Dašena O.
25.02.10,12:17
Zdravím, potrebujem poradiť ohľadom dotácie pre poľnohospodárov - dotácia prišla na účet 19.12.2009, ale do konca roka sa nestihlo nič z nej zakúpiť, možno ju presunúť do ďaľšieho roka? a teda zdaniť až pri čerpaní v r.2010?
Aj keď počas roka boli výdavky, ktoré by sa mohli dať ako čerpanie, ale boli pred 19.12.2009? Jedná sa o FO ako aj PO. Prosím poraďte ako to účtujete, kto má takéto prípady.
Dašena O.
25.02.10,11:45
Nikto nerobí s dotáciami?
IvoM
25.02.10,13:21
Pozri si tento pragraf zákona o dani z príjmu, keďže sa pýtaš veľmi všeobecne, aká dotácia, v PÚ alebo JÚ.

§ 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane

(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa
f) dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu;1) táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku,
h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,