Zuzanka1973
11.01.10,07:59
Dobrý deň,

mám otázku týkajúcu sa počtu mesiacov používania vozidla. Oznámenie vzniku alebo zániku daň. povinnosti je robené na deň, a tak som oznámila deň vzniku aj zániku 15.7.2009. Avšak v daň. priznaní je možnosť zadať len mesiac. Ako mám teraz zadať počet mesiacov u auta ktorému dňom 15.7. zanikla povinnosť a ktorému 15.7. vznikla povinnosť.

Ďakujem.
Stefan2005
11.01.10,08:28
Dobrý deň,

mám otázku týkajúcu sa počtu mesiacov používania vozidla. Oznámenie vzniku alebo zániku daň. povinnosti je robené na deň, a tak som oznámila deň vzniku aj zániku 15.7.2009. Avšak v daň. priznaní je možnosť zadať len mesiac. Ako mám teraz zadať počet mesiacov u auta ktorému dňom 15.7. zanikla povinnosť a ktorému 15.7. vznikla povinnosť.

Ďakujem.

Skúsil by som to vyplniť podľa § 89 Vznik a zánik daňovej povinnosti:

(1) Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
babi2
11.01.10,08:36
Dobrý deň,

mám otázku týkajúcu sa počtu mesiacov používania vozidla. Oznámenie vzniku alebo zániku daň. povinnosti je robené na deň, a tak som oznámila deň vzniku aj zániku 15.7.2009. Avšak v daň. priznaní je možnosť zadať len mesiac. Ako mám teraz zadať počet mesiacov u auta ktorému dňom 15.7. zanikla povinnosť a ktorému 15.7. vznikla povinnosť.

Ďakujem.
Pri aute, ktorému 15.7. zanikla povinnosť, to bude 7 mesiacov 1-7, a pri tom, ktorému 15.7. vznikla povinnosť to bude 6 mesiacov 7-12. Prikladám odpoveď z DRSR

Otázka:
Akým spôsobom sa vypočíta daň z motorových vozidiel v prípade, ak daňovníkovi vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2008 ?
Odpoveď:
Ak daňovníkovi vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2008, každý daňovník vymedzený v ustanovení § 85 zákona o miestnych daniach (aj zamestnávateľ) je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania (2.2.2009). Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu aj začatých kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Napríklad keď zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný zamestnanec, použije na služobnú cestu uvedené vozidlo len jeden resp. dvakrát v mesiaci, do výpočtu pomernej časti dane sa započíta celý mesiac bez ohľadu na to, že sa vozidlo použilo len jeden resp. dvakrát v mesiaci.
Zuzanka1973
11.01.10,11:13
Ďakujem.