Metodik
01.03.10,19:58
Dobrý deň ,

rada by som sa opýtala na Váš nazor na nasledovný problém.

Spoločnosť v CZ má na SR organizačnú zložku , účtovníctvo sa centrálne vedie v CZ v nadnárodnom účtovníctve s úplne iným označením účtov -
napríklad náklady sú 4, výnosy sú 2 - a pri účtovnej závierke sa to transformuje na podmienky slovenského účtovníctva s definovaním jednotlivých účtov na slovenské štandardy.
Problém nastáva v prípade účtovného dokladu, účtovného záznamu a podpisového záznamu. Súčasťou účtovného dokladu je aj zaznamenanie účtov naúčtovnom doklade, teda ako to bolo zaúčtované. Ak by sa však vytlačil doklad, tak sú tam zaznamenané účty ktoré nespadajú do osnovy platnej podla slovenských štandardov.
problém nastáva aj s podpisovým záznamom, nakoĺko v účtovnom doklade a účtovnom zázname je podpisový záznam pridelený tak že každý má prístup do systému pod osobitne prideleným heslom a vytvorením účtovného záznamu sa daný zýznam zautorizuje osobou ktorá ho vytvorila. Táto osoba však účtovný záznam neschváli a tento je pripojený na faktúre osobitne, písomnou formou, takže vzniká taký hybrid.
Ak teda chytíte do rúk napríklad faktúru je na nej podpisový záznam osoby ktorá ho schválila, predkontácie tam nie sú a akeby aj boli, boli by v účtoch platných pre nadnárodné spoločnosti a nie podľa slovenských štandadardov, chýba na nej podpis osoby ktorá ho zaúčtovala ( to je zasa v elektronickej forme ) Myslíte že takéto vedenie správne a preukazné ?
IvoM
02.03.10,07:38
Podľa mňa je to OK, pozri si najmä §31 a §32 zákona o účtovníctve, zákon o účtovníctve taktiež nevylučuje používanie medzinárodných účtovných štandardov či doplnenie vlastných účtov mimo rámcovej účtovnej osnovy.
Metodik
02.03.10,08:35
pozor, tu však nejde o používanie medzinárodných účtovných štandardov ale o používanie účtovného označenia účtov v rámci skupiny.
V zmysle § 3 postupov účtovnia

Účtový rozvrh


(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom k vytvorenému syntetickému účtu sa priradí trojmiestny číselný znak a slovné označenie.

(2) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú v súlade s § 4.

To znamená že účtovný rozvrh účtovnej jednotky má obsahovať účty podľa slovenských štandardov a účtovná jednotka je oprávnená si vytvorit k tomu aj vlastné účty, avšak len na majetok, záväzky a imanie. Toto ustanovenie sa netýka nákladov a výnosov, ktoré má daný subjekt označené úplne inými syntetickými účtami, z tohto dôvodu nemôžem s tebou súhlasiť