E15
12.01.10,12:10
Dobrý deň, mám menší problém v uplatňovaní nezdaniteľnej časti ma manželku. Daňovník mal príjmy v roku 2009: 57.083,24 eura
výdavky: 36.885,62 eura
základ dane: 20.197,62
môže si uplatniť odpočet na manželku, keď má takýto príjem, alebo je to nejako ohraničené. Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Tamila
12.01.10,12:37
3) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku platného životného minima,
2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19, 2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),
3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

b) vyšší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63, 4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

PRE ROK 2009 a 2010:
ak základ dane daňovníka bude do sumy 176-násobku ŽM (za rok 2009 -: 176x178,92 = 31 489,92 €), nezdaniteľná suma na manželku bude vo výške základnej nezd. sumy 4 025,70 €, ak manaželka nebude mať žiadne vlastné posudzované príjmy. Ak bude mať vlastné príjmy, NČ bude rozdiel medzi týmito sumami.
pavlovičová
26.01.10,11:07
dobrý, prosím o radu: ak je manžel nezamestnaný, je evidovaný na UP, jeho manželka pracuje a robím jej roč.zúčtov.dane, ake doklady potrebujem od manžela na uplatnenie odpočitateľnej položky?
vdaka za radu
katka50
26.01.10,11:12
dobrý, prosím o radu: ak je manžel nezamestnaný, je evidovaný na UP, jeho manželka pracuje a robím jej roč.zúčtov.dane, ake doklady potrebujem od manžela na uplatnenie odpočitateľnej položky?
vdaka za radu
Sobášny list a do Žiadosti vpíše výšku príjmu za r.2009.