Dav
07.01.10,21:48
Prikladám link na usmernenie DRSR k miestu dodania služby od 1.1.2010

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/midosl0110.pdf
lhutirova
11.01.10,11:29
Naša firma organizuje na Slovensku kontraktačné výstavy, ktoré sú určené len pre obchodníkov (nemá tam prístup verejnosť). Môžme pri určovaní miesta dodania služby vychádzať z § 16 ods. 3 ?
(3) Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.

Tiež sa zaoberáme sprostredkovaním ubytovania v apartmánových domoch v Chorvátsku, pričom za sprostredkovanie nám platia turisti - slovenskí občania. Je miesto dodania služby Slovensko ?

Ďakujem za radu
Mária.K.
11.01.10,11:41
Naša firma organizuje na Slovensku kontraktačné výstavy, ktoré sú určené len pre obchodníkov (nemá tam prístup verejnosť). Môžme pri určovaní miesta dodania služby vychádzať z § 16 ods. 3 ?
(3) Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.

Tiež sa zaoberáme sprostredkovaním ubytovania v apartmánových domoch v Chorvátsku, pričom za sprostredkovanie nám platia turisti - slovenskí občania. Je miesto dodania služby Slovensko ?

Ďakujem za radu
§16
(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

(3) Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.

(13) Miestom dodania služby, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby, dodanej osobe inej ako zdaniteľnej osobe je to isté miesto ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom sprostredkovania.
lhutirova
11.01.10,11:55
Teda v prípade tých kontraktačných výstav sa nás týka ten odstavec 3, teda miesto dodania je Slovensko ak výstavu organizujeme na Slovensku.

Ale pri tom sprostredkovaní ubytovania ma trochu pomýlil príklad, ktorý uvádza DRSR v Informácii k miestu dodania služby:

Príklad
Platiteľ dane A sprostredkuje pre zamestnancov platiteľa dane B ubytovanie počas služobnej cesty v Nemecku. Miestom dodania sprostredkovateľskej služby ubytovania je miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. tuzemsko. Osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ dane A, ktorý dodáva službu v tuzemsku. sprostredkovateľskú službu ubytovania fakturuje pre platiteľa dane B so slovenskou DPH.
Mária.K.
11.01.10,12:46
Teda v prípade tých kontraktačných výstav sa nás týka ten odstavec 3, teda miesto dodania je Slovensko ak výstavu organizujeme na Slovensku.

Ale pri tom sprostredkovaní ubytovania ma trochu pomýlil príklad, ktorý uvádza DRSR v Informácii k miestu dodania služby:

Príklad
Platiteľ dane A sprostredkuje pre zamestnancov platiteľa dane B ubytovanie počas služobnej cesty v Nemecku. Miestom dodania sprostredkovateľskej služby ubytovania je miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. tuzemsko. Osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ dane A, ktorý dodáva službu v tuzemsku. sprostredkovateľskú službu ubytovania fakturuje pre platiteľa dane B so slovenskou DPH.

V príklade, ktorý uvádza DRSR bola služba poskytnutá zdaniteľnej osobe, ktorá je platiteľ DPH (ubytovanie pre zamestnancov firmy, ktoré sa fakturuje platiteľovi DPH - zamestnávateľovi). Vtedy sa postupuje podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miesto dodania je tam, kde má zdaniteľná osoba, pre ktorú sa poskytuje služba ubytovania, svoje miesto podnikania.
V prípade, ktorý uvádzate vy, sprostredkujete ubytovanie pre občanov - t.j. nie pre zdaniteľné osoby.
§ 15 ods.3 zákona o DPH hovorí, že podľa § 15 ods. 1 a 2 sa miesto dodania určí, ak § 16 neustanovuje inak. Môj názor je, že v prípade sprostredkovania pre osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, § 16 ods. 13 určuje miesto dodania inak.
Aljok
02.02.10,18:04
Metodický pokyn DRSR k určeniu miesta dodania služieb a k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_miesds0210.pdf
Rozalka
02.02.10,18:17
Ide o doplnenie pôvodného.
Priznám sa, len tak zbežne som porovnala s tým pôvodným, ale neviem, aké sú tam zmeny, nič som si nevšimla.
Rozalka
02.02.10,20:27
Posledný odstavec v metodickom pokyne #6

Ak sa v metodických pokynoch vydaných podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov rieši problematika miesta dodania služieb, vzniku daňovej povinnosti a osoby povinnej platiť daň, postupuje sa podľa nich len do 31.12.2009.
Uvedené sa nevzťahuje na metodický pokyn č. 49/2/2007 k službám vzťahujúcim
sa na nehnuteľnosť.

Čiže môžem "staré" pokyny presunúť do priečinka "Zastaralé predpisy"
maša
02.02.10,21:48
Prosím vás, pomôžte mi analyzovať § 69 ods. 3 zák. o dph, týka sa tento odsek len ZO a PO ktoré nie sú zdaniteľné a sú registrované podľa §7, alebo aj tých ktoré sú registrované podľa § 4? Ide mi totiž o to, že neviem či dodávateľskú faktúru z Nemecka od platiteľa za prepravu platiteľovi do SR dám do riadku č. 11 dph priznania. Ak tam nepatrí, už naozaj neviem kam pôjde. V roku 2009 som takéto faktúry dávala do riadku 9, ale teraz tam príslušný odsek nie je. Alebo to tak má ostať, v riadku 9? Ako samozdaním službu? Potrebujem si to nastaviť v programe, ďakujem za odpoveď.