Majka69
27.01.10,21:34
Robím firmu PU, kde v roku 2008 účtovníčka na účte 031 neviedla analytiky. Pri zápise inventúry majetku som zistila, že súčet 2 pozemkov po prepočte na € je o cent nižší ako suma na synt.účte. Mám to nechať tak, alebo zaúčtovať kurzový rozdiel zo zaokr.pri prechode na euro. V tomto prípade 563/031?
Jednu odpoveď som už dostala, ale nerozumiem..."je to rozdiel medzi AE a UCT a v priebehu roka sa môže vysporiadať obratovo". Prosím, poraďte mi ako to mám vlastne spraviť.

;) Ďakujem
betka
29.01.10,19:53
§ 85a
Otvorenie súvahových účtov hlavnej knihy k 1. januáru 2009(1) K 1. januáru 2009 sa otvoria súvahové účty hlavnej knihy v eurách a informatívne v slovenských korunách. Suma v slovenských korunách nevstupuje do obratu účtu strany má dať a strany dal. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania vykázané k 31. decembru 2008 sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k 1.januáru 2009 po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení na najbližší eurocent 41).

(2) Začiatočné stavy v eurách pri otvorení súvahových účtov hlavnej knihy sa účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania. V prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa účtujú začiatočné stavy účtov majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu novootvorených účtov majetku.

(3) Výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia pri otváraní súvahových účtov hlavnej knihy k 1. januáru 2009 sa účtuje prepočítaný zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlený na najbližší eurocent41). Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje podľa § 7 ods. 4.

(4) Po zaúčtovaní začiatočných stavov jednotlivých súvahových účtov podľa odsekov 1 až 3, ak sa celková suma strany má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový nerovná celkovej sume strany dal účtu 701- Začiatočný účet súvahový, vzniknutý rozdiel sa účtovne vyrovná buď na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 379 – Iné záväzky alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky.

(5) Vzniknutý rozdiel podľa odseku 4 sa k 1.januáru 2009 účtuje na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech vytvoreného analytického účtu 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro alebo sa vzniknutý rozdiel účtuje v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu vytvoreného analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro, okrem rozdielu vzniknutého z dôvodu prepočítavania základného imania zapísaného v obchodnom registri v eurách. Rozdiel medzi sumou začiatočného stavu účtu 411 – Základné imanie v slovenských korunách po prepočítaní konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent41) a sumou začiatočného stavu účtu 411 – Základné imanie v eurách sa účtuje na účet 413 – Ostatné kapitálové vklady.

(6) Jednotlivé zložky analytickej evidencie k príslušnému začiatočnému stavu analytického účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa k 1. januáru 2009 prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní prepočítaných jednotlivých zložiek analytickej evidencie so slovenských korún na eurá sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis42) neustanovuje inak, napríklad decembrové mzdy43). Celková suma analytickej evidencie v eurách k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent 41), ak osobitný predpis neustanovuje inak42).

(7) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou na eurá podľa odseku 6 k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa účtovne vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu majetku, záväzkov a vlastného imania. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 563 – Kurzové straty pri prechode na euro alebo v prospech analytického účtu 663 – Kurzové zisky pri prechode na euro.
Majka69
31.01.10,22:22
Veľmi pekne ďakujem za takéto podrobné informácie.
Majka