zhv
05.07.10,11:25
Ahojte, chcem prenajímať športové náradie, konkrétne trampolinu. Musím mať na to živnosť a čo registračná pokladňa?Budem to prenajímať na kupku a akciách.

ďakujem
zhv
05.07.10,15:42
Prosím,,,,,,,,
evina
05.07.10,16:26
Ahojte, chcem prenajímať športové náradie, konkrétne trampolinu. Musím mať na to živnosť a čo registračná pokladňa?Budem to prenajímať na kupku a akciách.

ďakujem

áno živnosť
áno ERP :
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov

Ešte neviem, či dobre chápem slovo "prenajímať - niekomu prenájmeš a ten bude službu poskytovať alebo ako?

ale aj

5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
zhv
05.07.10,16:50
Budem tu službu poskytovať ja, mne budú platiť za to skákanie.
evina
05.07.10,18:15
Budem tu službu poskytovať ja, mne budú platiť za to skákanie.

Tak musia skákať aj s blokom z ERP v zmysle vyššie napísaného ....:)
jaja99
05.07.10,18:57
AK ide o čistý prenájom športového zariadenia, tak ERP musí byť

71.40 Prenájom tovaru osobnej spotreby a*potrieb pre domácnosi a*služby s*tým
spojené s*výnimkou zdravotníckych a*parazdravotníckych pomôcok a*potrieb,
požiťiavania kníh a časopisov. Nepatrí sem prenájom podĽa zmluvy o*kúpe
prenajatej veci.
Patrí sem prenájom alebo nájom všetkých typov elektrických i*neelektrických prístrojov
a*zariadení určených pre zábavu v*domácnosti. Prenájom stereosystémov, CD prehrávačov,
magnetofónov, televíznych a*rozhlasových prijímačov, videorekordérov, DVD prehrávaèov
a*pod., požičiavanie platní, audiokaziet, magnetofónových kaziet, CD a*pod. Požičiavanie
videokaziet a*DVD určených pre zábavu v*domácnosti. Požičiavanie nábytku (vrátane
matracov) a*elektrických alebo neelektrických prístrojov a*zariadení pre domácnosi ako sú
chladničky, práčky, izbové klimatizačné prístroje, ventilátory, hriankovače, mixéry, kuchynsk
ý a*stolový riad a*pod., požièiavanie príborov, dekoračných predmetov pre domácnos.
Požičiavanie ššportových potrieb a*potrieb na stanovanie (stany, kempingové zariadenia...),
športových lietajúcich strojov (balóny, vzducholode, vetrone, klzáky...); požičiavanie
zariadení a*predmetov pre vodné športy (výletné plavidlá, člny, vodné lyže, windsurfy,
vodné skútre...), pre zimné športy (lyže a*lyžiarsky výstroj, korčule, snežné skútre...),
požičiavanie tenisových alebo iných rakiet, bicyklov a*pod., požičiavanie jazdeckých koní.
Služby spojené s*leasingom a*prenájmom hudobných nástrojov. Požičiavanie bielizne,
odevov, divadelných kostýmov, obuvi, šperkov a*zlatníckych výrobkov, kníh, časopisov,
kamier, fotografických prístrojov a*zariadení, ïalekoh¾adov a*iných optických výrobkov,
dekoraèných kvetov, rastlín, hodín, hodiniek, potrieb pre domácich majstrov, na upratovanie,
kosačiek na trávu, ručného náradia a*pod.

Ak by nešlo o čistý prenájom, ale o prevádzku zariadenia, tak nie je povinnosť používať ERP, lebo sa zaradí:

92.61.10 Prevádzka ššportových zariadení (iba kryté a*nekryté kúpaliská), tzn len prevádzka kúpalísk podlieha povinnosti používať ERP

92.33.10 Èinnosti lunaparkov a*zábavných parkov (pod¾a vyhlášky Štatistického úradu
Slovenskej republiky è.*632/2002 Z.*z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia
produkcie, sú tieto služby od 1.*1. 2003 oznaèené ako „Služby lunaparkov
a*zábavných parkov“)
Patria sem služby poskytované stabilnými atrakciami umiestnenými v*lunaparkoch
a*zábavných parkoch urèené hlavne pre zábavu, prevádzku takýchto zariadení, prevádzku
zábavných železníc.
evina
05.07.10,21:41
Patria sem slu�by poskytované stabilnými atrakciami umiestnenými v*lunaparkoch
a*zábavných parkoch urèené hlavne pre zábavu, prevádzku takýchto zariadení, prevádzku
zábavných �elezníc.

Nezobrazuje mi to celkom dobre, tak som vybrala podstatné.
Spomínaná vyhláška bola s účinnosťou k 1.1.2009 zrušená.
Používa sa sk nace, kde nevidím takúto bližšiu špecifikáciu /ak máš zdroj pripoj prosím/...

Našla som napr. na webe :
Povinnosť používať pokladnicu
Príležitostne prevádzkujem pojazdný kolotoč. Som povinný používať registračnú pokladnicu?Vyhláška v znení neskorších predpisov stanovila povinnosť používať registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb v hotovosti od 1. 7. 1997 aj pre lunaparky a zábavné parky, ktoré zahŕňajú aj pojazdné kolotoče. Ste teda povinný používať pokladnicu.No ale neviem nájsť presnú špecifikáciu a podľa mňa zatiaľ je to stále s ERP.

P.s. Máme zas zaujímavú atrakciu :)
jaja99
06.07.10,10:39
Posielam zdroj - tu na porade - príspevok č. 1

http://www.porada.sk/t1674-reg-pokladna-povinnosti.html


Ak ked sa zmenila klasifikácia, rozsah sluzieb, ktoré podliehajú povinnosti používať ERP je úplne rovnaký podľa vyhlášky 55 aj podľa nového zákona 289/2008. To mám od pani Mastihubovej, čo pripravovala zákon. Takže ak bola povinnosť používať po starom, tak bude aj po novom (čo sa týka služieb). Neviem, či štatistika ešte zatrieďuje - pre úplnú istotu by som asi požiadala.
evina
06.07.10,12:39
Posielam zdroj - tu na porade - príspevok č. 1

http://www.porada.sk/t1674-reg-pokladna-povinnosti.html


Ak ked sa zmenila klasifikácia, rozsah sluzieb, ktoré podliehajú povinnosti používať ERP je úplne rovnaký podľa vyhlášky 55 aj podľa nového zákona 289/2008. To mám od pani Mastihubovej, čo pripravovala zákon. Takže ak bola povinnosť používať po starom, tak bude aj po novom (čo sa týka služieb). Neviem, či štatistika ešte zatrieďuje - pre úplnú istotu by som asi požiadala.

Asi si treba overiť buď u štatistiky alebo DRSR. Neviem si však predstaviť ani prakticky ako ináč - na nejaké lístky alebo podobne by sa asi nenašla opora....
zhv
06.07.10,12:53
Dávala by som vstupenky