Miichaela
09.03.10,20:44
Fa za mobil prišla 12/2009, splatná a zaplatená v 1/2010. Do výkazu o majetku a záväzkoch to zapíšem ako záväzok ? Aj keď bola splatná až v roku 2010 ?
Timka1
09.03.10,20:47
Fa za mobil prišla 12/2009, splatná a zaplatená v 1/2010. Do výkazu o majetku a záväzkoch to zapíšem ako záväzok ? Aj keď bola splatná až v roku 2010 ?

áno, bude to záväzok roku 2009
ivustek
10.03.10,06:06
áno, bude to záväzok roku 2009

1.to znamená, že dátum zaúčtovania záväzku bude deň, kedy faktúra došla?
2. ak by došla až v r.2010 - záväzok ktorého roka by to bol?
Zita5
10.03.10,06:30
Fa za mobil prišla 12/2009, splatná a zaplatená v 1/2010. Do výkazu o majetku a záväzkoch to zapíšem ako záväzok ? Aj keď bola splatná až v roku 2010 ?

Bude to záväzok roku 2009, nakoľko faktúru ste ku dňu riadnej závierky mali zapísanú v Knihe záväzkov a záväzok pretrvával až do dňa úhrady .Záväzok sa Vám zníži až v roku 2010 dňom úhrady .

Čiže bude v Knihe záväzkoch v roku 2009 ako neuhradená a prejaví sa to aj vo výkaze o majetku a záväzkoch k 31.12.2009.
heňa36
18.03.10,00:04
Prosím, praďte mi! Vo výkaze o majetku a záväzkoch do kolónky Dlhodobý majetok sa píše výška odpisov, alebo oprávok k príslušnému roku???
ego.mc
18.03.10,00:08
Ani jedno, ani druhé.
V kolónke sa píše zostatková cena DM po uplatnení účtovných odpisov.
heňa36
18.03.10,00:12
to znamená,že keď som v r. 2009 v júni doodpisovala auto napíšem tam 0?
Zoltán Kovács
18.03.10,05:55
to znamená,že keď som v r. 2009 v júni doodpisovala auto napíšem tam 0?
Áno, ak účtovná hodnota MV k 31.12. je nula tak nula sa píše.
kasipka
18.03.10,11:28
poradte, prosim, co do kolonky materiál. Len zásoby na sklade?
Alebo aj drobný dlhodobý majetok, ktorý sa používa? Zaúčtovaný bol ako materiál, evidovaný ho mám v knihe drobného majetku. Na porade som našla názory, ktoré sa líšia, nemá niekto vyjadrenie z DÚ?

Este ma trápia zimné pneumatiky, účtujem ako materiál - náhradné diely, pred zimou vydám zo skladu a potom sa už ich hodnota nikde vo výkaze o majetku a zavazkoch neuvádza?

Vopred ďakujem za Váš čas a pomoc!
karcoolka1
28.03.10,14:45
http://www.porada.sk/t49112-drobny-majetok-vykaz-o-majetku-a-zavazkoch.html
Ja len pre rýchlosť uvádzam link, kde je odpoveď.
Ja zväčša hľadám odpoveď tam, kde nie je.
katka s.
28.03.10,21:16
Poraďte prosím. FO prevádzkuje "krčmu". Ako vypočítať približ. hodnotu do kolonky zásoby, keď inventúra neexistuje. Bude stačiť keď to vypočítam s prihliadnutím na zásoby k 31.12.2008, hodnotu nákupu tovaru v roku 2009 a tržby za tovar v roku 2009? Lenže tržby sú už aj s maržou. Vraj sa to dosť kontroluje pri daň. kontrolach. Ďakujem.
Timka1
28.03.10,21:19
Poraďte prosím. FO prevádzkuje "krčmu". Ako vypočítať približ. hodnotu do kolonky zásoby, keď inventúra neexistuje. Bude stačiť keď to vypočítam s prihliadnutím na zásoby k 31.12.2008, hodnotu nákupu tovaru v roku 2009 a tržby za tovar v roku 2009? Lenže tržby sú už aj s maržou. Vraj sa to dosť kontroluje pri daň. kontrolach. Ďakujem.

nebude stačiť, potrebuješ inventúru zásob k 31.12.2009 a stav zásob v obstarávacej cene k tomuto dátumu podľa inventúry
katka s.
28.03.10,21:30
nebude stačiť, potrebuješ inventúru zásob k 31.12.2009 a stav zásob v obstarávacej cene k tomuto dátumu podľa inventúry

Myslela som, že inventúru napasujem na vypočítanú sumu. Keďže zaneprázdnený podnikateľ inventúru nespravil.
Zita5
28.03.10,21:31
Poraďte prosím. FO prevádzkuje "krčmu". Ako vypočítať približ. hodnotu do kolonky zásoby, keď inventúra neexistuje. Bude stačiť keď to vypočítam s prihliadnutím na zásoby k 31.12.2008, hodnotu nákupu tovaru v roku 2009 a tržby za tovar v roku 2009? Lenže tržby sú už aj s maržou. Vraj sa to dosť kontroluje pri daň. kontrolach. Ďakujem.

Podnikateľ mal spraviť k 31.12.2009 inventarizáciu skladových zásob .Túto inventarizáciu Vám mal predložiť .To sa nedá len tak od oka , to ste mu mali vysvetliť .
katka s.
28.03.10,21:36
Podnikateľ mal spraviť k 31.12.2009 inventarizáciu skladových zásob .Túto inventarizáciu Vám mal predložiť .To sa nedá len tak od oka , to ste mu mali vysvetliť .

No veď to, ja vysvetľujem každý rok a niekoľkokrát. A stále nič. Aj tak ďakujem za potvrdenie. Ale ako to teraz zachrániť?
karcoolka1
29.03.10,10:40
R. 2008 paušál, tento rok jedn.účtovníctvo.
Vo výkaze sa neuvádza nič v stĺpci PREDCHÁDZAJúCE OBDOBIE?
ego.mc
29.03.10,16:19
Nie.
karcoolka1
29.03.10,20:46
Nie.

Ďakujem za odpoveď.
marcelaStanakova
26.02.11,16:52
Keď mal SZČO prerušnú živnosť a obnovil živnosť 5.6.2010 aký dátum uvediem na výkaze majetku a záväzkoch od 5.6 ? alebo 1.1.2010?
Marína
26.02.11,17:38
Keď mal SZČO prerušnú živnosť a obnovil živnosť 5.6.2010 aký dátum uvediem na výkaze majetku a záväzkoch od 5.6 ? alebo 1.1.2010?
Nie od 5. 6., deň sa na výkaze neuvádza ale obdobie od 06/2010 do 12/2010 a k 31. 12. 2010.
marcelaStanakova
26.02.11,18:28
ano samozrejme som zle napísala
vikuš
27.02.11,18:00
Dobrý večer, keď podnikateľ vlastní auto na IčO, ale neopisuje a všetky náklady s leasingom má ako VNZD uvádza zostatkovú sumu vo výkaze?
Zita5
27.02.11,18:41
Dobrý večer, keď podnikateľ vlastní auto na IčO, ale neopisuje a všetky náklady s leasingom má ako VNZD uvádza zostatkovú sumu vo výkaze?

Vozidlo používa na podnikanie ? Ak nie prečo má vozidlo v OM?Ak nie je pre účely podnikania ja nevidím dôvod viesť vozidlo v obchodnom majetku a treba vozidlo vyradiť .
rodina1
27.02.11,18:48
Dobrý večer, keď podnikateľ vlastní auto na IčO, ale neopisuje a všetky náklady s leasingom má ako VNZD uvádza zostatkovú sumu vo výkaze?
Zákon o dani z príjmov


§ 22
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
(9) Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10; v takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť. Daňovník, s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby111a) alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, 111b) a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad107) rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, 111a) o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku111b) alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.


§ 26
Postup pri odpisovaní hmotného majetku

(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

Ak má podnikateľ auto na IČO, predpokladá sa, že ho má zaradené v majetku firmy. Auto na leasing sa musí odpisovať po celú dobu leasingu.
Odpisy si však nemusí uplatniť.
Zostatková cena sa musí dostať do výkazu.
vikuš
27.02.11,19:01
Ďakujem, auto má zaradené v majetku, používa iba na podnikateľské účely, tak aj keď si neuplatňuje odpisy je povinný to uviesť vo výkaze - ide o to, že známa je účtovníčka a keď si pozrela jeho DP za rok 2009, povedala že si nemal vo výkaze uvádzať nič!, tak preto sa pýtam.
vikuš
28.02.11,16:19
posúvam
rodina1
28.02.11,16:23
Ďakujem, auto má zaradené v majetku, používa iba na podnikateľské účely, tak aj keď si neuplatňuje odpisy je povinný to uviesť vo výkaze - ide o to, že známa je účtovníčka a keď si pozrela jeho DP za rok 2009, povedala že si nemal vo výkaze uvádzať nič!, tak preto sa pýtam.
Pokiaľ má vozidlo zaradené v podnikaní, má ho obstarané na leasing, je povinný ho odpisovať. Pri leasingu nemôže odpisovanie byť prerušené.
veronikasad
28.02.11,16:25
Ďakujem, auto má zaradené v majetku, používa iba na podnikateľské účely, tak aj keď si neuplatňuje odpisy je povinný to uviesť vo výkaze - ide o to, že známa je účtovníčka a keď si pozrela jeho DP za rok 2009, povedala že si nemal vo výkaze uvádzať nič!, tak preto sa pýtam.
nič = čo ? ZC ?
vikuš
28.02.11,18:43
Presne zostatkovú cenu.
rodina1
28.02.11,18:57
Presne zostatkovú cenu.
Do Výkazu o majetku a záväzkoch ide zostatková cena DHM.
monnica
07.03.11,10:41
Dobrý deň, prosím o radu. Do výkazu o majetku a záväzkoch idú - neuhradené faktúry - záväzky sumy s DPH alebo bez? A to isté aj pri pohľadávkach. Nejaká som pomýlená.
A do záväzkov ide aj daň z príjmu ktorú vypočítam za rok 2010 nie?
ego.mc
07.03.11,11:55
Ak ste platcovia DPH, tak bez, ak nie, tak s DPH.
Daň z príjmov za 2010 až do roku 2011.

Oprava: Má to byť samozrejme celková suma, takže s DPH.
Ospravedlňujem sa za zavádzanie. :mee:
junes
07.03.11,22:49
"Ak ste platcovia DPH, tak bez, ak nie, tak s DPH.
Daň z príjmov za 2010 až do roku 2011."

??? Určite ? Mne OBERON dáva do výkazu o M a V pohľadávky aj s DPH a som platiteľom DPH. Tak teraz neviem...
Potvrdí to ešte niekto?
cloe
07.03.11,23:39
Dobrý deň, prosím o radu. Do výkazu o majetku a záväzkoch idú - neuhradené faktúry - záväzky sumy s DPH alebo bez? A to isté aj pri pohľadávkach. Nejaká som pomýlená.
A do záväzkov ide aj daň z príjmu ktorú vypočítam za rok 2010 nie?

Záväzky aj pohľadávky sa uvádzajú sumy s DPH.

Pohľadávka = zmluvné právo na príjem peňažnej hotovosti alebo iného
finančného nástroja od inej jednotky.
Teda, jedine že by sme chceli od nášho odberateľa, aby nám zaplatil sumu bez DPH,
vtedy by sme to uvádzali takto;).
Zita5
08.03.11,05:25
"Ak ste platcovia DPH, tak bez, ak nie, tak s DPH.
Daň z príjmov za 2010 až do roku 2011."

??? Určite ? Mne OBERON dáva do výkazu o M a V pohľadávky aj s DPH a som platiteľom DPH. Tak teraz neviem...
Potvrdí to ešte niekto?

Však si vytlačte evidenciu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2010 a porovnajte s Výkazom o majetku a záväzkoch, potom zistíte čo Vám tam nahadzuje.

Predsa do záväzkov a pohľadávok účtujete sumu aj s DPH a v takej výške máte aj záväzky a pohľadávky .Jediný rozdiel medzi platiteľom a neplatiteľom je ten, že platiteľ účtuje o pohľadávkach a záväzkoch s rozpisom na sumu celkom , sumu bez DPH a sumu DPH .Neplatiteľ účtuje do nulovej sadzby sumu včetne DPH t.j. bez rozpisu .

Záver : Evidencia pohľadávok a záväzkov u platiteľa(aj neplatiteľa) musí byť zhodná s Výkazom o majetku a záväzkoch totožná t.j. včetne DPH .
junes
08.03.11,05:35
Ďakujem, ja to tak robím už niekoľko rokov, len ma prekvapilo, čo som sa tu dočítala - viď príspevok č. 32.
Zita5
08.03.11,05:39
Ďakujem, ja to tak robím už niekoľko rokov, len ma prekvapilo, čo som sa tu dočítala - viď príspevok č. 32.

Určite to bol omyl, nie je to zámer. Teraz je doba, že všetci sme tak trochu mimo:)
ego.mc
08.03.11,11:45
Už som to opravil.
nikulik
06.01.13,20:32
Ahojte, prosim Vás poradi mi niekto? Ak mi vo vykaze o majetku a zaväzkoch robi rozdiel 1euro v riadku Peniaze a ceniny, kde by som mala hladat chybu? Ide o rozdiel v tom, ze podany vykaz na danovom urade ma hodnotu o 1 euro viac ako mam v programe. Teraz idem uzatvorit stary rok. Moze to byt zaokruhlovanim?