mmaatt
15.11.09,17:40
Dobrý deň, prosím o názor na zápočty pohľadávok a záväzkov:
Je možné započítavať v cudzích menách (EUR - USD, príp. CAD)?
Je možné pri takýchto zápočtoch urobiť jednostranný zápočet, alebo je vhodnejšia dohoda o započítaní ?
Môžem započítať prevzatý záväzok v USD s pohľadávkou v EUR?
Riadim sa Obch.zák. §360 - §364, ale skôr by ma zaujímalo praktické riešenie.

Ďakujem za názor.
Rozalka
15.11.09,17:52
Ak sa riadiš OZ (konkrétne paragrafmi 358-364), tak si to treba "rozložiť na drobné":

§ 358
Na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie.

§ 359
Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku, ibaže ide o pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.

§ 362
Peňažné pohľadávky znejúce na rôzne meny sú započítateľné, len keď tieto meny sú voľne zameniteľné. Pre započítateľnú výšku týchto pohľadávok je rozhodujúci stredný devízový kurz platný v deň, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie. Rozhodný je devízový kurz platný v mieste sídla alebo v mieste podnikania, prípadne bydliska strany, ktorá prejavila vôľu pohľadávky započítať.

Praktické riešenie: tak ako bežné zápočty, ktoré sú v €
mmaatt
15.11.09,19:01
Ďakujem,
a ešte akým kurzom prepočítavam zápočet. Ak robím zápočet k 13.11.09, tak prepočítavam ECB kurzom z 12.11.2009?
Ďakujem