dusan 13
15.02.10,12:35
Dobrý deň,
naša s.r.o. je držiteľom povolenia na predaj SBL. V priebehu minulého roka sa zmenil spoločník s.r.o. Od colného úradu sme dostali oznámenie o začatí daňového konania , z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa § 44 ods. 8 zákona č.105/2004 Z.z. - mali sme im oznámiť zmenu spoločníka v s.r.o.:eek:. Má prosím niekto s niečím podobným skúsenosť ?

To naozaj treba každú zmenu v obchodnom registri, aj takú ktorá vôbec vecne nesúvisí s povolením na predaj alkoholu,oznamovať colnému úradu?

Ďakujem za skúsenosti a rady. Úspešný deň

Dušan
elaurie
16.02.10,11:00
Žial, v § 44 ods. 8 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu sa nerozlišuje, či ide o zmenu, ktorá nejako súvisí s povolením na predaj alebo nie... Podľa tohto ustanovenia treba oznamovať každú zmenu údajov podľa § 44 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a),b) a c). Súhlasím však, že zo strany colného úradu ide v takomto prípade o šikanózny výkon správy daní. Je mnoho iných vecí, ktorými by sa bolo hodno pri správe daní zaoberať, najmä tými, ktoré majú priamy vplyv na výber spotrebnej dane... ale to je o inom... Môžete sa pokúsiť argumentovať, že v § 44 ods. 8 je druhá veta formulovaná nejasne a zmätočne, keďže hovorí o zmene „údajov“, pričom § 44 ods. 5 písm. a) nezakotvuje „údaje“ ako také, ale doklad – výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, a teda povinnosť oznámiť zmenu spoločníka nie je v zákone č. 105/2004 Z. z. jednoznačne a jasne stanovená. Táto argumentácia Vám však asi nepomôže a colný úrad pravdepodobne pokutu uloží. Pri ukladaní pokuty za nesplnenie oznamovacej povinnosti bude colný úrad musieť prihliadať na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu (§ 35 zákona č. 511/1992 Zb.). Argumentovať preto treba tiež tak, aby prípadná pokuta bola čo najnižšia, t. j. že ste o takejto povinnosti nevedeli a teda že k porušeniu nedošlo vedome, že ak aj ide o porušenie zákona, nie je závažné a nemá žiadne následky čo sa týka spotrebnej dane alebo povolenia na predaj. Pokiaľ by colný úrad neuložil pokutu na spodnej hranici sadzby ale vyššiu, treba sa určite odvolať.


§ 44 ods. 5 zákona č. 105/2004 Z. z.
Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
c) zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými sú koneční spotrebitelia,
d) výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.

§ 44 ods. 8
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len "držiteľ povolenia na predaj"), je povinná každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. a) a podľa odseku 5 písm. b) a c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) je držiteľ povolenia na predaj povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.