PBEA
26.01.10,14:20
Ahojte, už to tu bolo rozoberané, ale ešte sa chcem upresniť: Ak ja ako firma, platca DPH, predám starý DHM do šrotu, vystavím faktúru výkupcovi kovového odpadu platcovi bez DPH, a neplatcovi s DPH? Ďakujem veľmi pekne! Potrebujem čo najskôr vystaviť faktúru!
PBEA
02.02.10,15:26
nevie mi prosím niekto poradiť, lebo som bola na školení o dph a tam nám povedali, ale nie s istotou, že starý hmotný majetok, už nepoužiteľný nie je kovovým odpadom ani šrotom? Vie niekto na to zareagovať? Prosím?
Tweety
02.02.10,15:28
Áno, dobre vám povedali.
PBEA
02.02.10,17:00
Ale je zvláštne, že výkupca šrotu nám povedal, aby sme faktúru vystavili bez DPH, s tým že tam uvedieme § 69 ods. 12 a on to musí zdaniť.
PBEA
12.02.10,10:10
dnes som dostala odpoveď s daňového riaditeľstva v trenčíne:
Ak sa stroje nedajú použiť, potom ide o kovový odpad /kovové predmety ďalej už nepoužiteľné/, preto by sa mala uplatniť DPH u výkupcu ak je platiteľom DPH.
Maxinka
07.06.10,09:17
Ale je zvláštne, že výkupca šrotu nám povedal, aby sme faktúru vystavili bez DPH, s tým že tam uvedieme § 69 ods. 12 a on to musí zdaniť.
Prosím:
Samozdanenie podľa §69 ods.12, zákon o DPH 222/2004 z.z. - to znamená, že iba on to zdaní JA nie??
promont maja
07.06.10,09:23
dnes som dostala odpoveď s daňového riaditeľstva v trenčíne:
Ak sa stroje nedajú použiť, potom ide o kovový odpad /kovové predmety ďalej už nepoužiteľné/, preto by sa mala uplatniť DPH u výkupcu ak je platiteľom DPH.
... nemohla by si tú odpoveď tu prilepiť?
PBEA
08.06.10,06:43
Odpoveď z DU:
Dobrý deň. Ak sa stroje nedajú použiť, potom ide o kovový odpad (kovové predmety ďalej nepoužiteľné), preto by sa mala uplatniť DPH u výkupcu ak je platiteľom DPH
(prenos daňovej povinnosti na odberateľa) a to bez ohľadu na to, že daň ste si kedysi dávno neuplatnili. Pekný deň.
jenkist
08.06.10,08:11
Ako postupuje ďalej vykupca kovového odpadu?
Fakturuje predaj ďalej obchodníkovi č.1 bez DPH?
A obchodník č.1 to fakturuje obchodníkovi č.2 tiež bez DPH?

Ďakujem za odpoveď.
Mária.K.
08.06.10,08:41
Ako postupuje ďalej vykupca kovového odpadu?
Fakturuje predaj ďalej obchodníkovi č.1 bez DPH?
A obchodník č.1 to fakturuje obchodníkovi č.2 tiež bez DPH?

Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď je v § 69 ods. 12

(12) Pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je tento tovar dodaný. Na účely tohto zákona sa kovovým odpadom a kovovým šrotom rozumie kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov.

Daňová povinnosť v tomto prípade prechádza na kupujúceho v prípade dodania kovového šrotu platiteľom DPH inému platiteľovi DPH.
Netreba zabudnúť aj na náležitosti faktúry podľa § 71 zákona o DPH:
Okrem všeobecných náležitostí faktúra musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 7 zákona o DPH:

(7) Ak platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 65 alebo § 66, musí vo faktúre uviesť odkaz na túto úpravu, odkaz na článok 306 alebo 313 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že uplatňuje osobitnú úpravu. Ak platiteľ dodá investičné zlato oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, musí vo faktúre uviesť odkaz na § 67 ods. 3, na článok 346 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, že dodáva investičné zlato oslobodené od dane. Ak platiteľ dodá tovar alebo službu, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby podľa § 69 ods. 10, 11 alebo 12, musí vo faktúre uviesť odkaz na § 69 ods. 10, 11 alebo 12, na článok 198 ods. 2 alebo článok 199 ods. 1 písm. d) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná.
Zita5
08.06.10,08:55
.
Osoba povinná platiť daň pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku - § 69 ods. 12
Prenos daňovej povinnosti na kupujúceho sa s účinnosťou od 1.4.2009 zavádza aj v prípade dodania kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku platiteľom dane inému platiteľovi dane. Ustanovenie § 69 sa dopĺňa o nový odsek 12, ktorý znie: „(12) Pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je tento tovar dodaný. Na účely tohto zákona sa kovovým odpadom a kovovým šrotom rozumie kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov.“.
dôvodov.“.
Z definície kovového odpadu a kovového šrotu vyplýva, že okrem odpadu a šrotu z výroby a opracovania kovov zahŕňa aj taký hmotný majetok, ktorý nie je ďalej použiteľný v danom stave. Termín kovy je definovaný napr. v colnom sadzobníku zverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie (trieda XV). Tento termín zahŕňa železo, oceľ, meď, nikel, hliník, olovo, zinok, cín, volfrám, molybdén, tantal, magnézium, kobalt, bizmut, kadmium, titan, zirkónium antimón, mangán, berýlium, chróm, germánium, vanádium, gálium, hafnium, indium, niób, rénium a tálium. Kovovým odpadom a šrotom možno teda rozumieť odpad a šrot z týchto kovov, ktorý sa získa z ich výroby alebo opracovania, ako napr. triesky po sústružení, hobliny, odrezky, piliny, odstrižky a odpady z razenia, ap. Čo sa rozumie odpadom definuje aj zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, pričom predmetom samozdanenia je len dodanie kovového odpadu a kovového šrotu medzi platiteľmi dane. Ako už bolo uvedené, v prípade kovového odpadu a kovového šrotu, ktorý je predmetom samozdanenia v tuzemsku, nejde o použitý tovar, a preto nemožno pri dodaní týchto tovarov uplatniť postup podľa § 66 zákona o DPH.

Ak bude platiteľ dane vykupovať v tuzemsku kovový odpad a kovový šrot od osoby, ktorá nie je platiteľom dane, takéto dodanie sa nezdaňuje, a preto nie je ani predmetom prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho. V prípade, ak platiteľ dane kúpi v tuzemsku kovový odpad alebo kovový šrot od iného platiteľa dane, je s účinnosťou od 1.4.2009 osobou povinnou platiť daň namiesto svojho dodávateľa. Dodávateľ kovového odpadu alebo kovového šrotu, ktorý je platiteľom dane, je povinný vo faktúre uviesť odkaz na § 69 ods. 12, na článok 199 ods. 1 písm. d) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar dodaný. Tak ako to bolo uvedené v predchádzajúcich prípadoch prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho, tento uplatní k fakturovanej cene bez dane 19% sadzbu dane z pridanej hodnoty a základ dane a daň uvedie v daňovom priznaní podanom k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daň, ktorú platiteľ dane uplatní k fakturovanej cene kovového odpadu alebo kovového šrotu, môže odpočítať za predpokladu, že sú splnené ďalšie podmienky podľa § 49 až 51 zákona o DPH. Platiteľ dane, ktorý dodáva kovový odpad alebo kovový šrot inému platiteľovi dane, ktorý uplatní samozdanenie, môže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré prijme na tento zdaniteľný obchod, napriek tomu, že osobou povinnou platiť daň je kupujúci.

Viac sa dočítate v Metodickom pokyne
Denisa
20.06.10,13:04
Nie je mi jasné: Ak platca DPH nakúpi od občanov - neplatcov - šrot a predáva ďalej platcovi DPH, tak je fa tiež bez DPH a neuvádza odkaz na §69 ? Na tlačive sa to nikde neuvedie?
Ďakujem
Mária.K.
20.06.10,18:52
Nie je mi jasné: Ak platca DPH nakúpi od občanov - neplatcov - šrot a predáva ďalej platcovi DPH, tak je fa tiež bez DPH a neuvádza odkaz na §69 ? Na tlačive sa to nikde neuvedie?
Ďakujem
§ 69 ods. 12
(12) Pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je tento tovar dodaný. Na účely tohto zákona sa kovovým odpadom a kovovým šrotom rozumie kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov.

§ 71 ods. 7
(7) Ak platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 65 alebo § 66, musí vo faktúre uviesť odkaz na túto úpravu, odkaz na článok 306 alebo 313 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že uplatňuje osobitnú úpravu. Ak platiteľ dodá investičné zlato oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, musí vo faktúre uviesť odkaz na § 67 ods. 3, na článok 346 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, že dodáva investičné zlato oslobodené od dane. Ak platiteľ dodá tovar alebo službu, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby podľa § 69 ods. 10, 11 alebo 12, musí vo faktúre uviesť odkaz na § 69 ods. 10, 11 alebo 12, na článok 198 ods. 2 alebo článok 199 ods. 1 písm. d) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná.

Platiteľ, ktorý dodá kovový odpad, pri ktorom je povinný platiť daň príjemca, je podľa novelizovaného § 71 ods.7 zákona o DPH povinný uviesť na faktúre informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je kovový odpad dodaný (t.j príjemca). Príjemca uvádza toto plnenie do riadkov 09 a 10 daňového priznania k DPH a ak sú splnené podmienky na odpočet DPH, uplatní si v daňovom priznaní k DPH aj tento odpočet.
KEJKA
20.06.10,19:58
ale občan nie je platiteľ, ten iba odovzdá-predá šrot.

sorry - nepochopila som asi otázku.
Mária.K.
20.06.10,20:07
ale občan nie je platiteľ, ten iba odovzdá-predá šrot.
Ale otázka znela: Ak platca DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) nakúpi od občanov - neplatcov - šrot a predáva ďalej platcovi DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html), tak je fa tiež bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) a neuvádza odkaz na §69 ? Na tlačive sa to nikde neuvedie?
Pochopila som, že sa otáka znie, ako má riešiť situáciu platca, ktorý ďalej predáva platcovi DPH, t.j. predaj od platcu k platcovi.
Mária.K.
20.06.10,20:39
ale občan nie je platiteľ, ten iba odovzdá-predá šrot.

sorry - nepochopila som asi otázku.
Možno som ju dobre nepochopila ja. Ale to vie iba zadávateľka otázky.
Denisa
21.06.10,13:32
Možno som ju dobre nepochopila ja. Ale to vie iba zadávateľka otázky.

Pochopila si správne, my sme platci a berieme od občana a predávame platcovi DPH...nebolo mi jasné, či postup je ako keď nakúpime od platcu. ďakujem
Maxinka
22.06.10,15:53
Príjemca uvádza toto plnenie do riadkov 09 a 10 daňového priznania k DPH a ak sú splnené podmienky na odpočet DPH, uplatní si v daňovom priznaní k DPH aj tento odpočet.
A platiteľ - ten kto šrot predal? ten to na akom riadku uvedie??:confused:
cloe
22.06.10,16:13
A platiteľ - ten kto šrot predal? ten to na akom riadku uvedie??:confused:

Tento predaj sa v daňovom priznaní k DPH neuvádza.
Maxinka
22.06.10,16:14
Tento predaj sa v daňovom priznaní k DPH neuvádza.
Uf - ĎAKUJEM :-)
cicus
15.01.11,18:10
Dobry den,
ako je to dodanim kovoveho srotu do EU? ... vstupuje do SV ako tovar dodany do EU? v programe Kros som nasla, ze sa to nevykazuje v SV... len teraz hladam v zakone dovod, preco by som nemala vykazat v SV srot dodany do EU.. ja by som postupovala podla §43 a urobila by SV...

.. a ked kupim kovovy srot z EU? podla mna by som mala samozdanit... Vie mi niekto poradit?
Dakujem...
marcelaStanakova
17.01.11,08:10
Platiteľ DPH predáva šrot z nákladných vozidiel platcovi DPH , ako sa postupiujem v tomto prípade s uplatnením DPH na vstupe a výstupe?
marcelaStanakova
17.01.11,08:52
Aký § uviesť na OF pri predaji šrotu z nakladných vozidiel platca predáva platcovi DPH ?
Adiks
17.01.11,09:20
Par.69 ods.12 zákona o DPH.
Adiks
17.01.11,09:27
Platiteľ DPH predáva šrot z nákladných vozidiel platcovi DPH , ako sa postupiujem v tomto prípade s uplatnením DPH na vstupe a výstupe?
Kovový šrot vyfakturuješ bez DPH, žiadnu DPH teda štátu neodvádzaš. Daň je povinný platiť odberateľ šrotu. DPH na vstupe si si už uplatnila pri kúpe nákladných aút, keď ešte neboli šrotom.
Dajanka
14.03.11,18:43
Ja mám takýto problém. Sro , platca DPH,vykupuje zlomky AU o rýdzosti 585/1000 od fyzických osôb aj od firiem bez DPH a tieto následne fakturuje firmám, platiteľom DPH bez dane podľa § 69 odst.10. CHcem sa opýtať, keď v danom mesiaci nefakturuje s DPH, nemôže si ani na vstupe odpočítať DPH z nakúpených tovarov a služieb? Niekedy fakturuje aj služby, tie sú s DPH a vtedy si môže uplatniť DPH aj na vstupe?
Dajanka
15.03.11,10:35
Ja mám takýto problém. Sro , platca DPH,vykupuje zlomky AU o rýdzosti 585/1000 od fyzických osôb aj od firiem bez DPH a tieto následne fakturuje firmám, platiteľom DPH bez dane podľa § 69 odst.10. CHcem sa opýtať, keď v danom mesiaci nefakturuje s DPH, nemôže si ani na vstupe odpočítať DPH z nakúpených tovarov a služieb? Niekedy fakturuje aj služby, tie sú s DPH a vtedy si môže uplatniť DPH aj na vstupe?
Prosím, vie mi niekto poradiť?
Dajanka
17.03.11,11:28
Prosím, vie mi niekto poradiť?
Dávam do pozornosti môj príspevok, vie mi niekto poradiť?
Dajanka
18.03.11,12:20
Ja mám takýto problém. Sro , platca DPH,vykupuje zlomky AU o rýdzosti 585/1000 od fyzických osôb aj od firiem bez DPH a tieto následne fakturuje firmám, platiteľom DPH bez dane podľa § 69 odst.10. CHcem sa opýtať, keď v danom mesiaci nefakturuje s DPH, nemôže si ani na vstupe odpočítať DPH z nakúpených tovarov a služieb? Niekedy fakturuje aj služby, tie sú s DPH a vtedy si môže uplatniť DPH aj na vstupe?
Prosím, ak niekto vie, poraďte. Please