remenka
26.02.10,15:15
Ja viem, že sa toho popísalo tu už veľa, ale jednu jednoduchú otázku. Pokiaľ mám paušalistu a prechádza do jednoduchého účtovníctva, má uhradené všetky pohľadávky a záväzky ku koncu roku 2009 a nemá žiadne zásoby - okrem kolonky v DP či učtuje paušálom, alebo skutočnými výdavkami mám ešte nejakú povinnosť ? Prosím o radu.
mysimis
26.02.10,15:17
Ja viem, že sa toho popísalo tu už veľa, ale jednu jednoduchú otázku. Pokiaľ mám paušalistu a prechádza do jednoduchého účtovníctva, má uhradené všetky pohľadávky a záväzky ku koncu roku 2009 a nemá žiadne zásoby - okrem kolonky v DP či učtuje paušálom, alebo skutočnými výdavkami mám ešte nejakú povinnosť ? Prosím o radu.

Nezabudni priložiť výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch.
emily 2
16.03.10,19:32
Dobrý večer,
poprosím o radu -skáčem tu z témy do témy , ale som ešte viac dopletená .
Manželovi som robila paušálne výdavky v r.2008 a v r. 2009 prešiel na jed. účtovníctvo.Mal len 1 nedoplatenú faktúru za 842,30 € .

1 . V dodatočnom DP za r. 2008 vypíšem ( staré tlačivo v SK )
všetky riadky ako boli a do r. 40 napíšem sumu 842,30 - prepoč. na SK 25 345
Záväzky sa nepíšu ( boli tam nejaké odvody za 12/08 ) .


Vyjde mu vyššia daň (o cca160,- € )a tá sa doplatí.

2. treba urobiť nový výpis na SP a opraviť RZZP za rok 2008.

Pred pár mesiacmi som čítala v nejakom príspevku, že sa odratáva od dopočítaného príjmu ešte 40 %
teraz som zistila,že to nie je pravda .


Dúfam,že mi to niekto odobrí alebo ma opraví


dakujem za pomoc
jacekova
16.03.10,19:38
Dobrý večer,
poprosím o radu -skáčem tu z témy do témy , ale som ešte viac dopletená .
Manželovi som robila paušálne výdavky v r.2008 a v r. 2009 prešiel na jed. účtovníctvo.Mal len 1 nedoplatenú faktúru za 842,30 € .

1 . V dodatočnom DP za r. 2008 vypíšem ( staré tlačivo v SK )
všetky riadky ako boli a do r. 40 napíšem sumu 842,30 - prepoč. na SK 25 345
Záväzky sa nepíšu ( boli tam nejaké odvody za 12/08 ) .


Vyjde mu vyššia daň (o cca160,- € )a tá sa doplatí.

2. treba urobiť nový výpis na SP a opraviť RZZP za rok 2008.

Pred pár mesiacmi som čítala v nejakom príspevku, že sa odratáva od dopočítaného príjmu ešte 40 %
teraz som zistila,že to nie je pravda .


Dúfam,že mi to niekto odobrí alebo ma opraví


dakujem za pomoc


toto je z DRSR:
- ak daňovník uplatňoval v roku 2008 výdavky % z príjmov, postupuje v roku 2009 podľa ustanovenia § 17 ods. 10 ZoDP (platného zákona k 31.12.2008) – daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období keď nebol účtovnou jednotkou upraví základ dane podľa odseku 8 paragrafu 17 ZoDP za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene. Znamená to, že stanoveným spôsobom podľa odseku upraví vyčíslený základ dane dosiahnutý za zdaňovacie obdobie roka 2008. Ak tak neurobil, podaním dodatočného daňového priznania za rok 2008 upraví pôvodne vyčíslený základ dane.
jacekova
16.03.10,19:39
takže treba podať dodatočné daňové priznanie FO 2008

"Pred pár mesiacmi som čítala v nejakom príspevku, že sa odratáva od dopočítaného príjmu ešte 40 %. teraz som zistila,že to nie je pravda"...toto som veľmi nepochopila

pri uplatnovaní pauš.výdavkov sa vypočíta 40% z príjmu a pripočíta sa uhradené poistne...
emily 2
16.03.10,19:45
"Pred pár mesiacmi som čítala v nejakom príspevku, že sa odratáva od dopočítaného príjmu ešte 40 %."

Myslela som, že sa vyráta napr. tých 842,30 - 40 % =505,40
a z toho 19 % dań by bolo len nejakých 96 €

To len na vysvetlenie toho čo si nepochopila.

a to ostatné mám dobre, ešte som nerobila dodatočné
myslím to, že sa napíše ako v pôvodnom a v r. 40 sa upraví...

vďaka
IKA K
16.03.10,20:32
Pôvodca textu: jacekova
toto je z DRSR:
- ak daňovník uplatňoval v roku 2008 výdavky % z príjmov, postupuje v roku 2009 podľa ustanovenia § 17 ods. 10 ZoDP (platného zákona k 31.12.2008) – daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období keď nebol účtovnou jednotkou upraví základ dane podľa odseku 8 paragrafu 17 ZoDP za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene. Znamená to, že stanoveným spôsobom podľa odseku upraví vyčíslený základ dane dosiahnutý za zdaňovacie obdobie roka 2008. Ak tak neurobil, podaním dodatočného daňového priznania za rok 2008 upraví pôvodne vyčíslený základ dane.


§17
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).


V r. 2010 živnostník plánuje zmenu uplatňovania výdavkov a prejsť z JÚ na paušál. V súvislosti s touto zmenou upravím základ dane za zdaň.obdobie 2009 o výšku neuhradených pohľadávok a záväzkov, /zásoby nie sú/ a v r. 2010 môžem uplatniť paušálne výdavky % z príjmov. Bude to správny postup? Prosím, potvrdťe mi úvahu......
jacekova
16.03.10,20:36
Pôvodca textu: jacekova
toto je z DRSR:
- ak daňovník uplatňoval v roku 2008 výdavky % z príjmov, postupuje v roku 2009 podľa ustanovenia § 17 ods. 10 ZoDP (platného zákona k 31.12.2008) – daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 na spôsob podľa § 6 ods. 10 alebo ak začal účtovať po období keď nebol účtovnou jednotkou upraví základ dane podľa odseku 8 paragrafu 17 ZoDP za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene. Znamená to, že stanoveným spôsobom podľa odseku upraví vyčíslený základ dane dosiahnutý za zdaňovacie obdobie roka 2008. Ak tak neurobil, podaním dodatočného daňového priznania za rok 2008 upraví pôvodne vyčíslený základ dane.


§17
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).


V r. 2010 živnostník plánuje zmenu uplatňovania výdavkov a prejsť z JÚ na paušál. V súvislosti s touto zmenou upravím základ dane za zdaň.obdobie 2009 o výšku neuhradených pohľadávok a záväzkov, /zásoby nie sú/ a v r. 2010 môžem uplatniť paušálne výdavky % z príjmov. Bude to správny postup? Prosím, potvrdťe mi moju úvahu......

po novom už nebude treba upravovať ZD v DP za rok 2009:

Podľa § 52h zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (novela zákona č. 504/2009 Z.z.) ustanovenie § 51a ods. 3 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa použije pri podávaní daňového priznania po 1.1.2010 za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2009. Zjednodušene povedané - uvedené ustanovenie s účinnosťou od 1.1.2010 platí i na rok 2009.

K bodu 2 – ustanovenie bývalého § 17 ods. 10 pre rok 2010 už neplatí. Pri prechode z účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva stanovenie výdavkov percentom z príjmov podľa platného ustanovenia § 51a úpravu základu dane nerobí (analogicky podľa § 51a ods. 3 – posledná veta). Je pravdepodobné, že táto problematika bude ešte v priebehu roka 2010 legislatívne upravená. S určitosťou však daňovník nebude upravovať základ dane predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.
Janza
19.03.10,12:32
Prosím poradiť,
min. rok mal xx paušálne výdaje, tento rok jednoduché účt.
Vo výkazoch maj. a záv. mám vyplniť iba údaje za bežnú účt. obdobie a predchádzajúce nechať prázdne?
veronkaj
11.01.11,19:42
dobrý deň prosím môžete mi pomôcť?? nás známy prišiel za mnou s týmto:
mám sprostrd. činnosť a doteraz som si uplatňoval pri dp paušál a teda aj za rok 2010 si dám urobiť dp ako za paušál ale od 1.1.2011 už chcem uplatňovať skutočné výdavky formou jednoduchého účtovníctva, kde to treba nahlásiť alebo akým spôsobom??? prejsť?
- a môže si ako szčo dať auto ktoré má 6 rokov dať do nákladov tak že bude vypisovať km cez cesťáky z amortizáciou?? prihásil auto na DU že ho dáva do účtovníctva a v roku 2012 zaplatí potom zaň cestnú daň.

prosím poradíte mi ako mu pomôcť ako treba urobiť ten prechod z paušálu do účtovníctva, lebo ak dobre tomu rozumiem tak v paušáli sú len na strane príjmov, faktúry čo mu uhradili ktoré vystavil za sprostredkovanie a do nákladov sa dávajú iba odvody do ZP a SP a z toho čo rozdielu sa odráta percentá paušálu a z toho vyráta daň a odpočet na daňovníka sa uplatňuje,??

prosím o radu, a pochopenie, jeho účtovníčka je v nemocnici tak prišiel či mu nepomôžem ale ja som ešte paušál nemala a v JU robím rok.
Ďakujem ešte raz