Excise Duty
16.10.09,06:18
1. § 44 vrátane nadpisu znie:
§ 44Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(1) Predajom spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností 42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba v daňovom voľnom obehu na daňovom území predáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, môže takýto lieh nakupovať len od držiteľa povolenia alebo registrovanej osoby. Držiteľom povolenia sa na účely tohto ustanovenia rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom živností 42a) (ďalej len „povolenie na predaj“). Registrovanou osobou sa na účely tohto ustanovenia rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba evidovaná colným úradom podľa § 10 ods. 13 alebo registrovaná colným úradom podľa § 23 a 27.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(4) Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní,
b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov.

(5) Colný úrad vydá povolenie na predaj spotrebiteľského balenia, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b) skladovacia plocha skladovacích priestorov, v ktorých skladuje spotrebiteľské balenie presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet zamestnancov v stálom pracovnom pomere presahuje 10 osôb,
e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
f) nemá nedoplatky voči colnému a daňovému úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu,17)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti,
j) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.

(6) Colný úrad vydá povolenie na predaj a pridelí číslo povolenia na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti priložil doklady podľa odseku 4 a splnil podmienky podľa odseku 5. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepredložil všetky doklady podľa odseku 4 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 5, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ o vydanie povolenia v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.

(7) Držiteľ povolenia na predaj je povinný
a) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 a podľa odseku 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b) nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia alebo od registrovanej osoby,
c) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d) viesť evidenciu podľa odseku 8,
e) skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.

(8) Držiteľ povolenia na predaj a registrovaná osoba sú povinní za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN v členení podľa
a) počtu prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačných údajov dodávateľa spotrebiteľského balenia a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla dodávateľa,
b) počtu vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačných údajov odberateľa, ktorým je držiteľ povolenia alebo registrovaná osoba s uvedením čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla,
c) počtu vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačných údajov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nie je držiteľom povolenia na predaj alebo registrovanou osobou, ak sa spotrebiteľské balenie predáva za účelom jeho ďalšieho predaja,
d) počtu vydaných spotrebiteľských balení v kusoch na konečnú spotrebu,
e) stavu zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti predáva v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná za každú prevádzkareň
a) viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN uvedenú v odseku 8 písm. a), d) a e),
b) nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia alebo od registrovanej osoby,
c) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d) skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.

(10) Držiteľ povolenia a registrovaná osoba sú povinní vo svojom účtovnom programe odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja od predaja spotrebiteľského balenia na konečnú spotrebu. Ak držiteľ povolenia alebo registrovaná osoba alebo právnická osoba alebo fyzická osoba predáva spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu, je povinná túto skutočnosť uviesť na doklade z elektronickej registračnej pokladne. Ak držiteľ povolenia alebo registrovaná osoba predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja, je povinná uviesť na faktúre
a) identifikačné údaje odberateľa a číslo povolenia na predaj, ak bolo odberateľovi pridelené,
b) identifikačné údaje dodávateľa a číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, ak je dodávateľom registrovaná osoba,
c) čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie,
d) informáciu, že sa spotrebiteľské balenie predáva na účely ďalšieho predaja.

(11) Držiteľ povolenia a registrovaná osoba oznamujú údaje podľa odseku 8 colnému úradu elektronicky na tlačive, ktorého vzor zverejní Colné riaditeľstvo na svojej internetovej stránke, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú. Registrovaná osoba oznamuje elektronicky colnému úradu čiarový kód EAN za každý nový druh spotrebiteľského balenia, ktoré chce vyrábať, prijímať z iného členského štátu alebo dovážať z tretieho štátu a to pred jeho výrobou, prijatím z iného členského štátu alebo dovozom z tretieho štátu.

(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu alebo chce predávať lieh zo spotrebiteľského balenia a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná pred začatím činnosti oznámiť colnému úradu
a) identifikačné údaje a adresu umiestnenia jeho prevádzkárne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom,
b) daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo tejto osobe pridelené.

(13) Colné riaditeľstvo vedie elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj, adresy jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia na predaj,
b) číslo povolenia na predaj,
c) dátum vydania povolenia na predaj,
d) dátum odňatia povolenia na predaj,
e) identifikačné údaje registrovanej osoby a jej registračné číslo.

(14) Colné riaditeľstvo zverejňuje na internetovej stránke zoznam povolení na predaj a zoznam registrovaných osôb, v ktorom uvedie údaje podľa odseku 13.

(15) Povolenie na predaj zaniká dňom
a) úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
b) zániku živnostenského oprávnenia, 42b)
c) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj.

(16) Colný úrad povolenie na predaj odníme, ak držiteľ povolenia na predaj
a) prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 5,
b) nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
c) nedodržiava povinnosti podľa odseku 8 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
d) požiada o odňatie povolenia na predaj.

(17) Ak držiteľovi povolenia na predaj zaniklo povolenie na predaj podľa odseku 15, môže zásoby spotrebiteľského balenia predať inému držiteľovi povolenia alebo registrovanej osobe len s písomným súhlasom colného úradu, pričom sa § 47 ods. 1 písm. t) a u) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.

(18) Ak registrovanej osobe colný úrad odňal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, môže zásoby spotrebiteľského balenia predať držiteľovi povolenia alebo inej registrovanej osobe len s písomným súhlasom colného úradu, pričom sa § 47 ods. 1 písm. t) a u) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.

(19) Ustanovenia odsekov 1 až 18 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva v spotrebiteľskom balení len lieh, ktorý je oslobodený od dane podľa § 7.“.

2. V § 47 ods. 1 písm. v) sa číslo „12“ nahrádza číslom „8 “.

3. Za § 51i sa vkladá § 51j, ktorý vrátane nadpisu znie:㤠51j

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj podľa § 44 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2011 musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj najneskôr do 15. októbra 2010. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(2) Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov a kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní,
b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov.

(3) Colný úrad vydá povolenie na predaj spotrebiteľského balenia, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b) skladovacia plocha skladovacích priestorov v ktorých skladuje spotrebiteľské balenie presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet zamestnancov v stálom pracovnom pomere presahuje 10 osôb,
e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
f) nemá nedoplatky voči colnému a daňovému úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu,17)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti,
j) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.

(4) Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 1 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a ak žiadateľ k žiadosti priložil doklady podľa odseku 2 a splnil podmienky podľa odseku 3 colný úrad mu vydá povolenie na predaj a pridelí číslo povolenia. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepredložil všetky doklady podľa odseku 2 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 3, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ o vydanie povolenia v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.

(5) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, toto povolenie zaniká dňom 31. decembra 2010.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010 a toto povolenie jej zanikne podľa odseku 5, nie je povinná postupovať podľa § 44 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2011.

Pozn.:
Účinnosť zákona bude od 1. októbra 2010, účinnosť §44 od 1. januára 2011.
veronikasad
16.10.09,06:35
Nesplnenie podmienok v § 44 odst. 5 písm. b-d) znamená zánik povolenia alebo môže spotrebitelské balenie predávať a povolenie nepotrebuje ?
Zaujíma ma dopad na drobných živnostníkov, majitelov pohostinstiev ...

Ďakujem
Excise Duty
16.10.09,07:09
Nesplnenie podmienok v § 44 odst. 5 písm. b-d) znamená zánik povolenia alebo môže spotrebitelské balenie predávať a povolenie nepotrebuje ?
Zaujíma ma dopad na drobných živnostníkov, majitelov pohostinstiev ...

Ďakujem
Ako je celkom na konci uvedené, ustanovenie § 44 by malo nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2011, čiže povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu dostane po tomto dátume len ten, kto bude spĺňať tieto podmienky.
Treba si najprv pozrieť navrhované prechodné ustanovenie § 51j, podstatné je to, že kto takéto podmienky spĺňať nebude, zanikne mu súčasne platné povolenie a nové už nedostane. Výsledkom budú tisíce obchodov bez kvapky alkoholu, krčiem, kaviarničiek a pod. Nielen že si tam už nepofajčíme ale ani nevypijeme. Je to len návrh, ešte to musí schváliť parlament.
abel
16.10.09,07:28
Ako je celkom na konci uvedené, ustanovenie § 44 by malo nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2011, čiže povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu dostane po tomto dátume len ten, kto bude spĺňať tieto podmienky.
Treba si najprv pozrieť navrhované prechodné ustanovenie § 51j, podstatné je to, že kto takéto podmienky spĺňať nebude, zanikne mu súčasne platné povolenie a nové už nedostane. Výsledkom budú tisíce obchodov bez kvapky alkoholu, krčiem, kaviarničiek a pod. Nielen že si tam už nepofajčíme ale ani nevypijeme. Je to len návrh, ešte to musí schváliť parlament.
Radšej to mohli vyjadriť slovíčkom prohibícia, pretože koľko prevádzok spĺňa takéto podmienky?

b) skladovacia plocha skladovacích priestorov v ktorých skladuje spotrebiteľské balenie presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet zamestnancov v stálom pracovnom pomere presahuje 10 osôb

Už žiadne útulné kaviarničky a bary, ani dôchodcovia ako pán Blichár si už neprídu na svoje. Už len na vínko aby niečo nevymysleli, napr. aby sa mohlo predávať, musí každý zákazník vypiť aspoň 1 liter.
ewita888
16.10.09,07:57
pre krčmy a reštiky to neplatí, oni nepredávajú v spotrebiteľskom balení, to by si museli kupovať zákazníci neotvorené fľaše..
Excise Duty
16.10.09,08:16
pre krčmy a reštiky to neplatí, oni nepredávajú v spotrebiteľskom balení, to by si museli kupovať zákazníci neotvorené fľaše..
Pozorne treba prečítať ustanovenie nového znenia § 44 ods. 1:

Predajom spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností 42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.

Mimochodom to platí aj v súčasnosti (§ 44 ods. 3)!
Muška
16.10.09,10:18
..tzn., že budeme krajinou "cukrární"?????
Pekná utópia :D

Peťo, prosím Ťa, kto dal takýto návrh do parlamentu???

...žeby pán Slota? :rolleyes:
Excise Duty
16.10.09,10:24
..tzn., že budeme krajinou "cukrární"?????
Pekná utópia :D

Peťo, prosím Ťa, kto dal takýto návrh do parlamentu???

...žeby pán Slota? :rolleyes:
http://ekonomika.sme.sk/c/5064757/licencie-na-alkohol-presli-do-posledneho-kola.html
Muška
16.10.09,10:37
Ak by im "neprešli" tie m2 a počet zamestnancov.....ale zabudnú tam toto:

(8) Držiteľ povolenia na predaj a registrovaná osoba sú povinní za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu
a toto :
(11) Držiteľ povolenia a registrovaná osoba oznamujú údaje podľa odseku 8 colnému úradu elektronicky na tlačive

P.S.
asi ma potom šlahne :D
abel
16.10.09,10:47
Peťo, prosím Ťa, kto dal takýto návrh do parlamentu???

...žeby pán Slota? :rolleyes:
myslím, že takých uvedomelých ctených pánov poslancov - našich "zákonodarcov" by sa našlo viac.
veronikasad
16.10.09,12:15
Ako je celkom na konci uvedené, ustanovenie § 44 by malo nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2011, čiže povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu dostane po tomto dátume len ten, kto bude spĺňať tieto podmienky.
Treba si najprv pozrieť navrhované prechodné ustanovenie § 51j, podstatné je to, že kto takéto podmienky spĺňať nebude, zanikne mu súčasne platné povolenie a nové už nedostane. Výsledkom budú tisíce obchodov bez kvapky alkoholu, krčiem, kaviarničiek a pod. Nielen že si tam už nepofajčíme ale ani nevypijeme. Je to len návrh, ešte to musí schváliť parlament.

Myslím, že takéto opatrenie - ak to nie je priamo nariadenie nejakej Smernice EU - pred volbami v parlamente neprejde.
Muška
16.10.09,12:18
Myslím, že takéto opatrenie - ak to nie je priamo nariadenie nejakej Smernice EU - pred volbami v parlamente neprejde.
Veronika,
v to dúfam aj ja, len sa obávam, aby neškrtli tie m2 a zamestnancov a nezostalo im toto:
http://www.porada.sk/1180044-post9.html
Monika Kováčová
16.10.09,12:51
:eek::eek::eek: Tak toto je teda PECKA DŇA!!! :eek::eek::eek:
Muška
16.10.09,12:54
:eek::eek::eek: Tak toto je teda PECKA DŇA!!! :eek::eek::eek:
Kolegyňa, kde sa flákaš???
My sa už "peckujeme" od rána :D:D
Monika Kováčová
16.10.09,12:57
Kolegyňa, kde sa flákaš???
My sa už "peckujeme" od rána :D:D
:D dve tretiny mojich detí má horúčku a sú na antibiotikách... jedna tretina ma pomaly privádza na psychiatriu :cool: a Peťov príspevok ma prinútil zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou, nakoľko 3/4 mojich klientov sú krčmári...
abel
16.10.09,13:03
Monika, ja nič nenechávam na náhodu. Dnes v rámci obedňajšej prestávky sme si okrem kávy dali aj fernet, veď čo keď ten zákon schvália? Treba myslieť na budúcnosť - ja som toto preventívne konzumovanie SBL nazvala štvrtý pilier.
Excise Duty
16.10.09,13:22
Myslím, že takéto opatrenie - ak to nie je priamo nariadenie nejakej Smernice EU - pred volbami v parlamente neprejde.
Nie, nejde o žiadne nariadenie a ani smernicu EÚ, je to robota slovenskej liehovarníckej loby a je to v rozpore s ústavou ale i so Zmluvou o založení ES.
Excise Duty
16.10.09,13:28
Monika, ja nič nenechávam na náhodu. Dnes v rámci obedňajšej prestávky sme si okrem kávy dali aj fernet, veď čo keď ten zákon schvália? Treba myslieť na budúcnosť - ja som toto preventívne konzumovanie SBL nazvala štvrtý pilier.
Presne o to ide, že niekomu vadí, že piješ fernet a tak robí všetko preto, aby si pila demänovku.
Paula
16.10.09,13:36
Presne o to ide, že niekomu vadí, že piješ fernet a tak robí všetko preto, aby si pila demänovku.


Tak tak tak....ešte by mali podporiť aj naše sklárne, lesy....aby tá demänovka bola povolená len z SK pohárikov, pri poctivých SK dubových stoloch.... ;)
Excise Duty
16.10.09,13:43
koňo
16.10.09,14:24
Niekedy si tiež myslím, že by mali viac piť a nevymýšľať ...

Ale mám prosbu. Kto poradí, kde by sa dal kúpiť čistý potravinársky lieh? Robíme si doba luhovaním niečoho perfektný likér.
abel
18.10.09,16:33
Ide víkend, tak pripojujem niečo na čítanie, aby bolo jasné, čím to začalo:

Víkend končí a aj keď nie celý, ale časť z víkendu som venovala priloženým linkom a neviem, či som to dobre pochopila.
Pôvodne som myslela, že tie sprísnené podmienky budú musieť spĺňať všetci predajcovia, ale teraz to vidím tak, že malé krčmičky, kaviarne, bary budú môcť aj naďalej predávať tak ako doteraz, ale nakupovať budú len od vyvolených predajcov, ktorí tie podmienky spĺňajú:
Ministerstvo financií chce limitovať, od koho budú môcť krčmy a obchody kupovať tvrdý alkohol. A síce, iba od veľkopredajcov s licenciou, a práve pre týchto vyvolených veľkopredajcov sú tie podmienky o m2, obrate, zamestnancoch. Jasné, že teraz mi to nejde dokopy s tým § 44, ale to je zrejme znenie pre plebs, ktoré rozhorčene bude pripomienkovať a ministerstvo nakoniec ustúpi tak, že teda drobní predajcovia môžu SBL aj naďalej predávať bez splnenia tých likvidačných podmienok, ale ten tvrdý režim nastane len pre tých, ktorí budú chcieť licenciu. To už zrovna mohli určiť, že licenciu môžu vlastniť len osoby, ktoré majú jedno z nasledovných rodných čísiel, bla bla bla, licencia je doživotná a dedičná....
ewita888
18.10.09,17:05
Víkend končí a aj keď nie celý, ale časť z víkendu som venovala priloženým linkom a neviem, či som to dobre pochopila.
Pôvodne som myslela, že tie sprísnené podmienky budú musieť spĺňať všetci predajcovia, ale teraz to vidím tak, že malé krčmičky, kaviarne, bary budú môcť aj naďalej predávať tak ako doteraz, ale nakupovať budú len od vyvolených predajcov, ktorí tie podmienky spĺňajú:
Ministerstvo financií chce limitovať, od koho budú môcť krčmy a obchody kupovať tvrdý alkohol. A síce, iba od veľkopredajcov s licenciou, a práve pre týchto vyvolených veľkopredajcov sú tie podmienky o m2, obrate, zamestnancoch. Jasné, že teraz mi to nejde dokopy s tým § 44, ale to je zrejme znenie pre plebs, ktoré rozhorčene bude pripomienkovať a ministerstvo nakoniec ustúpi tak, že teda drobní predajcovia môžu SBL aj naďalej predávať bez splnenia tých likvidačných podmienok, ale ten tvrdý režim nastane len pre tých, ktorí budú chcieť licenciu. To už zrovna mohli určiť, že licenciu môžu vlastniť len osoby, ktoré majú jedno z nasledovných rodných čísiel, bla bla bla, licencia je doživotná a dedičná....
jasné, že to bude takto.. bola by to likvidácia reštaurácií, krčiem, obchodov.. a štát predsa nechce prísť o dane...
lenko
23.10.09,20:32
len otázočka
čo znamená tento odsek
e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)

o aký predpis sa jedná?
tetrisss
23.10.09,20:52
jasné, že to bude takto.. bola by to likvidácia reštaurácií, krčiem, obchodov.. a štát predsa nechce prísť o dane...

Tak tak, stat by mal alkoholikov a fajciarov nosit na rukach, vsak ak sa vsetci polepsia, kto bude plnit danove prijmy? To sa tyka aj vybercov tychto dani.
elaurie
24.10.09,08:54
len otázočka
čo znamená tento odsek
e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)

o aký predpis sa jedná?

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
lenko
25.10.09,15:45
Mne celý čas majiteľ fi tvrdí, že kvôli tomuto bude musieť prejsť na podvojné účto. e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18) Mne sa to nezdá. Čo je na tom pravdy? Alebo len jpp (jedna pani povedala).
ondrejvla
02.11.09,18:18
Víkend končí a aj keď nie celý, ale časť z víkendu som venovala priloženým linkom a neviem, či som to dobre pochopila.
Pôvodne som myslela, že tie sprísnené podmienky budú musieť spĺňať všetci predajcovia, ale teraz to vidím tak, že malé krčmičky, kaviarne, bary budú môcť aj naďalej predávať tak ako doteraz, ale nakupovať budú len od vyvolených predajcov, ktorí tie podmienky spĺňajú:
Ministerstvo financií chce limitovať, od koho budú môcť krčmy a obchody kupovať tvrdý alkohol. A síce, iba od veľkopredajcov s licenciou, a práve pre týchto vyvolených veľkopredajcov sú tie podmienky o m2, obrate, zamestnancoch. Jasné, že teraz mi to nejde dokopy s tým § 44, ale to je zrejme znenie pre plebs, ktoré rozhorčene bude pripomienkovať a ministerstvo nakoniec ustúpi tak, že teda drobní predajcovia môžu SBL aj naďalej predávať bez splnenia tých likvidačných podmienok, ale ten tvrdý režim nastane len pre tých, ktorí budú chcieť licenciu. To už zrovna mohli určiť, že licenciu môžu vlastniť len osoby, ktoré majú jedno z nasledovných rodných čísiel, bla bla bla, licencia je doživotná a dedičná....

Prosím Vás, vie mi niekto povedať, či sa toto bude skutočne týkať aj malých obchodíkov? Ak som pochopila, budú ho môcť predávať, ale len občanom, ale nemôžu u nich PO a FO na ďalší predaj... Mám pravdu, alebo sa len domnievam? Ďakujem za odpoveď.
lenkak
02.11.09,18:26
Vlastička ja sa riadim týmto:

(1) Predajom spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností 42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.

(5) Colný úrad vydá povolenie na predaj spotrebiteľského balenia, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b) skladovacia plocha skladovacích priestorov, v ktorých skladuje spotrebiteľské balenie presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet zamestnancov v stálom pracovnom pomere presahuje 10 osôb,
.....


a
(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu alebo chce predávať lieh zo spotrebiteľského balenia a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná pred začatím činnosti oznámiť colnému úradu
a) identifikačné údaje a adresu umiestnenia jeho prevádzkárne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom,
b) daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo tejto osobe pridelené.
ondrejvla
02.11.09,19:10
Takže som pochopila, že je to totálna likvidácia malých obchodníkov, predávať budú môcť len veľké obchodné reťazce, lebo malý obchodník určite nemá ani 10 zamestnancov, ani 200m2 skladovej plochy a o sume z predaja alkoholu už ani nehovorím...:mad::mad: To si môžu títo rovno hodiť mašľu, lebo predaj chleba, rožkov a práškov na pranie ich určite neuživí... A čo v tom prípade, ak má dotáciu od ÚPSVaR na obsadené pracovné miesto, obchod musí zavrieť a dotáciu vrátiť? - lebo nedodrží dobu 3 rokov... No tomu, kto navrhoval a schválil tento zákon by som dala na krk všetkých týchto drobných podnikateľov:mad::mad::mad:
lenkak
02.11.09,19:13
ale podľa § 9 by mohla :

(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti predáva v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná za každú prevádzkareň
a) viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN uvedenú v odseku 8 písm. a), d) a e),
b) nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia alebo od registrovanej osoby,
c) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d) skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.


5) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, toto povolenie zaniká dňom 31. decembra 2010
Excise Duty
03.11.09,10:39
Žiadna kaša sa neje taká horúca ako sa uvarí. Znenie § 44, ktoré som uviedol vo svojom prvom príspevku tejto témy bolo len pracovnou verziou, ktorá nemá ani hlavu ani pätu. Medzitým už bola v parlamente v treťom čítaní schválená novela zákona o spotrebnej dani z liehu, ktorá je však už o niečom inom a ktorú pripojujem v prílohe.
Treba si pozorne prečítať znenie nového § 44a, hlavne však nové prechodné ustanovenie § 51j k úpravám účinným od 1. januára 2011, najmä ods. 1 a ods. 2, prípadne ods. 3. Pozorne treba prečítať tiež Čl. IV, ktorý upravuje účinnosti jednotlivých ustanovení tejto novely zákona o spotrebnej dani z liehu, najmä jeho poslednú vetu na základe ktorej 31. decembra stratí účinnosť súčasné znenie § 44.
Zároveň ďakujem za tú hromadu bodov, ktoré som od Vás dostal v tejto téme.
veronikasad
03.11.09,10:46
Žiadna kaša sa neje taká horúca ako sa uvarí. Znenie § 44, ktoré som uviedol vo svojom prvom príspevku tejto témy bolo len pracovnou verziou, ktorá nemá ani hlavu ani pätu. Medzitým už bola v parlamente v treťom čítaní schválená novela zákona o spotrebnej dani z liehu, ktorá je však už o niečom inom a ktorú pripojujem v prílohe.
Treba si pozorne prečítať znenie nového § 44a, hlavne však nové prechodné ustanovenie § 51j k úpravám účinným od 1. januára 2011, najmä ods. 1 a ods. 2, prípadne ods. 3. Pozorne treba prečítať tiež Čl. IV, ktorý upravuje účinnosti jednotlivých ustanovení tejto novely zákona o spotrebnej dani z liehu, najmä jeho poslednú vetu na základe ktorej 31. decembra stratí účinnosť súčasné znenie § 44.
Zároveň ďakujem za tú hromadu bodov, ktoré som od Vás dostal v tejto téme.
to už je o niečom inom. Problémom drobných živnostníkov zostane denná evidencia zásob - s tým sa už musia popasovať sami ...
Muška
03.11.09,11:46
Ak by im "neprešli" tie m2 a počet zamestnancov.....ale zabudnú tam toto:

(8) Držiteľ povolenia na predaj a registrovaná osoba sú povinní za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu
a toto :
(11) Držiteľ povolenia a registrovaná osoba oznamujú údaje podľa odseku 8 colnému úradu elektronicky na tlačive

P.S.
asi ma potom šlahne :D
Takže, to fakt ma šlahne????
Alebo neviem čítať??

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa odseku 6 (ďalej len „držiteľ povolenia“) je povinná
a) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
b) viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f); túto evidenciu je povinný držiteľ povolenia mať k dispozícii v prevádzkarni,
c) skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
d) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 3 a 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.
Muška
10.11.09,22:02
Keďže je tu ticho :eek: skúsim to opäť otvoriť:
Po prečítaní "zákona" mi vyplýva pre obyčajných "malých" predajcov liehu nasledovné:
1. Od 1.4.2010 viesť dennú evidenciu
2. Ku dňu 31.12.2010 vykonať inventarizáciu a oznámiť lieh na Colný úrad do 25.1.2011
3. Nakupovať môže len od toho, ktorý má povolenie na "distribúciu"

Opravte ma, alebo doplňte :)
bepo
10.11.09,22:08
Keďže je tu ticho :eek: skúsim to opäť otvoriť:
Po prečítaní "zákona" mi vyplýva pre obyčajných "malých" predajcov liehu nasledovné:
1. Od 1.4.2010 viesť dennú evidenciu
2. Ku dňu 31.12.2010 vykonať inventarizáciu a oznámiť lieh na Colný úrad do 25.1.2011
3. Nakupovať môže len od toho, ktorý má povolenie na "distribúciu"

Opravte ma, alebo doplňte :)
Ja doplňujem že ako malý spotrebiteľ by som si niečo dal a na Colný úrad sa vyprdol, čo taká čárda v najbližšom čase? :)
Muška
10.11.09,22:10
Ja doplňujem že ako malý spotrebiteľ by som si niečo dal a na Colný úrad sa vyprdol, čo taká čárda v najbližšom čase? :)
Čárda môže byť :)
Ale to "vraz" do témy "Magyárország".
P.S.
Nerob tu mrník, plesni si :D
elaurie
26.11.09,07:31
Žiadna kaša sa neje taká horúca ako sa uvarí. Znenie § 44, ktoré som uviedol vo svojom prvom príspevku tejto témy bolo len pracovnou verziou, ktorá nemá ani hlavu ani pätu. Medzitým už bola v parlamente v treťom čítaní schválená novela zákona o spotrebnej dani z liehu, ktorá je však už o niečom inom a ktorú pripojujem v prílohe.


Novela zákona o spotrebnej dani z liehu bola včera uverejnená v Zbierke zákonov a má číslo 474/2009 Z.z.
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=26080
abel
26.11.09,08:37
Jasné, že teraz mi to nejde dokopy s tým § 44, ale to je zrejme znenie pre plebs, ktoré rozhorčene bude pripomienkovať a ministerstvo nakoniec ustúpi tak, že teda drobní predajcovia môžu SBL aj naďalej predávať bez splnenia tých likvidačných podmienok, ale ten tvrdý režim nastane len pre tých, ktorí budú chcieť licenciu. To už zrovna mohli určiť, že licenciu môžu vlastniť len osoby, ktoré majú jedno z nasledovných rodných čísiel, bla bla bla, licencia je doživotná a dedičná....(8) Držiteľ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4
ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení nakupovať,
alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci
podnikateľskej činnosti, len od právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na
distribúciu.


A už sa ten zákon môžem naučiť, alebo ešte stihnú novelizovať a doplnia menovite aj tých vyvolených? !!!
mailer23
31.12.09,10:17
Prevádzkujem vinotéku, kde okrem iného predávam aj liehoviny koncovým zákazníkom. Liehoviny účtujem cez ERP,som lacnejší ako sieťové reťazce v akciových cenách. Okrem toho dodávam víno a liehoviny asi 40-tim pohostinstvám v mojom okolí,kedže som lacnejší ako nadnárodné spoločnosti. Tento predaj účtujem cez faktúru, hotovostnú alebo bezhotovostnú. Podľa tohto zákona od 1.1.2011 nebudem držiteľom povolenia na distribúciu, kedže nesplňam 3 čarovné podmienky, môj sklad liehovín ma rozmer 20m2, mne to stačí,roboru zvládame dvaja, čiže nie je nás 10 a obrat máme z liehovín asi 40 000 EUR aj to nám stačí. Podľa nového zákona už budem predávať iba koncovým zákazníkom, z čoho neprežijem. Otázka znie, čo mám robiť od 1.1.2011? Nestratil som demokraciu???
Excise Duty
13.01.10,10:44
Prevádzkujem vinotéku, kde okrem iného predávam aj liehoviny koncovým zákazníkom. Liehoviny účtujem cez ERP,som lacnejší ako sieťové reťazce v akciových cenách. Okrem toho dodávam víno a liehoviny asi 40-tim pohostinstvám v mojom okolí,kedže som lacnejší ako nadnárodné spoločnosti. Tento predaj účtujem cez faktúru, hotovostnú alebo bezhotovostnú. Podľa tohto zákona od 1.1.2011 nebudem držiteľom povolenia na distribúciu, kedže nesplňam 3 čarovné podmienky, môj sklad liehovín ma rozmer 20m2, mne to stačí,roboru zvládame dvaja, čiže nie je nás 10 a obrat máme z liehovín asi 40 000 EUR aj to nám stačí. Podľa nového zákona už budem predávať iba koncovým zákazníkom, z čoho neprežijem. Otázka znie, čo mám robiť od 1.1.2011? Nestratil som demokraciu???
Začnem od konca. Akú demokraciu? Tá tu ešte nebola, zatiaľ tu máme niečo, čo by som nazval demokratúrou a ešte dlho ju mať budeme. Preto aj vznikajú také zákony, aké vznikajú. Čo sa tvojho prípadu týka, ešte máš do 1. januára 2011 dosť času, aby si niečo podnikol. Zatiaľ si pozri článok 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 39 zákona č. 136/2001 o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov. Pouvažuj nad podnetom na Generálnu prokuratúru z dôvodu nesúladu zákona s ústavou a ostatnou legislatívou.
dariat
03.02.10,19:57
kto mi poradí, podľa čoho mám robiť evidenciu liehu od 1.3.2010 -podľa § 44, tj podľa koncetrácie liehu
alebo podľa § 44a, tj podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN? pretože podľa čl IV mi vychádza, že §44a platí od 1.3.2010 a § 44 prestane platiť 31.12.2010. neviem sa dopátrať ako viesť evidenciu.
Excise Duty
03.02.10,23:14
kto mi poradí, podľa čoho mám robiť evidenciu liehu od 1.3.2010 -podľa § 44, tj podľa koncetrácie liehu
alebo podľa § 44a, tj podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN? pretože podľa čl IV mi vychádza, že §44a platí od 1.3.2010 a § 44 prestane platiť 31.12.2010. neviem sa dopátrať ako viesť evidenciu.
Ustanovenie § 44a nadobudne účinnosť 1. januára 2011. Ešte raz a veľmi pozorne si prečítaj Čl. IV.
Muška
04.02.10,15:45
čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 s výnimkou:

- čl. I bodov 1 až 6, bodov 8 až 14, bodov 16 až 27,bodov 29 až 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010,
- čl.I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2010, a
- čl. I bodov 49 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
- Ustanovenie § 44 stráca účinnosť 31.decembra 2010.

a toto je čl. I bod 49
49. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
dariat
05.02.10,08:07
dakujem za odpoveď.Je možné rozlievať nápoje z prineseného alkoholu?Dočítala som sa, že v Austrálii majú tzv. "BOY-bring your own" puby - v takto označenom pube vám za symbolický poplatok otvoria fľašu a nalejú z vami doneseného alkoholu. Ako by to mohlo fungovať na Slovensku v zmysle zákona o liehu?
zuzka34
09.02.10,08:52
Dobrý deň!
Prosím o informáciu- aká je najnižšia a najvyššia pokuta daná Colný úradom za nevedenie Evidencie stavu alkoholu na prevádzke?
Jedná sa o to , že jedna reštika skončila a idú mať kontrolu pri ukončení svojej živnosti a zistili, že oni vôbec neviedli nič a naviac v mesačných hláseniach písali len zrátaný alkohol na L nie prepočítaný na a.l. Ďakujem.
elaurie
10.02.10,09:47
Dobrý deň!
Prosím o informáciu- aká je najnižšia a najvyššia pokuta daná Colný úradom za nevedenie Evidencie stavu alkoholu na prevádzke?
Jedná sa o to , že jedna reštika skončila a idú mať kontrolu pri ukončení svojej živnosti a zistili, že oni vôbec neviedli nič a naviac v mesačných hláseniach písali len zrátaný alkohol na L nie prepočítaný na a.l. Ďakujem.

§ 47 ods. 1 písm. v) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej daní z liehu

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak nevedie evidenciu podľa § 44 ods. 12.


§ 47 ods. 2 písm. t)

Colný úrad uloží pokutu od 165, 96 eura do 1 659, 69 eura za správny delikt podľa odseku 1 písm. v).
krusa
11.02.10,22:30
ja len upresním, pokutu môžu dostať len za nevedenie evidencie v zmysle zákona. Za uvedenie nesprávnych alebo chybných údajov v evidencii pokutu uložiť nemožno.
Laco-monter
11.02.10,22:43
dakujem za odpoveď.Je možné rozlievať nápoje z prineseného alkoholu?Dočítala som sa, že v Austrálii majú tzv. "BOY-bring your own" puby - v takto označenom pube vám za symbolický poplatok otvoria fľašu a nalejú z vami doneseného alkoholu. Ako by to mohlo fungovať na Slovensku v zmysle zákona o liehu?

Na Slovensku by onen spomínany "symbolicky polatok" bol tak nesymbolicky,že by sa to nikomu neoplatilo.

A okrem toho na Slovensku nie je žiadna kultura ničoho a nikde.

Ako niekto može vycapiť na stenu oznam,že : "v priestoroch tejto prevádzky je konzumácia donesených jedál a nápojov zakázana!"

Podĺa akého zákona vyvesil tento oznam?
tetrisss
13.04.10,20:46
Po precitani vsetkych prispevkov som este menej mudra:) ako na zaciatku, preto sa rovno opytam, moj pribuzny ide otvarat malu kaviaren samozrejme s alkoholom a prosim vas o odpoved, ci potrebuje od colneho uradu nejake povolenie, alebo musi niekde predaj alkoholu oznamit.
Excise Duty
14.04.10,07:38
Po precitani vsetkych prispevkov som este menej mudra:) ako na zaciatku, preto sa rovno opytam, moj pribuzny ide otvarat malu kaviaren samozrejme s alkoholom a prosim vas o odpoved, ci potrebuje od colneho uradu nejake povolenie, alebo musi niekde predaj alkoholu oznamit.
Pozri § 44 zákona o spotrebnej dani z liehu.
Timka1
14.04.10,07:42
Po precitani vsetkych prispevkov som este menej mudra:) ako na zaciatku, preto sa rovno opytam, moj pribuzny ide otvarat malu kaviaren samozrejme s alkoholom a prosim vas o odpoved, ci potrebuje od colneho uradu nejake povolenie, alebo musi niekde predaj alkoholu oznamit.

zo Zákona o spotrebnej dani z liehu

§ 44
Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len "povolenie na predaj"), ak tento zákon neustanovuje inak; taká právnická osoba alebo fyzická osoba musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú colným úradom podľa § 23, 27, 28, 37 a § 37a, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, so zabezpečovaním dodávok liehu v mene prevádzkovateľa daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte, s prevádzkovaním tranzitného daňového skladu alebo daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len "registrovaná osoba").

(3) Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona považuje predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.

(4) Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(5) Prílohami k žiadosti sú

a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
c) zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými sú koneční spotrebitelia,
d) výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.

(6) Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a) má živnostenské oprávnenie, 42a)
b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov, podľa odseku 15 písm. a) až d), odňaté povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu,
d) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz.

(7) Colný úrad vydá povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti priložil doklady podľa odseku 5 a splnil podmienky podľa odseku 6. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepriložil všetky doklady podľa odseku 5 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 6, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.

(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len "držiteľ povolenia na predaj"), je povinná každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. a) a podľa odseku 5 písm. b) a c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) je držiteľ povolenia na predaj povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.

(9) Colné riaditeľstvo vedie elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú

a) identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj, adresy jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia na predaj,
b) číslo povolenia na predaj,
c) dátum vydania povolenia na predaj,
d) dátum odňatia povolenia na predaj.
Timka1
14.04.10,07:45
Po precitani vsetkych prispevkov som este menej mudra:) ako na zaciatku, preto sa rovno opytam, moj pribuzny ide otvarat malu kaviaren samozrejme s alkoholom a prosim vas o odpoved, ci potrebuje od colneho uradu nejake povolenie, alebo musi niekde predaj alkoholu oznamit.

a prečítaj si aj túto tému, je tam veľa užitočného

http://www.porada.sk/t133550-alkohol.html
tetrisss
14.04.10,19:12
Dakujem vam za pomoc.
doktor01
19.05.10,20:07
dakujem za odpoveď.Je možné rozlievať nápoje z prineseného alkoholu?Dočítala som sa, že v Austrálii majú tzv. "BOY-bring your own" puby - v takto označenom pube vám za symbolický poplatok otvoria fľašu a nalejú z vami doneseného alkoholu. Ako by to mohlo fungovať na Slovensku v zmysle zákona o liehu?
Smozrejme, že je to aj na Slovensku. Účtujú to ako špuntovné alebo štuplovné (napríklad v hoteloch je to úplne bežne pri svadbách). Za víno 0,75l okolo 3 € a za destilát 15-20 € za otvorenú fľašu. Samozrejme, že je to pre klienta vyhodné. Keď za 1 fľašu 0,75l obyčajného vína chcu 10-15 € a destilátu 0,7 l 50-100 €.
Excise Duty
21.05.10,07:39
Smozrejme, že je to aj na Slovensku. Účtujú to ako špuntovné alebo štuplovné (napríklad v hoteloch je to úplne bežne pri svadbách). Za víno 0,75l okolo 3 € a za destilát 15-20 € za otvorenú fľašu. Samozrejme, že je to pre klienta vyhodné. Keď za 1 fľašu 0,75l obyčajného vína chcu 10-15 € a destilátu 0,7 l 50-100 €.
Výhodné, avšak len dovtedy, kým sa v podniku neobjavia pracovníci colnej správy a nebudú sa držať ustanovenia § 10 ods. 7, najmä druhej vety, podľa ktorej sa za neoznačené spotrebiteľské balenie považuje aj každé spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na mieste vrátane skladových a iných účelových priestorov prevyšuje jeden otvorený kus z jedného sortimentu spotrebiteľského balenia s pretrhnutou kontrolnou známkou. Bude problém s vysvetľovaním, čo sú iné účelové priestory.
Kvaka
21.05.10,09:20
Výhodné, avšak len dovtedy, kým sa v podniku neobjavia pracovníci colnej správy a nebudú sa držať ustanovenia § 10 ods. 7, najmä druhej vety, podľa ktorej sa za neoznačené spotrebiteľské balenie považuje aj každé spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na mieste vrátane skladových a iných účelových priestorov prevyšuje jeden otvorený kus z jedného sortimentu spotrebiteľského balenia s pretrhnutou kontrolnou známkou. Bude problém s vysvetľovaním, čo sú iné účelové priestory.
Myslím, že toto by sa namalo považovať za predaj zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na mieste vrátane skladových a iných účelových priestorov. Oni len rozlievajú prinesené. Ak by oslávenci v podniku predložili doklady o kúpe SBL, tak by nemal byť problém ani pre toho naj colníka.
Excise Duty
21.05.10,09:39
Myslím, že toto by sa namalo považovať za predaj zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na mieste vrátane skladových a iných účelových priestorov. Oni len rozlievajú prinesené. Ak by oslávenci v podniku predložili doklady o kúpe SBL, tak by nemal byť problém ani pre toho naj colníka.
Súhlasím, len ide o to, že či oslávenci nosia pri sebe doklady o kúpe SBL. Ani vo sne ich nenapadne, že ak sa dohodnú s prevádzkovateľom zariadenia na možnosti priniesť si vlastný alkohol, v takom prípade by mali mať pri sebe aj doklady o vlastnom, nimi prinesenom alkohole, z nijakého zákona taká povinnosť nevyplýva. Ustanovenie § 10 ods. 7 je formulované vágne a bohužiaľ tak umožňuje rôzny výklad. O hyperaktivitách niektorých colníkov by sa dali písať knihy a na zdravý rozum sa nedá vždy spoľahnúť.
Kvaka
21.05.10,12:53
Súhlasím, len ide o to, že či oslávenci nosia pri sebe doklady o kúpe SBL. Ani vo sne ich nenapadne, že ak sa dohodnú s prevádzkovateľom zariadenia na možnosti priniesť si vlastný alkohol, v takom prípade by mali mať pri sebe aj doklady o vlastnom, nimi prinesenom alkohole, z nijakého zákona taká povinnosť nevyplýva. Ustanovenie § 10 ods. 7 je formulované vágne a bohužiaľ tak umožňuje rôzny výklad. O hyperaktivitách niektorých colníkov by sa dali písať knihy a na zdravý rozum sa nedá vždy spoľahnúť.
Prevádzkovateľ zariadenia má obvykle povolenie na predaj podľa § 44, určite pozná povinnosti podľa § 10, takže by mal dovoliť rozlievanie prineseného alkoholu len za prijateľných podmienok, aby sám nemal pred colníkmi problémy.mimotemy Tú knihu by som aj pomohla napísať.
sinnka
28.08.10,12:35
Zo zákona:
(11) Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie 42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b) skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet jeho zamestnancov v stálom pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 18)
f) nemá nedoplatky voči colnému úradu alebo daňovému úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu, 17)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku 20 písm. b) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
j) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

*********
Dajme tomu, že žiadateľ chce splniť podmienku o minimálne 10 zamestnancoch..., tu ma zaujíma, a prosím vás o radu.
Stačí, ak tých 10 zamestnancov bude zamestnávať na riadny pracovný pomer či s dobou určitou, či s dobou neurčitou, aj keby to malo byť na 10%-ný úväzok pre jedného zamestnanca (príp. akékoľvek kombinácie)? Alebo to musí byť 10 zamestnancov na 100 % úväzok? Čo v prípade zamestnávania zdravotne postihnutých?
Ďakujem
globals
25.10.10,12:30
prosim poradte ak viete....
dostal som pokutu za napis kusový predaj cigariet je zakázaný , ktorý som mal vyložený vo výške písma 25 mm čiže tomu chýbalo 5 mm. pokutu 331,93 EUR považujem za neprimeranú za takúto chybu.... ako sa odvolať za zníženie pokuty ???
mailer23
08.11.10,12:57
Jednoducho, v zákonnej lehote doruč na doručenku colnemu uradu odvolanie, v ktorom uved, že výška písma bola v poriadku, teda v zákonom stanovenej výške, v tej v ktorej má byť.
Dana7
02.01.11,14:51
Viem, že som určite mimotemy, ale pamätám si z predvolebných sľubov skoro všetkých strán, že pripravia lepšie podmienky pre podnikateľov a menej byrokracie. Buď som sprostá, alebo hej, ale takáto evidencia a všetky tie hlúposti okolo mi ako "menšia byrokracia" určite nepripadá.
Nemám už slov sa vyjadrovať k samotnej podstate tohto "dokonalého zákona". A teším sa z toho, že to nie je jediný takýto skvost našich politikov a čestných užívateľov našich daní.

Inak všetko dobré do nového roku a nezbláznime sa prosím.
iveta777
22.01.11,09:51
Dobrý den sa praje mám otázku.
Mám trafiky kde predávam ploskačky pred tým som bola registrovaná na colnom urade predkladala som hlasenia colnici a chcem sa opýtať či musím viesť evidenciu o spotrebe aj teraz dakujem
rodina1
22.01.11,10:21
Dobrý den sa praje mám otázku.
Mám trafiky kde predávam ploskačky pred tým som bola registrovaná na colnom urade predkladala som hlasenia colnici a chcem sa opýtať či musím viesť evidenciu o spotrebe aj teraz dakujem
Pokiaľ si registrovaná na colnom úrade stále, tak áno.
marjankaj
22.01.11,10:32
Dobrý den sa praje mám otázku.
Mám trafiky kde predávam ploskačky pred tým som bola registrovaná na colnom urade predkladala som hlasenia colnici a chcem sa opýtať či musím viesť evidenciu o spotrebe aj teraz dakujem§ 44
Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti predáva v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná za každú prevádzkareň
a) viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN uvedenú v odseku 8 písm. a), d) a e),
b) nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia alebo od registrovanej osoby,
c) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d) skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.

(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu alebo chce predávať lieh zo spotrebiteľského balenia a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná pred začatím činnosti oznámiť colnému úradu
a) identifikačné údaje a adresu umiestnenia jeho prevádzkárne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom,
b) daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo tejto osobe pridelené.

Aspoň tak to platilo do 31.12.2010. Teda evidenciu si viesť musela aj minulý rok, aj keď sa to nemuselo posielať na colný úrad.
Teraz po novele je to od 1.1.2011 inak. Kvaka dala link.
Kvaka
22.01.11,10:49
Pokiaľ si registrovaná na colnom úrade stále, tak áno.
Pozri si to v tejto téme, od 1.1 2011 budeš viesť evidenciu, ktorej vzor je v prílohe príspevku a v druhom hárku máš vzor na inventarizáciu k 31.12.3010, ktorú máš poslať na colný úrad do 25.1.2011.
http://www.porada.sk/1627693-post68.html
iveta777
24.01.11,09:32
ano ale ak je inventúra nula aj tak to treba odovzdať
Kvaka
24.01.11,09:41
ano ale ak je inventúra nula aj tak to treba odovzdať
Áno, pozri tu http://www.porada.sk/1629358-post73.html
greenleader
20.03.12,21:42
Ahojte, viete poradit kde kupit potravinovy lieh ?