Viťa
27.01.10,11:51
Ahojte, chcem Vás poprosiť o radu. Bonzácky paragra. SZČO kúpila auto v roku 2009 od fyzickej osoby nie živnostníka- obyčajný občan, treba nahlásiť platbu dańovému uradu, suma bola vyššia ako je hranica a bolo to platené v hotovosti.
betka
21.01.11,09:25
Príklad:
SZČO1 zaplatila inej SZČO2 platbu za službu cez účet. Zaplatila jej navyše. SZČO 2 jej vrátila v hotovosti platbu navyše.

Otázka je povinnosť 32/5 SZČO2?

32/(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.
truch
21.01.11,09:31
áno, musíš nahlásiť
betka
21.01.11,11:07
áno, musíš nahlásiť

Ďakujem. Je to však zvláštne, lebo:


UJ vracia časť platby, kt. nie je predmetom dane. Preto som položila otázku.

ZDP:

b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12,

2/c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 alebo 14, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,

h) zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,

Považujem to za detto príklad:
SZČO1 poskytne pôžičku SZČO2. Tento príjem SZČO nie je predmetom dane, a tak sa bonzácky par. neuplatní.
Tamila
21.01.11,12:53
32/(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby...

Mne z toho vyplýva, že sa nahlasujú iba príjmy, z ktorých sa platí daň.
Vrátenie preplatku sa podľa môjho názoru nenehlasuje.
truch
21.01.11,14:12
Mala som prípad, keď dáme platbu v hotovosti súkromnej osobe za prenájom priestorov, ja som ju nahlásila a mám pokoj, ak nebolo treba, nech to daňováci vyhodia. Som názoru, že radšej pošlem, keď nie som si istá, aj keď možno nemusím a žiadnu pokutu potom nedostanem, aj keď v mojom prípade sa jedná o zdaniteľný príjem.
AdrianaA
24.01.11,16:32
Ja som sa dnes stretla s názorom, že v prípade ak som v priebehu roka nerealizovala FO žiadnu hotovostnú platbu, tak musím aj tak na svoj DU poslať oznámenie v podstate nulové. Pozrela som si zákon 511 § 32 a nič tam o takejto povinnosti nepíšu. Myslím si, že je to blbosť, len si to chcem overiť, lebo v tomto systéme sú aj blbosti bežné.
Tamila
24.01.11,17:59
Ja som sa dnes stretla s názorom, že v prípade ak som v priebehu roka nerealizovala FO žiadnu hotovostnú platbu, tak musím aj tak na svoj DU poslať oznámenie v podstate nulové. Pozrela som si zákon 511 § 32 a nič tam o takejto povinnosti nepíšu. Myslím si, že je to blbosť, len si to chcem overiť, lebo v tomto systéme sú aj blbosti bežné.
A na ktorý DÚ by sa nulové oznámenie malo poslať? Hádam nie na všetky DÚ. V zákone sa píše:
... uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa...
AdrianaA
24.01.11,18:02
A na ktorý DÚ by sa nulové oznámenie malo poslať? Hádam nie na všetky DÚ. V zákone sa píše:
... uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa...
Podľa mňa sa posiela len v prípade, keď sa prekročí daná hranica. Náš nový ek.riaditeľ ma ale donútil poslať na náš DU takéto oznámenie.
Zita5
24.01.11,18:03
Podľa mňa sa posiela len v prípade, keď sa prekročí daná hranica. Náš nový ek.riaditeľ ma ale donútil poslať na náš DU takéto oznámenie.

A čo ste oznamovali ?
AdrianaA
24.01.11,18:14
A čo ste oznamovali ?
že sme neplatili nič :D:D
Zita5
24.01.11,18:18
Ekonóm sa poistil :)
Stefan2005
24.01.11,18:50
že sme neplatili nič :D:D

... v tom prípade vás čaká ešte strašne veľa práce - aby ste splnili všetky zákonom predpísané (negatívne) povinnosti daňových subjektov (pozor, napr. 25.1. termín na SBL :)).
AdrianaA
25.01.11,12:08
veď to. Len dúfam, že nebude vymýšlať aj iné blbosti, lebo aj tak máme práce viac ako dosť.
sybila3
25.01.11,12:09
čO JE to SBL????
Stefan2005
25.01.11,12:34
čO JE to SBL????

spotrebiteľské balenie liehu
sybila3
25.01.11,12:46
aha a koho sa to týka, len aby som niečo neprešvihla
Stefan2005
25.01.11,16:21
aha a koho sa to týka, len aby som niečo neprešvihla

problematika SBL sa týka distribútorov a držiteľov povolenia na jeho predaj...
KEJKA
25.01.11,17:24
ano a aj ked je to mimo tvojej sféry, v intenciách myslenia a postupov vášho ekonóma treba poslať na všetky colné úrady negatívne hlásenie, že nemáte zásoby SBL, že nemáte v ich regióne prevádzku zameranú na predaj-distribúciu liehu. :D
sybila3
25.01.11,20:37
problematika SBL sa týka distribútorov a držiteľov povolenia na jeho predaj...
to sa týka aj reštaurácií???
KEJKA
25.01.11,20:41
áno
sybila3
26.01.11,09:42
v inej téme som sa dočítala, že sa týka len veľkoskladov.