AdrianaA
26.01.10,12:15
Spoločnosť poskytla 2.12.2009 zálohu vo výške 100% do EU ČR za tovar.
Následne nám česká firma poslala daňový doklad na zálohu vystavený dňa 5.12.2009 a dátum prijatia platby dňa 5.12.2009. Daňový doklad na zálohu bol ale bez DPH. Následne nám bol dňa 22.12.2009 dodaný tovar a v ten istý deň vystavená faktúra na tovar mínus záloha.
Kedy samozdaniť ?
IvoM
26.01.10,15:06
V tomto prípade vzniká daňová povinnosť 22.12.2009, teda deň vystavenia faktúry.


§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

§ 11
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku
z iného členského štátu


(1) Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Za nadobudnutie tovaru podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.
AdrianaA
27.01.10,09:48
Pýtam sa preto, lebo som natrafila na usmernenie DRSR k určeniu dňa dodania tovaru z EU podľa §19ods.8 zákona o DPH. Prikladám prílohu.
Ako by to bolo, keby sme my prijali zálohu ?