sammydelukan
24.09.10,13:16
Existuje metodický pokyn k účtovaniu PayPal a kred. inštitúcií všeobecne v jednoduchom účtovníctve?
sammydelukan
04.10.10,17:12
Tak je to oficiálne potvrdené z daň. úradu. Nič také nebolo nikdy MF SR ani DR SR vypracované. Toto mi došlo z dan. uradu mailom:

K Vášmu podaniu zaslanému e-mailom, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica podáva nasledovnú informáciu:DR SR a ani MF SR osobitne nevypracovalo usmernenie k účtovaniu platieb prostredníctvom Pay Pal systému.

Na základe stanoviska Ministerstva financií SR k platbám prostredníctvom systému Pay Pal ak sa jedná o daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva uvádzame, že v účtovníctve sa pri použití platby cez systém Pay Pal postupuje v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, pričom daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje v súlade s Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania“).

Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva účtuje úhradu záväzku na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia na základe výpisu z účtu, ku ktorému je otvorený systém Pay Pal, či priamo z účtu alebo prostredníctvom platobnej karty k danému účtu. V deň úbytku peňažných prostriedkov a vložením platby do Pay Pal systému nastáva úhrada dodávateľskej faktúry. V prípade úhrady v inej mene z účtu vedeného v eurách resp. zadanie úhrady do systému Pay Pal, sa zaúčtuje úhrada kurzom podľa § 24 ods.3 zákona o účtovníctve, t.j. kurzom, za aký banka výmenu realizuje. Súčasťou analytickej evidencie k bankovému účtu je prehľad úhrad realizovaný platobnou kartou a prehľad zo systému Pay Pal.

Náležitosti, ktoré musí obsahovať účtovný doklad (a považuje sa za preukázateľný účtovný záznam), sú vymedzené v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať jednak slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, ďalej dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods.5.

Ak účtovný doklad spĺňa náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve, považuje sa za preukázateľný účtovný záznam a je možné uplatniť ho na daňové účely.Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica

Odbor služieb pre verejnosť