Lubica H
25.02.10,11:19
Dopredu sa ospravedlňujem, ak pridávam tému, ktorá tu už niekde figuruje, ale mne sa na ňu nepodarilo natrafiť.
Môj problém spočíva v prenájme nehnuteľnosti (administratívno-prevádzková budova, nebytové priestory), resp. v účtovaní prenájmu u nájomcu:
Nájomca má prenajatú nehnuteľnosť, za ktorú platí nájomné a preddavky na energie na základe splátkového kalendára. Účtovanie:
- nájom: 518, 343/325
- preddavky na energie: 502,343/325
- úhrada: 325/221

Nájomca má zároveň s prenajímateľom dohodu, na základe ktorej môže nehnuteľnosť prenajímať ďalším podnájomcom. Účtovanie podnájomcov:
- nájom: 315/602, 343
- preddavky na energie: 315/602,343
- úhrada: 221/315

Je to takto správne? Ide o to, že pri preddavkoch na energie, ktoré firma účtuje podnájomcom, vznikajú dosť vysoké preplatky, t. j. z každého vyúčtovania skutočných nákladov sa väčšina uhradených preddavkov vracia naspäť podnájomníkom. Podľa postupov účtovania sa náklady aj výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, t. z. teraz by som na základe vyúčtovacích faktúr za skutočnú spotrebu energií mala odúčtovať z výnosov cca 4500 € - o toľko je nižšia skutočná spotreba podnájomcov. (602/315AE).

Alebo iný spôsob - ak by som zmenila účtovanie nie priamo na výnosy:
1. prenajímateľ – nájomca:
- nájom: 518, 343/379
- preddavky na energie: 502, 343/379
- vyúčtovanie skutoč. nákladov: 502, 343/321
- podiel nákladov pripadajúcich na podnájomcov: 315/502

2. nájomca – podnájomca:
- nájom: 378/602, 343
- preddavky na energie: 378/324, 343
- vyúčtovanie skutoč. nákladov: 311/315, 343
- vyúčtovanie prijatých preddavkov: 324, 343/311

Pri tomto druhom spôsobe by som sa vyhla časovému rozlišovaniu výnosov a ku koncu roka by som upravovala len výšku nákladov, ktoré náležia nájomcovi.

Mám pocit, že druhý spôsob účtovania je lepší, ale je aj správny?