OlgaM
26.10.09,09:36
Ahojte, poprosím o radu: slovenský plátcai DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) vystaví faktúru pre českého plátcu za vyhotovenie celomagnetických tabuliek. Faktúruje bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) a treba to uviesť niekde v tlačive DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) - myslím tým riadok 13 a 14 ??? Ďakujem vopred za radu.
Jana Acsová
26.10.09,10:08
Ahojte, poprosím o radu: slovenský plátcai DPH vystaví faktúru pre českého plátcu za vyhotovenie celomagnetických tabuliek. Faktúruje bez DPH a treba to uviesť niekde v tlačive DPH - myslím tým riadok 13 a 14 ?? Ďakujem vopred za radu.Vystavenie faktúry neznamená, že k dodaniu došlo. Ak došlo k dodaniu v záznamoch premietate dodávku. Podmienkou je realizácia dodávky zo SR do ČR a jej preukázanie podľa § 43 ods. 5 ZDPH. Ak došlo k dodávke zo SR do iného členského štátu, jej premietnutie v daňovom priznaní uvádzate správne. Riadky 13 a 14 DP.
OlgaM
26.10.09,10:17
...a keď je fa vystavená a neviem, či k dodaniu už došlo?
Jana Acsová
26.10.09,10:26
A čo preprava? Kto ju uskutočnil? Ako? Dodací list je potvrdený? Prevzatie tovaru odberateľom máte?

Vypýtajte si informácie, prípadne doklady od zodpovedných. Dodanie sa uvádza do daňového priznania ak k nemu došlo.

Viac skutočností indikuje dodanie.

Bližšie si pozrite § 43 ZDPH tu:

§ 43
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru
z tuzemska do iného členského štátu (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html#hore)


(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

(2) Oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet.

(3) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet, ak kupujúci je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu a nie je identifikovaná pre daň, a ak povinnosť platiť spotrebnú daň vzniká kupujúcemu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.

(4) Oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania (§ 8 ods. 4), ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane podľa odseku 1.

(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a

a) ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia,
b) ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou,
c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu,
d) inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar.

(6) Oslobodené od dane je

a) dodanie tovaru a dodanie služby pre diplomatické misie, konzulárne úrady a medzinárodné organizácie zriadené na území iného členského štátu a ich pracovníkov okrem dodania nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12),
b) dodanie tovaru a dodanie služby do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí.

(7) Platiteľ je povinný preukázať oslobodenie od dane podľa odseku 6 potvrdením na úradnom tlačive na oslobodenie od dane, ktoré je vyhotovené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu a ktoré odberateľ odovzdal platiteľovi.
(8) Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, platiteľ je povinný mať doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) v lehote podľa prvej vety, uvedie dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.
OlgaM
26.10.09,10:32
Ďakujem pekne za odpoveď a ešte by som sa chcela opýtať:ak je na faktúre text "vyhotovenie celomagnetických tabuliek" je to tovar však a nie služba - podnikateľ tvrdí , že služba.
IvoM
26.10.09,10:48
Prikláňam sa k tomu že sa jedná o tovar, možno by stálo za to uviesť čo tá celomagnetická tabuľka je, ale zvyčajne keď je výsledkom objednávky nejaká hmotná vec, tak ide o tovar, bez ohľadu na to že je to možno nejaká jednorazová práca na objednávku.
Jana Acsová
26.10.09,10:54
Ďakujem pekne za odpoveď a ešte by som sa chcela opýtať:ak je na faktúre text "vyhotovenie celomagnetických tabuliek" je to tovar však a nie služba - podnikateľ tvrdí , že služba.
Nikto Vám otázku nezodpovie, iba ten, kto vie o obchode viac ako my. T.j. opýtajte sa na dohodnuté podmienky. Ak dodávateľ vyrobil, odberateľ prevzal bude sa jednať o tovar. Ak odberateľ dodal tabuľky, tuzemský subjekt ich opracoval a vrátil odberateľovi, bude to služba.

Nie je to o tom, kto čo tvrdí, ale k čomu reálne došlo. Tovarom rozumieme hmotný majetok a službou všetko, čo nie je dodaním tovaru. Je potrebné si pomenovať transakciu podľa toho, kto a čo zrealizoval.
OlgaM
26.10.09,12:18
Ďakujem!!!