olbo
15.10.09,13:24
Klient si k 30.9.09 objednal auto s odpočtom DPH,uzavrel
zmluvu o predaji MV a zaplatil 1/3 sumy.Auto bude dodané
za 2 mesiace. Jedná sa o predaj na 3 splátky v priebehu 2 rokov. Na zmluve je cena vozidla s uvedením DPH. K zálohe
je vydaný Zálohový list na zaplatenú sumu. Potrebujem vedieť, či na základe týchto dokladov môžem klientovi už
v tomto zdaňovacom období uplatniť DPH. Podľa môjho názoru nie, ale chcem to mať overené!
adabirk
15.10.09,16:58
- nárok na odpočítanie dane platiteľovi vzniká v zmysle § 51 zákona o DPH
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,


§ 71

Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.

(2) Faktúra musí obsahovať
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

c) poradové číslo faktúry,

d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

e) dátum vyhotovenia faktúry,

f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

(3) Za faktúru sa považuje aj
a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,

- už sa to tu riešilo - skúste si pozrieť na porade najčastejšie kladené otázky na DPH:

http://www.porada.sk/t17311-najcastejsie-otazky-dph.html

- záleží aký doklad vám predajca k autu dodá, kúpna zmluva na uplatnenie nároku na odpočítanie dane nestačí.
koňo
16.10.09,15:18
Zadefinuj presne, o aký typ zmluvy ide. Je to od slovenského predajcu?
Podľa mňa ide o kúpnu zmluvu, splatnú do dvoch rokov. V takom prípade by si mal dostať faktúru s nárokom na odpočítanie na základe prvého preddavku a potom faktúru na zvyšok ceny v deň dodania. Zvyšné platby sú len finančnou záležitosťou (odložená splatnosť).
andreaS
16.10.09,16:02
kono: myslim, ze tieto akcie "auto za 1/3" su povazovane za lizing.. s tym rozdielom, ze platis naraz rocnu splatku a nemas splatkovy kalendar na napr. 36 splatok ale na 3 :)

inak by som dph uplatnila, bola prva tretina zaplatena a k zaplatenej zalohe klient dostal tzv. ostru fakturu na zalohu a na jej zaklade je mozne uplatnit si dph... dnom dodania je vtedy datum uhrady tejto zalohy...
Johanka
16.10.09,16:09
Klient si k 30.9.09 objednal auto s odpočtom DPH,uzavrel
zmluvu o predaji MV a zaplatil 1/3 sumy.Auto bude dodané
za 2 mesiace. Jedná sa o predaj na 3 splátky v priebehu 2 rokov. Na zmluve je cena vozidla s uvedením DPH. K zálohe
je vydaný Zálohový list na zaplatenú sumu. Potrebujem vedieť, či na základe týchto dokladov môžem klientovi už
v tomto zdaňovacom období uplatniť DPH. Podľa môjho názoru nie, ale chcem to mať overené!
Zvýraznené je presný názov zmluvy ? Ak áno, postup je taký ako vyyšie uviedol koňo.
olbo
02.02.10,15:31
Ročné zúčtovanie zdrav.poist. 2009 programy