Mery977
16.03.10,09:40
zamestnankyňa dovrší v dec. 2010 vek 33 rokov, má nárok na dovolenku vo výške 25 dní aj na rok 2010?? čo sa počíta do obdobia 15 odpracovných rokov?
blondy
16.03.10,09:57
zamestnankyňa dovrší v dec. 2010 vek 33 rokov, má nárok na dovolenku vo výške 25 dní aj na rok 2010?? čo sa počíta do obdobia 15 odpracovných rokov?
Na priznanie nároku na 25 dní dovolenky ti musí zdokladovať obdobie 15 odpracovaných rokov. Čo všetko spadá do tohoto obdobia, je definované v ZP, paragr. 103 :
(4) Nárok na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky je zamestnanec povinný preukázať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplatňuje nárok na dlhšiu dovolenku; inak nárok na dlhšiu dovolenku za ten kalendárny rok zaniká. (tzn. že pokiaľ do 31.12.2010 zdokladuje 15 odprac. rokov, má nárok na 25 dni dovolenky)

(5) Do času trvania pracovného pomeru sa započítava, ak spadá do doby po 18. roku veku, čas

a) trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov,
b) výkonu služby v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a v Zbore väzenskej a justičnej stráže, výkonu civilnej služby alebo štátnej služby,
c) úspešne skončeného štúdia,
d) vedeckej (umeleckej) ašpirantúry,
e) doktorandského štúdia,
f) členstva v družstve, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah,
g) osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá bola prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo obdobnom zdravotníckom zariadení, osobnej starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa, ktoré si vyžadovalo mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v ústave pre také deti,
h) prípravy na povolanie vykonávanej podľa osobitných predpisov,
i) po ktorý bol zamestnanec vedený v evidencii nezamestnaných ako evidovaný nezamestnaný alebo poberal invalidný dôchodok,
j) väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak bolo trestné stíhanie proti zamestnancovi zastavené alebo ak bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní, a trestu odňatia slobody vykonaného na podklade zrušeného rozsudku, ktorý presahuje výmeru miernejšieho trestu uloženého v neskoršom konaní,
k) činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.
MarcelkaT
16.03.10,10:14
Na priznanie dovolenky musí zdokladovať 15 odpracovaných rokov, tak ako píše blondy. Mala som prípad, že dotyčná osoba mala už 35 rokov ale nevedela zdokladovať odrobené roky. Potom je to smola.