Gabika1272
20.10.09,13:30
Neviem, či má niekto skúsenosť s uvedeným:
Zamestnávateľ uzatvoril dohodu s Úradom práce, soc. vecí a rodiny podľa §50d Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti o poskytnutí príspevku na podporu udržania zamestnanosti.
Na základe dohody a predloženej žiadosti zamestnávateľa vyplatil úrad práce zamestnávateľovi príspevok za požadované obdobie.
Jedná sa o refundáciu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a tiež sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platených zamestnancom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitného predpisu.
Zjednodušene - niektorí zamestnanci nepracovali časť mesiaca pre prekážku na strane zamestnávateľa (chýbajúce zákazky), t.j. za uvedený čas poberali náhradu mzdy podľa Zákonníka práce (60% z priemernej mzdy, § 142, ods. 4). Úrad práce v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a na základe dohody so zamestnávateľom "vrátil" odvody do ZP a SP vypočítané z uvedenej náhrady mzdy.
Príspevok zamestnancom vyplatíme spolu so mzdou za tento mesiac.
Otázka: Podlieha uvedený štátny príspevok dani z príjmu? Resp. ako máme postupovať?
veronikasad
20.10.09,11:33
Pozri túto tému, namä stanovisko p. Motyčkovej v prísp. č. 8

http://www.porada.sk/t105742-odvody-zo-60-mzdy.html?highlight=prek%E1%BEky+pr%E1ci