Lila
24.01.10,21:43
prosím Vás, ak robím dodatočné DP DPH, tak ho vypĺňam tak ako malo vyzerať riadne DP ? odpočítali sme si za 11/2009 o 7 EUR naviac, píše sa do nejakého riadka tento rozdiel?
azla
24.01.10,22:53
K dodatočnému daňovému priznaniu

51. Riadok 35 - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní alebo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly.

52. Riadok 36 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v riadku 35, ak sa má vysporiadať rozdiel v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 35 v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).

Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 39 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňovom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.

Poznámka: Ak platiteľ dane v dodatočnom daňovom priznaní uvádza v riadkoch 18, 19, 24 a 25, ktoré majú predtlačené znamienko mínus, sumy so znamienkom plus, uvedie znamienko plus pred prvé číslo uvádzanej sumy.


v r. 35 a 36 budeš mať +7