Jozef I
07.01.10,21:14
Poraďáci, všimli ste si takú malú, ale myslím že dôležitú zmenu v zákone o DPH, ktorú naši zákonodarcovia pekne schovali do zákona č.563 z 1.12.2009 o správe daní, kde sa vypúšťa paragraf zo zákona o DPH a umožňuje sa tak odpočet dph pri kúpe auta kategórie M1?Čl. IV
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004
Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005
Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007
Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008
Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009
Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 471/2009
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 49 ods. 7 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená
a) a b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
2. V § 49 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.
3. Za § 85h sa vkladá § 85i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
㤠85i
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1) Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu
a nájom osobného automobilu registrovaného v kategórii
M1, sa vzťahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8
a 9 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ak zmluva
o kúpe osobného automobilu registrovaného v kategóriiM1
a zmluva o nájme osobného automobilu registrovaného
v kategórii M1 bola uzavretá do 31. decembra
2009 a osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu
alebo nájomcovi do 31. decembra 2009.
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného
v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí
bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49
ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra
2009.“.
Rozalka
07.01.10,21:26
veronikasad
07.01.10,21:29
Jozef I
07.01.10,21:32
http://www.porada.sk/t125336-odpocet-dph-pri-oa.html

ospravedlňujem sa... tému som nezaregistroval.