Zita5
11.03.10,10:41
Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:
-
Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč. FO 1 – 01)
-
Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč. FO 2 – 01)
Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:
-
Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 – 01)
-
Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01)

-
Poznámky

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov podáva daňové priznanie typ B
-
bez účtovných výkazov.

Nekričím, len som dôležité zvýraznila , aby bolo jasné o čo ide v tomto príspevku .
Vzhľadom k tomu , že veľmi veľa otázok sa týka odovzdávania Výkazov pri uplatnení paušálnych výdavkov , tak pridávam túto tému. Príspevok je citovaný z
Zita5
11.03.10,11:07
Neodovzdávate ich preto , lebo nie ste účtovnou jednotkou podľa ZoÚ § 1 odst.3 , odst.2


§ 1
Predmet úpravy
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#hore)

(1) Tento zákon upravuje

a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva

1. právnických osôb, 1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2. zahraničných osôb, 2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov, 3)
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu, 4)

b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky.

(2) Osoby podľa odseku 1 písm. a) sa považujú za účtovnú jednotku.


§ 8
Na začiatok

(4) Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.Nezostavujete ani účtovnú závierku podľa Postupov JU §22
Účtovná závierka
§ 22

(1) Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy (http://www.porada.sk/autolink.php?id=282&script=showthread&forumid=128) pohľadávok , (http://www.porada.sk/autolink.php?id=282&script=showthread&forumid=128)
knihy (http://www.porada.sk/autolink.php?id=282&script=showthread&forumid=128) záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.

(2) Vzor Výkazu o príjmoch a výdavkoch vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Vzor Výkazu o majetku a záväzkoch vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Zostavená účtovná závierka účtovnej jednotky, a ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov.

(5) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch údaje v stĺpci 1 nevykazujú.
pohľadávok, (6) Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch vykazujú podľa zostatkovej sumy inkasa alebo úhrady.


a ..... ani podľa Zákona o účtovníctve § 16 odst.6 a § 17 odst.4.


§ 16
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#hore)

(6) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy (http://www.porada.sk/autolink.php?id=282&script=showthread&forumid=92)

a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

TRETIA ČASŤ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

§ 17
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#hore)
(4) Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa odseku 2 obsahuje tieto súčasti:

a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b) výkaz o majetku a záväzkoch.


Pri paušálnych výdavkoch a daňovej evidencii vediete evidenciu/nie účtovníctvo/ podľa Zákona o dani z príjmu
§ 6
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Na začiatok (http://www.porada.sk/t126521-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-09-2009-do-31-12-2009-a.html#hore)

(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu, 33) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.


(14) Daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa odsekov 1 a 2 za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú
evidenciu o
a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 1)
b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

To znamená , že vyššie uvedené citácie zo Zákona o účtovníctve a Postupoch JU platia pre tých čo sú účtovnou jednotkou .Tí ktorí uplatňujete paušálne výdavky a robíte daňovú evidenciu účtovnou jednotkou nie ste a preto ani nemôžete zostavovať Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch . Čiže ich ani nemôžete odovzdať , keď nie ste povinní ich zostavovať .