damien9
29.07.10,08:06
Chcel by som sa infrormovať, či je potrebné pri zakladaní tetovacieho salóna sa preukázať nejakou odbornou spôsobilosťou, keďže ozdobné tetovanie a piercing sú uvedené v rámci voľných živností - služby súvisiace so skrášľovaním tela. vďaka za odpoveď
arizona
29.07.10,07:17
damien9
30.07.10,09:45
vďaka. ak som teda správne pochopil, okrem splnenia určitých špecifických požiadaviek ohľadne samotnej prevádzky zariadenia nie je potrebné spĺňať žiadne ďalšie kvalifikačné predpoklady?
pracovisko
30.07.10,13:03
Súvisiace predpisy :
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia., vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo., vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení. V zmysle posledne uvedenej vyhlášky musíte mať zdravotnú spôsobilosť - zdravotný preukaz a odbornú spôsobilosť pre výkon epidemiologicky závažných činností - v prílohe č. 6 tejto vyhlášky je zoznam škôl. ktorých absolvovanie je automaticky odbornou spôsobilosťou, alebo musíte mať osvedčenie na základe skúšky na príslušnom RÚVZ. Súhlas k prevádzke a schválenie vypracovaného prevádzkového poriadku vydáva miestne príslušný RÚVZ.
damien9
05.08.10,05:16
vďaka