polis1
26.02.10,10:29
Poprosím o radu alebo lepšie o skontrolovanie

Je celý rok SZČO ale nemala žiadny zdaniteľný príjem. a od 1.7.2009 do 31.12.2009 je aj zamestnaná na TPP.

Uhr príjmov bol: 2012,66eur
poistné: 268,60
čiast.základ: 1744,06

a otázka je má nárok na celý daňový bonus na 2 deti alebo len za tých 6mes.čo je zamestnaná...

dakujem
katarina.j
26.02.10,10:32
Poprosím o radu alebo lepšie o skontrolovanie

Je celý rok SZČO ale nemala žiadny zdaniteľný príjem. a od 1.7.2009 do 31.12.2009 je aj zamestnaná na TPP.

Uhr príjmov bol: 2012,66eur
poistné: 268,60
čiast.základ: 1744,06

a otázka je má nárok na celý daňový bonus na 2 deti alebo len za tých 6mes.čo je zamestnaná...

dakujem
je cely rok szčo a nemala žiadny zdanitelny prijem???????
Timka1
26.02.10,10:34
Poprosím o radu alebo lepšie o skontrolovanie

Je celý rok SZČO ale nemala žiadny zdaniteľný príjem. a od 1.7.2009 do 31.12.2009 je aj zamestnaná na TPP.

Uhr príjmov bol: 2012,66eur
poistné: 268,60
čiast.základ: 1744,06

a otázka je má nárok na celý daňový bonus na 2 deti alebo len za tých 6mes.čo je zamestnaná...

dakujem


nárok za celý rok na daňový bonus vo výške 235,92 € by mala mať, pretože splnila podmienku príjmu 1773,0 €, ak splnila aj ostatné podmienky tak áno, bez ohľadu na to, že pracovala len pol rok
Andyke
26.02.10,10:35
Má nárok na celoročný DB, lebo dosiahla zdanit.príjem vo výške 6 nás.MM podľa § 5
Timka1
26.02.10,10:39
trošku zo zákona o dani z príjmov, možno ti pomôže zorientovať sa v daňovom bonuse:

§ 33
Daňový bonus

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19, 32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)

(3) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti, 57) môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a).

(4) Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti57) viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

(5) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu podľa odseku 1 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

ďalej v zákone ......