stanosvk
09.03.10,11:29
je nutne nahlasit suvisiaci priestor na zivnostensky urad? Priestor sa vyuziva len ako sklad materialu. Priestor je len v podobe pozemku, popripade cast hospodarskej budovy, zalezi co bude jednoduchsie.
Je nutne robit zmluvu v pripade ze majitel firmy a aj daneho priestoru je ta ista osoba, teda pojde o prenajkom priestoru bez uhrady.

Dakujem
hanelie
09.03.10,11:50
nie, súvisiaci priestor sa nenahlasuje - nie je to prevádzka
stanosvk
09.03.10,12:14
Dakujem.
Nemate nahodu nejaku vzor zmluvy pre tento pripad?
Zita5
09.03.10,12:25
je nutne nahlasit suvisiaci priestor na zivnostensky urad? Priestor sa vyuziva len ako sklad materialu. Priestor je len v podobe pozemku, popripade cast hospodarskej budovy, zalezi co bude jednoduchsie.
Je nutne robit zmluvu v pripade ze majitel firmy a aj daneho priestoru je ta ista osoba, teda pojde o prenajkom priestoru bez uhrady.

Dakujem

Majiteľ sám sebe prenajímať nemôže , ale môže priestor používať v súvislosti s podnikaním .

Čo sa týka nahlásenie súvisiaceho priestoru :

Živnostenský zákon

§ 17
Prevádzkareň
Na začiatok

(3) Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
d) výstavné priestory a vzorkové predajne,
e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

(7) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).


Takže môj názor , nahlasujete .
hanelie
09.03.10,12:30
http://www.zivnostnik.sk/node/125

Čo nie je prevádzkareň

Prevádzkarňou nie sú priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, za ktoré sa považujú najmä:
priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru,
odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na technickú údržbu,
miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
výstavné priestory a vzorkové predajne,
priestor na prijímanie a vydávanie zákaziek alebo tovaru.


Prevádzkárne
§ 17 / živnostenského zákona
Prevádzkareň

(1) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

určite sa takýto priestor nenahlasuje :)
akina
09.03.10,12:39
Súvisiaci priestor - skladové priestory, sa nahlasujú na ŽÚ, označujú sa povinne obchodným menom. K ohláseniu sa nepredkladá žiadna zmluva, resp. list vlastníctva.
hanelie
09.03.10,12:44
Súvisiaci priestor - skladové priestory, sa nahlasujú na ŽÚ, označujú sa povinne obchodným menom. K ohláseniu sa nepredkladá žiadna zmluva, resp. list vlastníctva.
niet čo dodať, keď ani § nestačí
akina
09.03.10,12:47
Pozri § 17 ods. 7 živnostenského zákona, posledná veta.
Zita5
09.03.10,12:48
Ja vychádzam zo zákona.:)
akina
09.03.10,12:55
Na ŽÚ sa ohlasujú aj prevádzkarne a aj priestory súvisiace s podnikaním, ktoré sú definované v § 17 ods. 3 písm. a/ a d/ živnostenského zákona, teda, skladové priestory a výstavné priestory a vzorkové predajne.
stanosvk
09.03.10,12:56
Budem musiet najst nejaky kompromis. Aka je max. pokuta v pripade ze sa suvisiaci priestor nenahlasi na ZU?

TO ZITA 5: Preco by si majitel nejakej budovy alebo pozemku ako sukromna osoba nemohol prenajat pravnickej osobe, ktorej je tiez majitelom tento priestor. Asi si to myslela v pripade fyzickej osoby, nie pravnickej.
Zita5
09.03.10,13:00
Budem musiet najst nejaky kompromis. Aka je max. pokuta v pripade ze sa suvisiaci priestor nenahlasi na ZU?

TO ZITA 5: Preco by si majitel nejakej budovy alebo pozemku ako sukromna osoba nemohol prenajat pravnickej osobe, ktorej je tiez majitelom tento priestor. Asi si to myslela v pripade fyzickej osoby, nie pravnickej.

Áno , mala som na mysli FO .

Čo sa týka toho priestoru , skutočne treba ísť na živnostenský úrad a dopodrobna im povedať o čo ide a nech Vás usmernia . Lebo potom pri kontrole sú šikovní pri ukladaní pokút .Takže je to vo Vašom záujme .
hanelie
09.03.10,13:00
ja vychádzam z osobnej skúsenosti - ak by sa z toho skladu aj predávalo, tak podlieha nahláseniu resp. označeniu ako prevádzky
Zita5
09.03.10,13:02
ja vychádzam z osobnej skúsenosti - ak by sa z toho skladu aj predávalo, tak podlieha nahláseniu resp. označeniu ako prevádzky

Hanka , bohužiaľ , čítaš aj Ty ako je to v zákone písané .Pomaličky jedno vyvracia druhé . To už my nedoriešime .To sa vyrieši jedine osobným kontaktom na ŽU .
Zita5
09.03.10,13:17
Rubrika pre szčo

Zriadenie prevádzkarne

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Treba však dodať, že v závislosti od povahy podnikania sa nevylučuje, aby sa podnikateľská činnosť vykonávala aj bez prevádzkarne.
Priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sú najmä:


priestory na uskladnenie surovín a tovaru podniakteľa
stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel
miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby
výstavné priestory a vzorkové predajne
priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie

Technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo s tým súvisiace sú najmä:


stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu
zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy (kolotoče, hojdačky, zábavné strelnice a iné podobné technické prostriedky na hromadnú zábavu)
vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti
pojazdné predajne
zariadenia na poskytovanie reklamy
predajné automaty

Združená prevádzkareň je trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.
Zavedenie tohto pojmu umožnilo odstrániť administratívne prekážky, ktoré by nastali v prípade, keď je napr. konečný produkt realizovaný v priestoroch na seba nadväzujúcich. Ak by tento pojem neexistoval, pre každý takýto priestor by bolo potrebné osobitne ustanoviť zodpovedného zástupcu a autorizovať inšpekčnú knihu. V takomto prípade teraz postačuje ustanoviť len jedného zodpovedného zástupcu a mať len jednu autorizovanú inšpekčnú knihu.
Byt resp. časť rodinného domu ako prevádzkareň:
Pri prevádzkovaní živnosti sa často vyskytuje situácia, keď podnikateľ má záujem použiť byt, dom, resp. jeho časť, pre účely výkonu podnikateľskej činnosti. Byt, jeho časť, resp. časť rodinného domu prevádzkarňou byť môže, avšak za predpokladu splnenia určitých podmienok:


ak chce svoj byt alebo rodinný dom (resp. ich časť) trvale používať na podnikateľské účely fyzická osoba, ktorá sa už stala vlastníkom tejto nehnuteľnosti, musí si vyžiadať súhlas stavebného úradu pre zmenu účelu využitia nehnuteľnosti (t.j. na iné účely ako na bývanie)
ak podnikateľ využíva byt vo vlastníctve štátu alebo obce, je možné ho používať aj na iné účely ako na bývanie, ale len so súhlasom prenajímateľa a na základe povolenia obce. Povolenie obce nie je potrebné, ak sa na iné účely ako na bývanie použije časť bytu tak, že spôsob použitia nevylučuje súčasné využívanie miestností na bytové účely


POVINNOSTI SÚVISIACE SO ZARIADENÍM PREVÁDZKARNE
1. Oznámenie o zriadení prevádzkarne:
Prvá oznamovacia povinnosť týkajúca sa prevázkarne vzniká pri ohlásení živnosti, resp. Pri žiadosti o vydanie koncesie. Ak je prevádzkareň zriadená neskôr, je potrebné to oznámiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa prevádzkarne sa vzťahuje aj na:


priestory určené na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa
miesto podnikania podnikateľa
výstavné priestory a vzorkové predajne

V prípade zriadenia prevádzkarne v územnom obvode iného živnostenského úradu, ako miestne príslušného podľa bydliska podnikateľa, je ten povinný oznámiť jej zriadenie okrem miestne príslušnému živnostenskému úradu, aj živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa novozriadená prevádzkareň nachádza.
Do 30 dní je potrebné oznámiť zriadenie prevádzkarne a jej umiestnenie na území SR aj príslušnému daňovému úradu. Tlačivo pre zriadnie (alebo zrušenie) prevádzkarne nájdete tu (http://www.szco.sk/UserFiles/File/pdf/oznamenie_o_zriadeni_alebo_zruseni_prevadzkarne.pd f).2. Označenie prevádzkarne:
Podnikateľ je povinný prevádzkareň viditeľne zvonku označiť svojím obchodným menom, ku ktorému môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. Povinnosť označovania prevádzkarne sa primerane vzťahuje aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo s tým súvisiace. Ďalej musí byť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uvedené:


obchodné meno a sídlo
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
prevádzková doba určená pre spotrebiteľa
kategória, skupina, trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím, za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
Zdroj :SZČO.SK
Portál pre podnikateľov
stanosvk
09.03.10,13:56
Vyzera to tak ze by to mal byt nahlasene aj ked sa to zda absurdne nahlasovat priestor kde zakaznik nikdy nepride a je to miesto (pozemok) len na uskladnenie nadrozmerneho tovaru.
Co v pripade ze sa to nenahlasi? Ake hrozia sankcie za taky nezmysel?
hanelie
09.03.10,13:56
Zavedenie tohto pojmu umožnilo odstrániť administratívne prekážky, ktoré by nastali v prípade, keď je napr. konečný produkt realizovaný v priestoroch na seba nadväzujúcich. Ak by tento pojem neexistoval, pre každý takýto priestor by bolo potrebné osobitne ustanoviť zodpovedného zástupcu a autorizovať inšpekčnú knihu. V takomto prípade teraz postačuje ustanoviť len jedného zodpovedného zástupcu a mať len jednu autorizovanú inšpekčnú knihu.
inšpekčná kniha je už minulosťou :)
Zita5
09.03.10,14:13
Vyzera to tak ze by to mal byt nahlasene aj ked sa to zda absurdne nahlasovat priestor kde zakaznik nikdy nepride a je to miesto (pozemok) len na uskladnenie nadrozmerneho tovaru.
Co v pripade ze sa to nenahlasi? Ake hrozia sankcie za taky nezmysel?

Tak podľa zákona je to nasledovné


HLAVA III
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA

§ 65a
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16919-zivnostensky-zakon-od-1-1-2009-a.html#hore)

(1) Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 3319 eur, ak podnikateľ

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť,
b) nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3).

(2) Živnostenský úrad uloží podnikateľovi pokutu až do 1659 eur, ak podnikateľ

a) neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť (§ 11 ods. 6 až 8),
b) neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,
c) nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej veci konanie o uloženie pokuty podľa osobitných predpisov.


Povinnosť podnikateľa:

§ 30
Na začiatok

(1) Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy. 33)

(2) Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho množstvo a termín dodania. Podnikateľ preukazuje pôvod tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.

(4) Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám. 36)

(5) Podnikateľ podľa § 11 ods. 8 je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni.

Na jednej strane by sa to ohlasovať nemalo , na druhej strane by sa ohlasovať malo a popri tom sme povinní preukázať nadobudnutie materiálu a tovaru .

Ja sa už nebudem k tejto téme vyjadrovať , myslím, že stojí to zato si to ujasniť priamo na živno úrade, lebo tie pokuty sú skutočne vysoké. Ja radšej vždy volím to menšie zlo , radšej nahlásim , ako nenahlásim.