kerkoas
24.02.10,12:42
Dobrý deň,
chcela by som sa poradiť, či do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie ide vyplatený doplatok / prémie, preplatená dovolenka / po skončení pracovného pomeru zamestnanca.
Ďakujem
Grigelova
Aljok
24.02.10,13:25
Pozri Zákon o ZP:

§ 13

(4) Do vymeriavacieho základu podľa odsekov 1 až 3 sa nezapočítava
a) odstupné a odchodné, 44a)
b) náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, 44b)
c) príspevok zo sociálneho fondu, 44c)
d) príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, 44d)
e) odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,
f) odmena vyplácaná pri pracovnom výročí a životnom výročí, 44e)
g) odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, 39b)
h) plnenie poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
.....