ekopo
15.02.10,20:47
Ak je v knihe záväzkov výsledná suma záporná (napr. evidovaný dobropis..), uvádza sa táto suma mínusom v r. 17, alebo v r. 8 výkazu o MaZ?
Podľa vysvetliviek k uvedenému výkazu sa v r. 17 vykazujú údaje z knihy záväzkov.....

r. 8 sú pohľadávky
r. 17 sú záväzky

Ďakujem za názory
ego.mc
15.02.10,22:17
Podľa mňa je záporný záväzok pohľadávkou a naopak.
jacekova
15.02.10,22:23
ťažko povedať, ale ja by som to dala do pohľadávok. veď ak mám daň zaplatiť, je to záväzok. ak mi má DÚ vrátiť daň, dám to do pohľadávok.
Monika Kováčová
15.02.10,22:32
ak máš v záväzkoch ku koncu roka xy neuhradených súm a yz dobropisov, všetky dobropisy sčítaš a uvedieš v pohľadávkach?

ak áno... super, mne tak profesionálne "nešibe":)
ak nie... prečo by si to robil, ak tam nie sú xy neuhradené sumy ale len dobropisy?

iná situácia by bola, keby si dobropisy evidoval od začiatku v knihe pohľadávok...

avšak Postupy účtovania JU:

§ 5
Kniha pohľadávok a kniha záväzkov

(1) V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb napríklad voči odberateľom, pohľadávky z finančných vzťahov napríklad z úveru, pohľadávky voči zamestnancom napríklad z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých preddavkov.

(2) V knihe pohľadávok sa účtujú pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou bez ohľadu na dobu ich splatnosti a zásoby omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

(3) V knihe záväzkov sa účtujú záväzky z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb voči dodávateľom, záväzky z finančných vzťahov napríklad z úveru, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe záväzkov sa účtujú aj záväzky z prijatých preddavkov.
ekopo
16.02.10,08:56
Ďakujem za doterajšie reakcie. (budú aj ďaľšie?)
Zastávam názor, ktorý tiež vychádza zčasti z postupov účtovania pre JU a zčasti z vysvetliviek k výkazu o MaZ, že sa jedná o evidenciu v záväzkoch,
takže uvedenú mínusovú hodnotu uvediem v r. 17 výkazu o MaZ.
Už vidím reakciu správkyne, keď zbadá mínusové znamienko....
ani1
16.02.10,16:01
Prosím Vás, je to možné že vo výkaze o maj. a záv. mám v riadku záväzky nulu? Robím v MRP JÚ. Preniesla som si poč. stav z výkazu z minulého roku - tam bolo 20036 EUR, to mi tam aj ostalo v prvom stlpci, ale v druhom stlpci, čo je bežné účtovné obdobie, mám NULU!!! Prečo????