lagoon
12.02.10,13:39
Dobrý deň prajem!
Chcel by som sa spýtať nasledovné:

V predošlom roku v mesiaci august som začal svoju živnosť a dané účtovné obdobie som uzavrel v režime jednoduchého účtovníctva (nebol som platcom DPH). Ako mám pri prechode účtovania z JÚ na evidenciu paušálnych výdavkov postupovať s účtovnými položkami používanými v JÚ (napr. skladové zásoby, krátkodobý majetok, ceniny atď.,)?

Ďakujem za odpoveď. :)

L.
slavka124
12.02.10,15:25
spočítaj si príjmy a ztoho si vypočítaj 40% a to budú tvoje výdavky. buď si vedieš účtovníctvo alebo si dáš paušálne výdavky.
buď- alebo. nemôžeš viesť aj účtovnictvo aj si dať paušálne výdavky
lagoon
13.02.10,14:42
Ďakujem za odpoveď, ale asi som zle sformuloval otázku:

ako ďalej pri paušálnych výdavkoch so skladovými zásobami, ktoré ostali ešte z JÚ?

L.
ego.mc
14.02.10,16:05
Píše sa o tom v ZoDP:
§ 17
Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý
a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,

Inými slovami: V uzávierkových operáciách za rok 2009 (ak tým "predošlým rokom" myslíš rok 2009) dáš do POZD hodnotu zásob a pohľadávok, do VOZD hodnotu záväzkov.
Čo sa týka krátkodobého majetku - ak je už používaný (nemáš ho v zásobách materiálu) a cenín, tie ZD neovplyvňujú.