adenka
18.10.09,14:43
Firma si objednala stroje na cvičenie z Poľska. Proforma faktúra je s dátumom
11.8.2009. Bola uhradená 2 platbami a to 20.8. a 11.9.2009. Stroje boli
dodané na Slovensko našou prepravnou spoločnosťou 18.9.2009 - CMR. Je to nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Ostrá faktúra ešte nobola vystavená a ide o to, že firma sa stala platcom DPH 1.9.2009. Treba toto
dodanie samozdaniť a následne uplatniť DPH v 3Q? Ďakujem.
adabirk
18.10.09,15:05
- daňová povinnosť vám vzniká v zmysle § 20 zákona o DPH(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

- na základe uvedeného na proformu faktúry sa neprihliada, podstatné je kedy bol tovar dodaný na Slovensko - 18.09.2009,
- daňová povinnosť vám vzniká 15.10.2009, ak nebude dovtedy faktúra na tovar vyhotovená,
- ak faktúra bude vyhotovená do 15.10.2009, daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry a zároveň vám vzniká nárok na odpočítanie dane.

- nárok na odpočítanie dane: § 51 zákona o DPH
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,

- skúste pourgovať faktúru od dodávateľa.
adenka
18.10.09,15:16
Ďakujem za potvrdenie. Do konca týždňa teda počkám či nepošlú faktúru. Ak nie samozdaním vo 4Q a ak pošlú faktúru tak aj odpočítam.