:32
Najprv sa spracúva účtovníctvo daného subjektu za daný rok, potom sa výsledok pretransformuje do DP. A len vtedy si zložím otázku, že či to niečo je alebo nie je daňovým výdavkom. V účtovnítve náklad je náklad, a ak to vyžadijú okolnosti treba aj časovo rozlišovať, to že ten náklad je alebo nie je daňovo uznané pri časovom rozlišovaní nepadá do úvahy.
azla
19.10.09,09:55
Je potrebné si uvedomiť, že účtovníctvo nevedieme iba za účelom správneho vyplnenia daňového priznania.

Účtovníctvo poskytuje veľa informácii o stave majetku a hospodárení - napr. pre majiteľov a iné inštitúcie.
betka
19.10.09,10:11
Povedzte príklad, pretože sa vačšinou vždy účtujú náklady a výdavky v súvislosti s činnosťou podnikatelského subjektu. Nenapadá ma žiadny príklad osobne.
Ak by sa jednalo o niečo zaplatené za spoločníka a konatela napr. poistka za jeho automobil, kt. nemá spoločnosť zaradený v OM, nemožeme tak či onak účtovať o výsledkovo, ale účtujeme len súvahovo ako pohladávku voči osobe.
betka
19.10.09,10:29
§ 56
Účty časového rozlišovania

(1) Na účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov sa časovo rozlišujú náklady a výnosy.

(2) Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.

(3) Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

(4) Na účte 382 - Komplexné náklady budúcich období sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu.

(5) Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

(6) Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.

(7) Na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.

(8) Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

(9) Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

(10) Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia.

(11) Prijaté úhrady za vykonané preložky rozvodných zariadení podľa osobitného predpisu26) sa časovo rozlišujú vo výške odpisov týchto zariadení.

(12) Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Dotácie na nákup pozemku, ktorých poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustia do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby. Rozpúšťanie dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v prípade prechodného užívania stavby23a) a z dôvodu dočasného užívania stavby23b) do výnosov sa vykoná v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými opravnými položkami podľa § 33 ods. 1.

(13) Na účte 385 - Príjmy budúcich období sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté pozadu. Na účte 385 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej triede 6.

Príklady:
Spoločnosť vykonávajúca opravy chladničiek si zakúpila predplatenie časopisu záhradkár v 10/2009 za 120 €.
- účtovanie súvahové, nie výsledkové

Príklad:
Spoločnosť uhradila telefon, kde spoločník podla výpisu telefonoval svojej kamarátke do Afriky
- účtovanie: pohladávka voči spoločníkovi, účtovanie súvahovo, nie výsledkovo
- hovory súvis. s podnik. činnosťou:
518,381/321
- súkromné 355/321

Príklad: úroky platené vopred:
- spoločnosť je v prenájme u spoločníka, ktorý má príjmy podla 6/3 ako občan SR, a prenajíma spoločnosti svoju nehnutelnosť, pričom má na nehnutelnosť úver a platí úroky z úveru
- úroky z úveru nie sú nákladom spoločnosti, preto opať účtujeme súvahovo, s nákladmi spoločnosti to nemá nič spoločné, opať pohladávka voči spoločníkovi

.....
Danila
19.10.09,11:26
Je potrebné si uvedomiť, že účtovníctvo nevedieme iba za účelom správneho vyplnenia daňového priznania.

Účtovníctvo poskytuje veľa informácii o stave majetku a hospodárení - napr. pre majiteľov a iné inštitúcie.A o to ide. Je potrebné si uvedomiť, že každú hospodársku operáciu posudzujem pred jej zaúčtovaním. A nedaňový výdavok/ ak je nedaňovým nákladom/ účtujem na analytický účet pre nedaňové náklady v triede 5.. Ten červený palec v mojom predošlom príspevku ak bol od účtovníka, tak mi je veľmi, veľmi ľúto. Ja už som tu názor na kvalitu poskytovaných účtovníckych služieb niektorými účtovníkmi expresívne v dávnej minulosti vyjadrila. A tento problém nedaňových výdavkov, či nákladov už ďalej ponechám bez komentára. Asi si začnem opravovať strechu rodinného domu, financovať zo živnosti a lámať si hlavu, čo som to tu vlastne prečítala.;)
hena22
19.10.09,11:54
Pre Danila:
Myslím, že si zjednodušuješ život a nie je to správne. Pravdepodobne nepodliehaš auditu, pretože to by si inak "kmitala". V účtovníctve je daňové hľadisko až druhoradé. Také nedaňové náklady určite existujú. Čo by si povedala napríklad na 10 ročný prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov, ktorý nebude hradený zo sociálneho fondu? Ja myslím, že aj keď je nedaňový, treba ho z hľadiska čistoty účtovania (časová súvislosť) rozlíšiť.
Súhlasím s názorom, že najskôr správne účtujem a následne posudzujem z daňového hľadiska.
betka
19.10.09,12:48
Pre Danila:
Myslím, že si zjednodušuješ život a nie je to správne. Pravdepodobne nepodliehaš auditu, pretože to by si inak "kmitala". V účtovníctve je daňové hľadisko až druhoradé. Také nedaňové náklady určite existujú. Čo by si povedala napríklad na 10 ročný prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov, ktorý nebude hradený zo sociálneho fondu? Ja myslím, že aj keď je nedaňový, treba ho z hľadiska čistoty účtovania (časová súvislosť) rozlíšiť.
Súhlasím s názorom, že najskôr správne účtujem a následne posudzujem z daňového hľadiska.

Musím reagovať, Hena. Z chuti som sa zasmiala.

:D:D:D, naša Danila je predovšetkým účtovníčka, rozmýšľa najskôr účtovne, a potom daňovo.
O akých komplikovaných veciach, Danila účtuje, si neviete ani predstaviť, rozpočty, kalkulácie, výroba, finančná analýza, ............

Danila, učte sa trošku:D:D, apoň základy by ste mali vedieť :D:D:eek:

Hena, neviete si ani len na chvíľočku predstaviť, s čím sme sa s Danilou pasovali, v akých ťažkých prípadoch nie len mne, ale i ostatným táto ženská pomáhala.

PS: DANILA JE U MŇA KVALITA, KVALITA I OSTANE!!!!

PS: O tom tučnom a podčiarknutom som Vám nehovorila práve ja???:confused:
hena22
19.10.09,13:25
V žiadnom prípade som sa danily nechcela dotknúť ani spochybniť jej odbornosť. Ale nemôžem s ňou v tomto prípade súhlasiť. Medzi účtovníctvom a daňami sa čoraz viac otvárajú nožnice a my účtovníci to musíme akceptovať, či chceme alebo nie. A zákon o účtovníctve hovorí jasne, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia. Takže to, čo sa týka budúcich období, nemá v nákladoch miesto ani na pripočítateľnej analytike.

PS: to tučné podčiarknuté musím aj ja uplatňovať, pretože by som asi neprešla cez auditora. Je to pre mňa menej práce urobiť to hneď poriadne, ako to potom spätne opravovať. :)
Danila
19.10.09,13:57
V žiadnom prípade som sa danily nechcela dotknúť ani spochybniť jej odbornosť. Ale nemôžem s ňou v tomto prípade súhlasiť. Medzi účtovníctvom a daňami sa čoraz viac otvárajú nožnice a my účtovníci to musíme akceptovať, či chceme alebo nie. A zákon o účtovníctve hovorí jasne, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia. Takže to, čo sa týka budúcich období, nemá v nákladoch miesto ani na pripočítateľnej analytike.

PS: to tučné podčiarknuté musím aj ja uplatňovať, pretože by som asi neprešla cez auditora. Je to pre mňa menej práce urobiť to hneď poriadne, ako to potom spätne opravovať. :)Milá hena, ja som nedotknuteľná.;) Počas tridsiatich rokov čo účtujem, som nekonečne veľa rokov podliehala auditu. Ukecala som každý zápis.:) Samozrejme argumentami. Teda som nemala vlastne nálezy.;) A účtovníctvo nie je dogma. A nedaňové výdavky by sme tu mohli rozoberať mesiac, názorovo by sme sa nestretli. Ale to neznamená, že by sme sa v odbornosti neposunuli. Aj tak je v konečnom dôsledku našej práce dôležité, ako je s nami spokojný objednávateľ našich účtovníckych služieb a DÚ po kontrole našich daňových priznaní. Takže tak.

P.S. Uvediem Ti jeden príklad:
Príde koniec roka, a pán podnikateľ bude chcieť prognózu. Ty mu dáš Tvoju/nemyslím to osobne, ale obrazne:)/ a ja mu dám moju. Budú rozdielne. Pri mojej po tej Tvojej sa mu zježia vlasy na hlave. A vieš v čom bude rozdiel? V mojich a Tvojich nedaňových výdavkoch a nákladoch. Napríklad.;) Nie vždy musíme byť zajedno, aby sme nemohli dosiahnúť rovnaký výsledok. Toť moja poučka pre účtovníka.
Stefan2005
19.10.09,18:18
Povedzte príklad, pretože sa vačšinou vždy účtujú náklady a výdavky v súvislosti s činnosťou podnikatelského subjektu. Nenapadá ma žiadny príklad osobne.
Ak by sa jednalo o niečo zaplatené za spoločníka a konatela napr. poistka za jeho automobil, kt. nemá spoločnosť zaradený v OM, nemožeme tak či onak účtovať o výsledkovo, ale účtujeme len súvahovo ako pohladávku voči osobe.

Takže skúsim jeden-dva príklady.

a) spoločnosť sa stala členom dobrovoľného združenia právnickych osôb od 1.11. daného roka. Zaplatila členský príspevok (vo výške presahujúcej 100 tisíc SK) na jeden rok (čiže sa týka dvoch účtovných období) a toto členské presahovalo zákonom dané možnosti - teda nedaňové výdavky...

b) spoločnosť zaplatila zamestnancovi jednoročné štúdium (60.000 Sk) na súkromnej škole za obdobie september-jún. Dané štúdium nemožno posudzovať ako daňový náklad...

Oba náklady sú nákladmi spoločnosti, teda neúčtujú sa súvahovo. Časovo rozlíšiť alebo nerozlíšiť dané náklady? Pretože tiež posudzujem jednotlivé účtovné prípady prípad od prípadu, uvedené nedaňové náklady som časovo rozlíšil. Keby som to neurobil, síce daňový základ by som mal nezmenený, ale by som uviedol firmu do účtovnej straty. Takže som to časovo rozlíšil.
Danila
20.10.09,09:45
Takže skúsim jeden-dva príklady.

a) spoločnosť sa stala členom dobrovoľného združenia právnickych osôb od 1.11. daného roka. Zaplatila členský príspevok (vo výške presahujúcej 100 tisíc SK) na jeden rok (čiže sa týka dvoch účtovných období) a toto členské presahovalo zákonom dané možnosti - teda nedaňové výdavky...

b) spoločnosť zaplatila zamestnancovi jednoročné štúdium (60.000 Sk) na súkromnej škole za obdobie september-jún. Dané štúdium nemožno posudzovať ako daňový náklad...

Oba náklady sú nákladmi spoločnosti, teda neúčtujú sa súvahovo. Časovo rozlíšiť alebo nerozlíšiť dané náklady? Pretože tiež posudzujem jednotlivé účtovné prípady prípad od prípadu, uvedené nedaňové náklady som časovo rozlíšil. Keby som to neurobil, síce daňový základ by som mal nezmenený, ale by som uviedol firmu do účtovnej straty. Takže som to časovo rozlíšil.
:)Rada Ťa vidím, a ak dovolíš, s Tebou som ochotná viesť kúsok diskusie na tému daňové, verzus nedaňové výdavky, či náklady. Už dopredu viem, že sa nezhodneme, vôbec mi to neprekáža, lebo môj prístup k nedaňovým výdavkom je pravdepodobne ojedinelý.
Súkromné vlastníctvo je oddelené od podnikateľského.
Ak podnikám, účelne vynakladám finančné prostriedky na účel podnikania, za účelom dosahovania zisku.
S tým úzko súvisia teda daňové výdavky, verzus daňové náklady.
Zákon pripúšťa aj tie nedaňové, mimoriadne, napríklad v položkách - do normy, nad normu, príklad uvádzam vyššie vreckové, ak za to moja služobná cesta a jej výsledok financmajstrovi stojí.
Ak dobre funguje podnikateľské prostredie, kontrolný systém, ak uplatňujem pri podnikaní zákony širokospektrálne viem, že je istý a podstatný rozdiel medi účtovným a daňovým hospodárskym výsledkom.
Že existujú aj pojmy finančná disciplína, neoprávnené použitie finančných prostriedkov, etc.....
Je normálne, ak dosahujem červený účtovný hospodársky výsledok, vysoko zelený daňový hospodársky výsledok, a jednoducho nemám na odvody, dane, lebo.......:confused: ?

Takže si zaplatím na 5 rokov päťhviezdičák na Mallorce, časovo ho rozlíšim, lebo sa učím pre pracovníkov mojej s.r.o. tajomstvá dychových cvičení pri mori, šupnem do nedaňových nákladov, a mzdy im vyplatí sociálka v mojom konkurze.
Bola som expresívna, ale ja som už taká....:)
Asi len komplexnejší pohľad na problém. Súhlasiť nemusíš, vážim si Tvoje príspevky aj bez tých čarovných okamihov zelených palcov.;)
hena22
21.10.09,06:48
bohužiaľ aj tak to v biznise chodí a očakávať, že všetky manažérske rozhodnutia budú etické, sociálne a výlučne na prospech firmy je prinajmenšom naivné. a účtovník musí účtovať aj o tých veciach, s ktorými sa vnútorne nestotožňuje. pokiaľ je to v medziach zákona, nič s tým nenarobíš. a náš zákon je v tomto smere naozaj deravý. btw. tým časovým rozlíšením aspoň zmierniš dopad na účtovný HV
Danila
21.10.09,07:51
bohužiaľ aj tak to v biznise chodí a očakávať, že všetky manažérske rozhodnutia budú etické, sociálne a výlučne na prospech firmy je prinajmenšom naivné. a účtovník musí účtovať aj o tých veciach, s ktorými sa vnútorne nestotožňuje. pokiaľ je to v medziach zákona, nič s tým nenarobíš. a náš zákon je v tomto smere naozaj deravý. btw. tým časovým rozlíšením aspoň zmierniš dopad na účtovný HV

Vcelku si ma potešila svojim príspevkom. Vždy som vedela, že účtovník je na najslabšej a najohrozenejšej pozícii v organizačnej schéme. :)Za Baťu to bola jednička. Časy sa menia. Pokiaľ nie je účtovníkom objímajúcim sa so spoločníkom.;) Čosi som tu čítala, ani neviem už kde, o otváraní nožníc medzi účtom a daňami. Pamätám si celkom presne na začiatok daňového ošiaľu, keď sa vo firme hľadal daňový referent.:) Čo ja viem, trebars personalista. Zobral si daňový zákon a tváril sa veľmi múdro. Lebo o účtovníctve nemal ani páru. Potom sme spolu zosmolili daňové priznanie, lebo účtovník vždy mal nejakú "nadprácu".;) Najskôr všetko účtovné/ aj úsporné/ bolo aj daňové. Pri otváraní tých nožníc som ja už len otávarala bezradne oči. Nikdy som nedaňové časovo nerozlišovala, lebo to " nad normu " bolo ojedinelé a príslušné v danom účtovnom období. To ostatné som vždy ako- tak uboxovala. Aj mňa občas uboxovali.:mee:Takže v tomto, čo si napísala s Tebou súhlasím. Je to aj o etike. Kde chýba etika, tam pribúda nedaňových výdavkov a nákladov, s tým súvisiacich menej peňazí na podnikateľských účtoch, narastajúcich insolventných podnikateľov/ nie chudobných:)/ a krachujúcich firiem/ nie podnikateľov/.:) Pekný deň Ti prajem.