pipiskova81
25.02.10,13:24
Dobrý deň .. a narazila som na jeden problém... ak bola v 09/2009 zrušená DDSka, musím si za rok 2007+2008 prirátať 2x12000sk , lebo to tam bolo uplatnované...to zapíšem do riadku č.35 v danovom priznaní typA.. teraz neviem, ale či tam mám prirátať ešte sumu, ktorú mám uvedenú na potvrdení o príjmoch FO od zamestnávateľa... je tam totiž v riadku 09 uvedené: "zrazené príspevky na dopln.dôch.sporenie vo výške 545,51eur".... Mám túto sumu tiež prirátať k r.35, alebo si to nemám všímať..... Ďakujem
grammatika
25.02.10,13:27
Čo dodaňuješ? uplatnenú nezdaniteľnú čiastku za minulé roky, keďže si porušila podmienky...akú sumu NČ si si uplatnila v minulých rokoch? tak tú dodaníš do 3 rokov.
grammatika
25.02.10,13:29
§ 11:
10) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 4 písm. a) musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu35) a na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 4 písm. b) musia byť splnené tieto podmienky:

a) dohodnutá doba platenia účelového sporenia je najmenej desať rokov, pričom daňovníkovi nie je vyplatené plnenie z účelového sporenia pred uplynutím tejto lehoty, a súčasne
b) plnenie z účelového sporenia nastane najskôr dovŕšením 55. roku života daňovníka.

(11) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 4 písm. c) musia byť splnené tieto podmienky:

a) dohodnutá poistná doba je najmenej desať rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr pre rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, alebo
b) poistná doba je dohodnutá na dobu neurčitú, pričom výplata poistného plnenia nastane najskôr po uplynutí doby desiatich rokov od uzavretia životného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.

(12) Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odsekoch 10 a 11, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb finančných prostriedkov na účelové sporenie a platieb poistného na životné poistenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. Nedodržaním podmienok je aj výplata odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia pred dovŕšením 55. roku života daňovníka a pred uplynutím desiatich rokov od uzavretia účastníckej zmluvy.
pipiskova81
25.02.10,13:48
ano, musím to dodaniť.... v roku 2007 a aj v roku 2008 som mala uplatnené vždy po 12.000Sk..takže teraz musím dodaniť 24.000Sk (teda 796,66eur)....len ide mi teraz vlastne o to, že mám pred sebou teraz potvrdenie od zamestnávateľa za tento rok -2009 .... a ako to tam mám porozpisované, tak v r.09 mám napísané zrazené prípsevky na DDS ........a neviem, či si to mám vlastne všímať... v tomto danovom si to samozrejme že nedám do r.39....,kedže som to zrušila.. ale na tom tlačive ma to ruší a neviem, čo s tým.....