Lucia Lafkova
29.06.10,17:02
Želám pekný deň. Môj otec je PN od 02.06.2009 , stal sa mu v práci ťažký pracovný úraz chrbtice., nadalej je vo firme zamestnaný. Teraz k 31.05.2010 mu skončila PN, nadalej je vo firme zamestnaný, k 01.06.2010 požiadal o invalidný dôchodok, dňa 23.06.2010 bol na posudkovej komisii lenže nedali mu toľko percent aby mu vznikol nárok na poberanie invalidného dôchodku., naďalej je PN ale bez peňazí, čaká na rozhodnutie z Bratislavy a ide sa odvolať.
Chcem sa opýtať či ak firma s ním ukončí pracovný pomer /ich lekár z pracovnej zdravotnej služby mu napísal na papier že je nespôsobivý takú prácu v ich firme vykonáť/a dostane odstupné ,môže ďalej pokračovať v PN, a ako dlho, a či počas tej PN si musí platiť niečo do zdraovotky a socialky.
veronikasad
29.06.10,17:07
Želám pekný deň. Môj otec je PN od 02.06.2009 , stal sa mu v práci ťažký pracovný úraz chrbtice., nadalej je vo firme zamestnaný. Teraz k 31.05.2010 mu skončila PN, nadalej je vo firme zamestnaný, k 01.06.2010 požiadal o invalidný dôchodok, dňa 23.06.2010 bol na posudkovej komisii lenže nedali mu toľko percent aby mu vznikol nárok na poberanie invalidného dôchodku., naďalej je PN ale bez peňazí, čaká na rozhodnutie z Bratislavy a ide sa odvolať.
Chcem sa opýtať či ak firma s ním ukončí pracovný pomer /ich lekár z pracovnej zdravotnej služby mu napísal na papier že je nespôsobivý takú prácu v ich firme vykonáť/a dostane odstupné ,môže ďalej pokračovať v PN, a ako dlho, a či počas tej PN si musí platiť niečo do zdraovotky a socialky.
Pokial dostane od zamestnávatela výpoveď v zmysle § 63 odst. 1 písm. c - má nárok na odstupné.

Výpoveď daná zamestnávateľom
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

-------

Môže tiež využiť § 69 odst. 1 ZP. Vtedy však nemá nárok na odstupné, ale náhradu príjmu podľa § 4 cit.zákona

§ 69
Na začiatok

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.
Lucia Lafkova
29.06.10,17:15
a čo s tou PN , môže ďaje byť na PN aj keď s ním ďalej zamestnávateľ ukončí pracovný pomer?
veronikasad
29.06.10,17:16
a čo s tou PN , môže ďaje byť na PN aj keď s ním ďalej zamestnávateľ ukončí pracovný pomer?
ano, bude to PN bez nemocenského. Platitelom zdr.poistenia je naďalej štát. Zrejme budú chcieť v ZP rozhodnutie zo SP, že na nemocenské nemá nárok.

8) Štát je platiteľom poistného, ak nie je ďalej uvedené inak, za
...
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 39m)
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu39n) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
Lucia Lafkova
29.06.10,17:19
čiže PN môže pokračovať. Lebo jedna žienka zo socialky mi povedala že ak mal Pracovnú zmluvu na dobu neurčitú musi PNku pri ukončení pracovného pomeru ukončiť., a že radsej ma isť po ukončení pracovného pomeru na NÚP a potom začať novú PNku no nie je to hovadina?
Lucia Lafkova
29.06.10,17:23
Zaskočila som ?
veronikasad
29.06.10,17:24
čiže PN môže pokračovať. Lebo jedna žienka zo socialky mi povedala že ak mal Pracovnú zmluvu na dobu neurčitú musi PNku pri ukončení pracovného pomeru ukončiť., a že radsej ma isť po ukončení pracovného pomeru na NÚP a potom začať novú PNku no nie je to hovadina?
Počas PN-ky ho na UP nezaevidujú. Ak má nárok na dávku v nezamestnanosti, riešením je isť sa zevidovať na úrade práce a poberať dávku v nezamestnanosti. (obdobie PN sa počíta do doby poistenia v nezamestnanosti ako vylučitelná doba).

Informácia pracovníčky SP, že ku dňu skončenia prac. pomeru musí byť skončená PN-ka nie je správna. Počas PN-ky mu však zamestnávatel nemôže dať výpoveď v zmysle § 63 odst. 1 písm. c), ani sám okamžite skončiť prac. pomer v zmysle cit. §, lebo na to nemá dôvod.

Zákaz výpovede neplatí, ak skončí pracovný pomer dohodou.
Lucia Lafkova
29.06.10,17:32
Chcu s ním ukončiť pracovný pomer podľa §76 ods.2 /lebo otec doniesol papier od ich firemného lekára že také práce nemôže vykonávať napísal mu že je nespôsobilí také práce vykonávať/takže tak, a potom by chcel otec v tej PNke kt. začal počas doby zamestnania pokračovať takže takto mu môžu dať výpoveď aj počas PNky kt.trvá?
Lucia Lafkova
29.06.10,17:34
Zabudla som dodať že podľa §76 ods. 2 -dohodou a vraj Pn môže ďalej trvať.
veronikasad
29.06.10,17:35
Chcu s ním ukončiť pracovný pomer podľa §76 ods.2 /lebo otec doniesol papier od ich firemného lekára že také práce nemôže vykonávať napísal mu že je nespôsobilí také práce vykonávať/takže tak, a potom by chcel otec v tej PNke kt. začal počas doby zamestnania pokračovať takže takto mu môžu dať výpoveď aj počas PNky kt.trvá?
§ ktorý cituješ hovorí o výške odstupného.
Ak skončí prac. pomer dohodou z dôvodu § 63 odst. 1 písm. c - PN-ka môže trvať ďalej (bez nároku na nemocenské) a bude mať nárok na odstupné. Na úrade práce ho však nezaevidujú.


§ 76
Odstupné a odchodné
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

(2) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.
Lucia Lafkova
29.06.10,17:40
Takže ak som správne pochopila:
pracovný pomer ukončia podľa §63 ods.1pisc, - dohodou a k tomu mu vyplatia ešte aj to odstupné podľa §76 ods.2 a môže dalej v PN pokračovať?
veronikasad
29.06.10,17:42
Takže ak som správne pochopila:
pracovný pomer ukončia podľa §63 ods.1pisc, - dohodou a k tomu mu vyplatia ešte aj to odstupné podľa §76 ods.2 a môže dalej v PN pokračovať?
Urobila by som to inak.
Ukončiť PN-ku. Prihlásiť sa na úrad práce, začať si platiť dobrovolné nem. poistenie a po 26 týždňoch môže začať novú PN-ku, ktorá môže znovu trvať celý rok s nárokom na nemocenské.

Má nárok na dávku v nezamestnanosti ?
Lucia Lafkova
29.06.10,17:45
Nie je to zle riešenie lenže čo ak príde rozhodnutie z Bratislavy zo Soc.poisťovne o tom koľko percent invalidity mu priznávajú a otec sa bude chcieť odvolať a nebude na Pnke ? Ono je to dosť zložité.
A koľko vlastne po skončení podpornej doby môže potom byť PN bez toho nemocenského?
veronikasad
29.06.10,17:48
Nie je to zle riešenie lenže čo ak príde rozhodnutie z Bratislavy zo Soc.poisťovne o tom koľko percent invalidity mu priznávajú a otec sa bude chcieť odvolať a nebude na Pnke ? Ono je to dosť zložité.
A koľko vlastne po skončení podpornej doby môže potom byť PN bez toho nemocenského?
Myslím, že úspešnosť odvolania nie je podmienené trvaním PN-ky.


Ešte pripomínam, že pri skončení prac. pomeru má nárok na dovolenku (čerpanie alebo preplatenie).
Pri PN-ke z titulu prac. úrazu sa dovolenka nekráti

§ 109
Krátenie dovolenky
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Ak nepracoval zamestnanec, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, z dôvodu výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu, z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2) a pre dôležité osobné prekážky v práci, ktoré sa neuvádzajú v § 141 ods. 2, kráti sa mu dovolenka za prvých 100 takto zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 dní rovnako o jednu dvanástinu. Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá.
Lucia Lafkova
29.06.10,17:52
čiže on sa môže odvolať aj ked nebude na PNke ? a potom ho majú po odvolaní predvolať zase na posudkovú a bude problém ked nebude na PNke. Dik za tu dovolenku. A ešte ako dlho môže byť na PNke bez poberania nemocenského vieš poradiť?
veronikasad
29.06.10,17:55
čiže on sa môže odvolať aj ked nebude na PNke ? a potom ho majú po odvolaní predvolať zase na posudkovú a bude problém ked nebude na PNke. Dik za tu dovolenku. A ešte ako dlho môže byť na PNke bez poberania nemocenského vieš poradiť?
odpoveď máš v príspevku č. 12

§ 34 Zákona o sociálnom poistení
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(
(5) Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia, ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nemocenského poistenia nevznikla dočasná pracovná neschopnosť. Do podporného obdobia sa nezapočítava obdobie nariadeného karanténneho opatrenia.