korkoran
27.04.10,22:54
Ak mám prerušenú živnosť od 12.04.2010-12.10.2010t.j.6mes. má sa podať DP za 1až 3mesiac, do 30 dní, alebo iba ak je živnosť zrušená celkom?
zk24
27.04.10,22:58
Do 30 dni? Ja som mala za to, ze k 31.3.2011 v oboch pripadoch, ci zrusich alebo prerusis.

Zmenilo sa nieco?
danushka
27.04.10,23:07
Do 30 dni? Ja som mala za to, ze k 31.3.2011 v oboch pripadoch, ci zrusich alebo prerusis.

Zmenilo sa nieco?

Nezmenilo sa nič, kľudne spinkaj :)
Ani by to nemalo logiku, však po prerušení, či zrušení živnosti počas roka môžeš mať X ďaľších príjmov, ktoré riadne v čase pre podanie DP priznáš.
marjankaj
27.04.10,23:30
Iba ak by si zomrel/a. A nie do 30 dní ale do troch mesiacov.


§ 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia

(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

(3) Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania alebo hlásenia najviac o tri mesiace, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť mesiacov, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.


(4) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane. Ak je dedičom Slovenská republika, daňové priznanie sa nepodáva. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku.