Ekonom100
30.08.10,10:40
Otázka: rozdiel zostatkovej ceny pri vyradení u nájomcu č. 1 = 33 282,- a zvyšnej prevzatej istiny u nájomcu č. 2 = 35 771,48 bol spôsobený prerušením splácania istiny (6x) u nájomcu č. 1. Mení sa tým niečo u nájomcu č. 2?
Vstupná cena (akontácia, istina, zostatková cena = 54 686,97 + 7 563,03 + 30,-), t.j. 62 280/: 58 mesiacov =1073,7931 = 1074 mesačný odpis. Od 28. splátky leasing postúpený na nového nájomcu za nezmenených podmienok. Nájomca č. 1 si počas 27 mesiacov odpíše 28 998,-. Vyradí postúpený majetok v sume (62 280 - 28 998) = 33 282,- 082/022. Pri takomto postúpení nájomnej zmluvy podľa § 2 (bez zmeny podmienok zmluvy) na nového nájomcu, nájomca č. 1 neporušil podmienky a neupravuje ZD - odpisy).
Vstupnú cenu u nájomcu č. 2 tvorí zostatok istiny prevzatej od nájomcu č. 1 (podľa spl. kalendára), t.j. 35 771,48 + náklady súvisiace s obstaraním (poplatok za zmeny v zmluve - prepis) 398,33, odstupné nebolo + zostatková cena 30,- = 36 199,81 na (58 – 27) 31 mesiacov=1167,73580 = 1068,- mesačný odpis.