Jarmila L
03.11.09,09:25
Sme rozpočtova organizácia a dosuhujeme príjem z prenájmu ročne 5-tisíc EUR. Prosím o radu či to je potrebné zdaniť alebo zapracovať do rozpočtu
organizácie.
betka
03.11.09,19:56
§ 12
Predmet dane


(1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je

a) správcovskou spoločnosťou a vytvára podielové fondy, 66) sú len príjmy správcovskej spoločnosti,
b) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a vytvára doplnkové dôchodkové fondy, 35) sú len príjmy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a vytvára a spravuje dôchodkové fondy, 40a) sú len príjmy dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.