vlaka0
23.10.09,13:02
Prosím vysvetlí mi niekto ako to je s oznámením vzniku daňovej povinnosti?
Ked sme kúpili tento rok autá, tak sa to malo oznámiť na daňovom úrade hneď, alebo stačí uviesť len v daňovom priznaní z motorových vozidiel?
Anja111
23.10.09,13:04
Prosím vysvetlí mi niekto ako to je s oznámením vzniku daňovej povinnosti?
Ked sme kúpili tento rok autá, tak sa to malo oznámiť na daňovom úrade hneď, alebo stačí uviesť len v daňovom priznaní z motorových vozidiel?
... do 30 dní od začiatku využívania MV na podnikanie.
petra:-)
23.10.09,13:05
§ 90
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

(1) Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

(2) Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).

(3) Daňovník, ktorý použije vozidlo v rámci kombinovanej dopravy v súlade s § 93, uplatní zníženie dane v daňovom priznaní.

(4) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak má pridelené, dátum narodenia, a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 22)
vlaka0
28.10.09,08:26
ok a ked nedá oznámenie do 30 dní? Prípadne nepodá danové priznanie? Z toho sú penále však? Alebo je to ešte niečo horšie?
petra:-)
28.10.09,08:47
§ 35 zákona o správe daní a poplatkov.