Tatianka
26.11.09,13:45
Dobrý deň, mám takú otázočku ako je to s predajom tovaru pod skladovú cenu spriaznenej osobe? Totiž máme na sklade ležáky,ktoré sme predali materskej firme len za 10% obst.ceny. Nie som si celkom istá,či je to daňový výdavok a aký dôkaz by prešiel kontrolou. ďakujem vopred za všetky rady
Tatianka
27.11.09,08:25
prosím, pomôže mi niekto
betka
27.11.09,21:28
ZDP:

2/n) závislou osobou blízka osoba2) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba,

17/
5) Súčasťou základu dane zahraničnej závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane. Pri určení rozdielu sa použije postup podľa § 18. Pri určení základu dane zahraničnej závislej osoby sa povoľuje zahrnúť do daňových výdavkov aj pomerná časť výdavkov (nákladov) na služby vynaložených inou osobou, voči ktorej je závislou osobou, ak

a) služba preukázateľne súvisí s predmetom činnosti tejto závislej osoby,
b) by si musela objednať túto službu u nezávislých osôb alebo takúto činnosť vykonať sama, keby jej ju neposkytla osoba, voči ktorej je závislou osobou,
c) cena služby zodpovedá princípu nezávislého vzťahu (§ 18 ods. 1),
d) preukáže úhrnnú výšku výdavkov (nákladov) vynaložených na túto službu a spôsob ich delenia medzi osoby dosahujúce úžitok z tejto služby.

(6) Úpravu základu dane zahraničnej závislej osoby na území Slovenskej republiky povolí správca dane, ak daňová správa štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu, vykonala úpravu základu dane závislej osoby v zahraničí, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1. Povolenie takejto úpravy správca dane písomne oznámi daňovníkovi.

ZDP rieši zahraničné závislé osoby.
PAr. 2/n rieši kto je závislá osoba.

par. 21

§ 21
Na začiatok

(1) Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, 1) výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej

a) výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku, nehmotného majetku (§ 22) a hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania (§ 23),
b) výdavky na zvýšenie základného imania vrátane splácania pôžičiek,
c) úplatky alebo iné neoprávnené výhody poskytnuté inej osobe priamo alebo sprostredkovane aj vtedy, ak v príslušnom štáte je poskytnutie takéhoto úplatku alebo inej neoprávnenej výhody obvykle tolerované,

Laicky: ak predá tuzemec-dodavatel , do ZD mu vstupuje skladová cena, a tuzemec odberatel bude mať v nákladoch túto 10% cenu.
Šr sa týmto neochudobnil.

Ibaže od 1.1.2010 nastupuje novela z o DPH, kt. už detailne rieši závislé osoby z pohladu DPH.

V ZDP nájdeme ešte par.:
c) úplatky alebo iné neoprávnené výhody poskytnuté inej osobe priamo alebo sprostredkovane aj vtedy, ak v príslušnom štáte je poskytnutie takéhoto úplatku alebo inej neoprávnenej výhody obvykle tolerované, (toto sa tiež zrejme týka zahr. osob, pričom to chápem dvojzmyselne)


Zakže nie som si istá kam to smeruje, tiež by som rada počuť názor
IvoM
28.11.09,15:11
Pozri ak predávaš tovar pod skladovú cenu a chceš ju do nákladov dostať celú tak musíš mať na to objektívny dôvod a je jedno či je odberateľ spriaznená osoba alebo nie. Píšeš že sú to ležiaky, čiže to môže byť objekívny dôvod /sezónny tovar, končiaca záručná doba, poškodenie, nepredajnosť a pod./ Musíši si dať ale pozor aby si nejakú časť tohto tovaru nepredávala v uvedenom období inému odberateľovi za vyššie ceny, alebo či sa na relevantnom trhu v danom období nepredáva obdobný tovar od iných dodávateľov za podstatne vyššie ceny.

Betka píšeš že:
Laicky: ak predá tuzemec-dodavatel , do ZD mu vstupuje skladová cena, a tuzemec odberatel bude mať v nákladoch túto 10% cenu.
Šr sa týmto neochudobnil.

Neviem, ale ja mám názor že sa ŠR sa predsa ochudobnil, veď v nákladoch bude mať firma ktorú spomína Tatianka 100 ale vo výnosoch len 10.
dede2
30.11.09,13:16
Podľa mňa je dôležité aj množstvo toho predaného tovaru. Ak ide o zanedbateľné % z celkového ročného obratu, to ešte prejde. Ale ak je to napr. 30% a viac tak to vzbudzuje dojem, že predávate na čierno a takto vlastne odpíšete tovar zo skladu.
Tatianka
01.12.09,15:33
nie, je to výnimočný prípad a množstvo je zanedbateľné