Aldan
27.09.10,10:57
prosím viete mi poradiť rýchlo:
sme slovenská firma, fakturujeme slovenskej firme dodávku a montáž na stavbe firme v ČR. Všetci traja sme platcovia DPH. Budem fa slovenskej firme vystavovať bez DPH? nakoľko sa služba uskutočnila na území ČR a týka sa to nehnuteľnosti?

Ďakujem
Vameti
27.09.10,12:18
Spôsob fakturácie závisí od toho, či je slovenská firma (váš slov.odberateľ) v Čechách registrovaná pre DPH. Ak by bola registrovaná, pri dodaní stavebných prác subdodávateľmi so slovenska, kedy je miesto dodania v Čechách, mohol by nastať prenos daňovej povinnosti od vás slovenskej firmy na druhú slovenskú firmu(vášho odberateľa -ktorá je registrovaná v ČR), to znamená, že faktúry by sa vyhotovili bez DPH. Ak by váš odberateľ slovenská firma nebola registrovaná v ČR, potom vy ako slovenská firma subdodávateľ nemáte na koho preniesť svoju daňovú povinnosť, preto by ste sa museli registrovať pre DPH v Čechách, kde je miesto dodania služby a následne fakturovať s českou DPH.
Stavebné práce s miestom dodania mimo SR sa neuvádzajú do daňového priznania v SR (pretože v SR nie je predmet dane), neuvádzajú sa ani do súhrnného výkazu (do súhrnného výkazu sa uvádzajú služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 a osobou povinnou platiť DPH je príjemca v inom členskom štáte.
Aldan
28.09.10,13:19
Ďakujem veľmi pekne, ako tomu rozumiem ja vystavujem b ez dph nakoľko slov. firma má pridelené české DIČ a ani nevystavujem súhrnný výkaz.
To ma ozaj potešilo.
EMILY04
17.01.11,16:00
Ja mám podobnú otázku. Slovenská firma platca DPH, fakturuje tiež slovenskej firme platca DPH dodávku a montáž na stavbe v CZ, čiže nehnuteľnosť v CZ.
Ide teraz o to, že či má ten prvý dodávateľ fakturovať slov. firme s DPH, alebo bez DPH za dané práce.
Slovenský odberateľ nie je registrovaný v CZ pre DPH.
Kedže nám prišli od dvoch rozdielnych dodávateľov dve rozdielne faktúry jedna s DPH a druhá bez DPH, chcem vás poprosiť o radu ktorá je správna.


Podľa nás bez DPH.


Ďakujem
Tweety
17.01.11,16:03
Ja mám podobnú otázku. Slovenská firma platca DPH, fakturuje tiež slovenskej firme platca DPH dodávku a montáž na stavbe v CZ, čiže nehnuteľnosť v CZ.
Ide teraz o to, že či má ten prvý dodávateľ fakturovať slov. firme s DPH, alebo bez DPH za dané práce.
Kedže nám prišli od dvoch rozdielnych dodávateľov dve rozdielne faktúry jedna s DPH a druhá bez DPH, chcem vás poprosiť o radu ktorá je správna.
Podľa nás bez DPH.
Ďakujem
Miestom dodania je v tomto prípade ČR.
EMILY04
17.01.11,16:06
Majka takže faktúry by nám mali doručiť bez DPH. Doplnila som:
Slovenský odberateľ nie je registrovaný v CZ pre DPH.


Veľmi pekne ti ďakujem za odpoveď.
Lotarka
17.01.11,19:19
Ak by odberateľ slovenská firma nebola registrovaná v ČR, slovenská firma subdodávateľ nemá na koho preniesť svoju daňovú povinnosť, preto sa musi registrovať pre DPH v Čechách, kde je miesto dodania služby a následne fakturovať s českou DPH.
dodávka a montáž čoho EMILY?
EMILY04
17.01.11,20:31
Ide o montážne práce na stavbe v CZ.
a_je_to
17.01.11,22:55
Prenos daňovej povinnosti na príjemcu tovaru s montážou, alebo služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť, môže IČ SK uskutočniť len ak príjemcom týchto plnení je zdaniteľná osoba so sídlom v krajine dodania, ktorá je tam povinná platiť daň /má IČ tej krajiny/, inak nie. Vyplýva to zo smerníc rady ES, implementovaných do národných legislatív, viď náš § 69, ods. 2. Rovnako zahraničná osoba môže prijať prenos daňovej povinnosti z týchto plnení len od osoby so sídlom a registráciu pre daň v svojej /inej/ krajine. IČ SK nemôže preniesť daňovú povinnosť do iného štátu EU, na iného IČ SK, lebo tam nemá ani sídlo, ani daňovú povinnosť. Ich daňové vzťahy sa riadia aj v zahraničí slovenským ZoDPH, nie smernicou rady ES, nech sú aj v Tramtárii. Daňovú povinnosť nemožno prenášať cez viac subjektov, než dvoch. IČ SK môže faktúru bez DPH vyhotoviť pre iného IČ SK iba na dodanie tovaru a služby oslobodenej podľa § 29 až 42, nič iné. Faktúru s oslobodením od dane na tovar, alebo službu s prenosom dane do inej krajiny EU môže IČ SK vyhotoviť len pre osobu so zahraničným IČ z EU, nikdy pre IČ SK, ktorá je príjemcom, hoci aj na území iného štátu EU. Pre IČ SK môže vyhotoviť faktúru iba s DPH. Ustanovenia § 16 tu nič neurčujú, iba to, že DPH sa priznáva /a platí/ v štáte dodávky, nie v štáte fakturácie, nech ide o akúkoľvek osobu konečného príjemcu. Ale kto priznáva DPH z činnosti, ktoré sú predmetom dane /nie jej prenosu/ v danom štáte ... to hovoria § zodpovedajúce nášmu § 5 a § 69 v národných legislatívach.
EMILY04
17.01.11,23:07
Janko tak teraz po lopate, tuším sa strácam. Faktúry od dodávateľov majú byť s DPH?
a_je_to
17.01.11,23:21
Janko tak teraz po lopate, tuším sa strácam. Faktúry od dodávateľov majú byť s DPH?

Faktúry od vašich slovenských dodávateľov majú byť jednoznačne s DPH, podľa § 69, ods. 1, nie ods. 2. Ak nie sú, netráp sa ... za fakturáciu a svoju DPH z plnení na výstupe je zodpovedný dodávateľ, nie odberateľ. Nevyfakturuje ? Nezaplatíš, neodpočítaš, počkáš kým dofakturuje, ale upozorniť ho môžeš. Ale Ty pre IČ SK mimo SR fakturuj radšej s DPH. Nič s tým nepokazíš, on si DPH môže odpočítať podľa § 49, ods. 6 aj v zahraničí.
Nenachádzam v našom ZoDPH ustanovenie, ktoré by umožňovalo fakturovať Slovákovi bez DPH, § 16, ods. 1 určite nie.
EMILY04
17.01.11,23:50
Janko ďakujem za odpoveď.

Ešte mám jednu otázku. Ak by sme my slovenský odberateľ boli registrovaní v CZ tak iba v tom prípade by nám slovenskí dodávatelia mohli fakturovať svoje služby bez DPH.
Kája.
17.01.11,23:52
No teraz som si nie istá či som postupovala správne. Sme slovenská firma, registrovaná IČ CZ a fakturovali sme slovenskej firme registrovanej IČ CZ za práce na nehnuteľnosti v ČR. Fakturovali sme s českou DPH. Je to v poriadku?

A druhý prípad, slovenská firma IČ SK nám fakturoval stavebné práce v ČR na IČ CZ bez DPH a ja som to samozdaňovala v ČR.
a_je_to
18.01.11,00:27
Janko ďakujem za odpoveď.

Ešte mám jednu otázku. Ak by sme my slovenský odberateľ boli registrovaní v CZ tak iba v tom prípade by nám slovenskí dodávatelia mohli fakturovať svoje služby bez DPH.

Domnievam sa, že iba registrácia nestačí, bolo by treba aj stálu prevádzkáreň, sídlo. Aj § 15, ods. 1, aj § 69, ods.2 hovorí o sídle, nie o registrácii. Sídlo je viac, než špekulatívna registrácia, ktorú ľahko vybaví hocikto. Dodávateľ, ktorý dodáva iba montáže a práce na nehnuteľnosti v inej krajine v zmysle § 5, ods. 1, písm. b nemusí v tej krajine byť vôbec registrovaný. Okrem toho ... z § 69, ods. 2 vlaňajšieho znenia vypadla pre rok 2011 posledná veta za bodkočiarkou, ktorá dovoľovala dodávateľovi montáže a prác na nehnuteľosti daň nepreniesť na osobu povinnú platiť daň /investora/, ale priznať a zaplatiť za investora ... ak je dodávateľ registrovaný. Teraz to už nemožno, daňová povinnosť sa prenáša až a len na investora. A vieš prečo ? Zrejme, aby IČ SK nemohol ani po registrácii v inej krajine EU preberať tam daňovú povinnosť vyššej hodnoty, aby slovenská práca bola čo najviac zdaňovaná doma a v SR neostali iba veľké odpočty DPH. Aj preto si myslím, že od IČ SK na IČ SK nemôže byť fakturácia bez DPH ok.
Podľa uvedeného sa domnievam, že daňovú povinnosť možno preniesť iba na osobu povinnú platiť daň. A tou je teraz už jednoznačne len domáci investor. Slovák Slovákovi fakturuje iba s DPH, aj keď má cudziu registráciu.
cloe
18.01.11,00:55
No teraz som si nie istá či som postupovala správne. Sme slovenská firma, registrovaná IČ CZ a fakturovali sme slovenskej firme registrovanej IČ CZ za práce na nehnuteľnosti v ČR. Fakturovali sme s českou DPH. Je to v poriadku?

A druhý prípad, slovenská firma IČ SK nám fakturoval stavebné práce v ČR na IČ CZ bez DPH a ja som to samozdaňovala v ČR.

V obidvoch prípadoch ste postupovali správne.
a_je_to
18.01.11,01:57
No teraz som si nie istá či som postupovala správne. Sme slovenská firma, registrovaná IČ CZ a fakturovali sme slovenskej firme registrovanej IČ CZ za práce na nehnuteľnosti v ČR. Fakturovali sme s českou DPH. Je to v poriadku?

A druhý prípad, slovenská firma IČ SK nám fakturoval stavebné práce v ČR na IČ CZ bez DPH a ja som to samozdaňovala v ČR.

Ak bol dátum zdaniteľného plnenia do 31.12.2010 tak správne.
Ale ak až potom, tak sa domnievam, že nie. Lebo s ohľadom na zmenu § 69, ods. 2, vypadnutá veta za bodkočiarkou ... daňovú povinnosť nemožno preniesť na registrovanú zahraničnú osobu, osobou povinnou platiť daň je zdaniteľná osoba – ktorú som ja nazval investor, so sídlom v štáte dodania stavebných prác. Rovnako po 31.12.2011 nemôže slovenský subdodávateľ preniesť daňovú povinnosť na dodávateľa IČ SK, registrovaného na IČ aj v zahraničí, ak zo zákona nie je osobou, povinnou platiť daň zo stavebných prác. Tento by to musel v CZ samozdaniť a koncovému odberateľovi fakturovať s DPH CZ. Koncový odberateľ by to mohol odmietnuť, lebo osobou povinnou platiť daň po novom je len on, nie jeho - aj keď registrovaný dodávateľ. Alebo by to zaplatil s DPH a ešte by mal povinnosť to z už zdaneného základu samozdaniť ? Koncový odberateľ stavebných prác, ak je zdaniteľnou osobou musí už v zmluvách vystupovať ako osoba povinná platiť daň a dodávateľ, uzatvárajúci subdodávateľské zmluvy by v tom mal tiež mať jasno, od koho môže prenos daňovej povinnosti prijať. Ale osobou povinnou platiť daň z tovaru s montážou a zo služieb, vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť môže byť od 1.1.2011 iba jeden, zákonom určený domáci zdaniteľný subjekt, nie zahraničná osoba bez sídla, alebo stálej prevádzkárne v krajine. Ak sa mýlim, tak ma prosím opravte.
Germany
18.01.11,20:22
Faktúry od vašich slovenských dodávateľov majú byť jednoznačne s DPH, podľa § 69, ods. 1, nie ods. 2. Ak nie sú, netráp sa ... za fakturáciu a svoju DPH z plnení na výstupe je zodpovedný dodávateľ, nie odberateľ. Nevyfakturuje ? Nezaplatíš, neodpočítaš, počkáš kým dofakturuje, ale upozorniť ho môžeš. Ale Ty pre IČ SK mimo SR fakturuj radšej s DPH. Nič s tým nepokazíš, on si DPH môže odpočítať podľa § 49, ods. 6 aj v zahraničí.
Nenachádzam v našom ZoDPH ustanovenie, ktoré by umožňovalo fakturovať Slovákovi bez DPH, § 16, ods. 1 určite nie.


No neviem (prečo nie), podľa §16 ods.1 je miesto dodania služby česká republika a teda DPH patrí Českej republike. Keďže sú obaja "slováci" - aj dodávateľ aj odberateľ, mali by sa týmto riadiť. Ostáva však otázka, KTO tú DPH zaplatí.
a_je_to
19.01.11,14:14
No neviem (prečo nie), podľa §16 ods.1 je miesto dodania služby česká republika a teda DPH patrí Českej republike. Keďže sú obaja "slováci" - aj dodávateľ aj odberateľ, mali by sa týmto riadiť. Ostáva však otázka, KTO tú DPH zaplatí.

Veď ... práve o toto jediné ide. Nezaplatí to zo Slovákov ani jeden, ale práve Čech ... tak to stojí v smernici ES ... a určite aj v českom § 69, ods. 2, lebo podľa neho je osobou povinnou platiť daň zdaniteľná osoba so sídlom v /ich/ tuzemsku .... čo ani jeden zo Slovákov nespĺňa. Daň zaplatí tak, že ju pripočíta k základu slovenskej faktúry bez DPH, prizná a zaplatí.
Celý reťazec slovenských subdodávateľov si musí aj práce v ČR fakturovať so slovenskou DPH. Až generálny dodávateľ to vyfakturuje s prenosom dane na Čecha, teda bez DPH. Subdodávatelia si dodávajú medzi sebou podľa nášho zákona a iba tak, ako im náš zákon dovoľuje. Až dodávka Čechovi je dodávka s montážou, alebo práca na nehnuteľnosti podľa § 16, ods. 1. Samotný zemepis nehrá určujúcu rolu, ale obchodné vzťahy - vnútroštátne verzus medzištátne.
EMILY04
19.01.11,15:39
No ja už sa v tom úplne strácam. Čo daňový úrad, čo daňové riaditeľstvo to iné vysvetlenie mojej otázky.
EMILY04
28.01.11,13:41
Nakoľko som dala podnet na moje otázky v tejto téme ako dopyt na daňové riaditeľstvo dnes mi prišla odpoveď.

Pekný deň

Na základe Vášho podania dávame nasledujúce stanovisko

Miestom dodania stavebných prác je podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Stavebnými prácami môžu byť napr. zemné práce, murárske práce, stavebno-inštalačné práce a pod. Pri stavebných opravách a rekonštrukciách nehnuteľností, pri prácach spojených s výstavbou infraštruktúry (diaľnic, železníc), s výstavbou inžinierskych sietí (elektrických vedení, plynovodov, vodovodov, telekomunikačných rozvodov a pod.) je miestom dodania služby miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
V prípade ak dodávateľ služby, ktorým je spoločnosť – platiteľ DPH na Slovensku, získal kontrakt na stavebné práce V Českej republike. Miestom dodania stavebných prác je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Česká republika – ide o služby dodané v zahraničí. Vykonané stavebné práce nie sú predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, pretože miesto dodania služby nie je v tuzemsku. Platiteľovi odporúčame informovať sa v Českej republike o svojich daňových povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v tomto štáte, resp. o možnosti prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby podľa českého zákona o DPH.
Zdaniteľné obchody s miestom dodania v zahraničí platiteľ neuvádza v daňovom priznaní k DPH. Takéto zdaniteľné obchody platiteľ uvádza v záznamoch o dodaných tovaroch a službách vedených podľa § 70 zákona o DPH.
Vznik daňovej povinnosti v mieste dodania služby / Česká republika/ ako aj prenos daňovej povinnosti z dodávateľa na príjemcu sa vzťahuje tak na finálneho dodávateľa služieb ako aj na jeho poddodávateľov. V prípade ktorý je popísaný v dopyte ak je služba spojená z nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza v ČR nikdy nemôže byť uplatnená daň platná v tuzemsku. V prípade ak by taká faktúra bola u platiteľa DPH v tuzemsku prijatá odberateľ nemá v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH právo na odpočítanie dane.

JUDr. Danuša Staníková
Sekcia metodiky daní
Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

From: Bausad Bj Milka [mailto:bausadbj@stonline.sk]
Sent: Wednesday, January 19, 2011 4:26 PM
To: pdr.po
Subject: ODPOVEĎ NA OTÁZKY V OBLASTI DPH.Prosím Vás o písomné vyjadrenie sa k mojim otázkam.Slovenská firma č.1 je platca DPH na Slovensku. Dostala zákazku na montážne práce v CZ na nehnuteľnosti v CZ. Daná firma nie je registrovaná pre DPH v CZ.

Keďže sama dané práce nestíha urobiť uzatvorí zmluvu s ďalšou slovenskou firmou č.2, ktorá je tiež platca DPH na Slovensku.Moje otázky sú: 1. Slovesnká firma č. 2 má vystavovať svoje faktúry za práce vykonané v CZ, slov. firme č. 1 s DPH, alebo bez DPH?

2. Slov. firma č. 1 má českej firme platcovi DPH v CZ vystaviť faktúru za všetky práce bez DPH, alebo s DPH?

Má daná firma č. 1 povinnosť registrovať sa v CZ? Nakoľko vykonáva práce v rozsahu 2-4 mesiace na jednom mieste a práce bude vykonávať po celej CZ republike.

3. Prosím o vyjadrenie sa ako to má byť správne pre rok 2010 a ako to platí v roku 2011.

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

S pozdravom
a_je_to
29.01.11,20:32
Milka, nechcem Ťa vracať na začiatok problému, ale moje stanovisko je červeným v texte. Kľudne ho skopíruj a pošli ako reklamáciu na podané stanovisko. Veľmi rád si prečítam, že v čom sa mýlim.


Nakoľko som dala podnet na moje otázky v tejto téme ako dopyt na daňové riaditeľstvo dnes mi prišla odpoveď.

Pekný deň

Na základe Vášho podania dávame nasledujúce stanovisko

Miestom dodania stavebných prác je podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Pani JUDr. použila citáciu zo ZoDPH, platného do 31.12.09, teraz sa píše rok 2011 a zákon bol odvtedy viackrát novelizovaný, pričom § 15, ods. 2 dnes uvádza niečo úplne iné. Stavebnými prácami môžu byť napr. zemné práce, murárske práce, stavebno-inštalačné práce a pod. Pri stavebných opravách a rekonštrukciách nehnuteľností, pri prácach spojených s výstavbou infraštruktúry (diaľnic, železníc), s výstavbou inžinierskych sietí (elektrických vedení, plynovodov, vodovodov, telekomunikačných rozvodov a pod.) je miestom dodania služby miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
V prípade ak dodávateľ služby, ktorým je spoločnosť – platiteľ DPH na Slovensku, získal kontrakt na stavebné práce V Českej republike. Miestom dodania stavebných prác je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Česká republika – ide o služby dodané v zahraničí. Vykonané stavebné práce nie sú predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, pretože miesto dodania služby nie je v tuzemsku. Platiteľovi odporúčame informovať sa v Českej republike o svojich daňových povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v tomto štáte, resp. o možnosti prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby podľa českého zákona o DPH.
Zdaniteľné obchody s miestom dodania v zahraničí platiteľ neuvádza v daňovom priznaní k DPH. Takéto zdaniteľné obchody platiteľ uvádza v záznamoch o dodaných tovaroch a službách vedených podľa § 70 zákona o DPH.
Vznik daňovej povinnosti v mieste dodania služby / Česká republika/ ako aj prenos daňovej povinnosti z dodávateľa na príjemcu sa vzťahuje tak na finálneho dodávateľa služieb ako aj na jeho poddodávateľov. Toto platilo do 31.12.2009, podľa vtedajšieho § 15, ods. 2, ktorý pani JUDr. citovala v prvej vete odpovede ... a kým neexistoval § 15, ods. 1 v súčasnej podobe. Nesúhlasím, daňová povinnosť v mieste dodania služby /stavba v inom štáte EÚ/ od IČ SK nemusí vzniknúť, ak príjemcom je IČ SK a prijatú službu vrátane odpočtu DPH SK použije na vlastné plnenie pre túto stavbu, ktoré bude predmetom dane u príjemcu celej dodávky, vrátane subdodávok. V prípade ktorý je popísaný v dopyte ak je služba spojená z nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza v ČR nikdy nemôže byť uplatnená daň platná v tuzemsku. Môže, ak príjemcom služby je IČ SK, ktorá ju použije na svoje ďalšie - konečné plnenie. Vtedy to nie je služba podľa súčasného § 16, ods. 1, ale podľa súčasného § 15, ods. 1 = subdodávka s DPH . V prípade ak by taká faktúra bola u platiteľa DPH v tuzemsku prijatá odberateľ nemá v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH právo na odpočítanie dane. Právo na odpočet u dodávateľa IČ SK nepopierateľne vzniká, lebo subdodávateľovi dňom fakturácie vznikla daňová povinnosť v SR. Právo na odpočet podvrdzuje navyše aj § 49, ods. 6.

JUDr. Danuša Staníková
Sekcia metodiky daní
Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Z odpovede drsr je dosť zrejmé, že pani JUDr. našla hotovú odpoveď z čias pred 31.12.2009 a poslala Ti ju v domnení, že stále platí. Vtedy služba do zahraničia nebola naozaj zdaniteľným plnením, ani pre dodávateľa, ani pre odberateľa. Je to veľmi užitočná odpoveď, ale bohužiaľ iba do roku 2009, nie pre rok 2010 a 2011.From: Bausad Bj Milka [mailto:bausadbj@stonline.sk]
Sent: Wednesday, January 19, 2011 4:26 PM
To: pdr.po
Subject: ODPOVEĎ NA OTÁZKY V OBLASTI DPH.
Prosím Vás o písomné vyjadrenie sa k mojim otázkam.

Slovenská firma č.1 je platca DPH na Slovensku. Dostala zákazku na montážne práce v CZ na nehnuteľnosti v CZ. Daná firma nie je registrovaná pre DPH v CZ.
Keďže sama dané práce nestíha urobiť uzatvorí zmluvu s ďalšou slovenskou firmou č.2, ktorá je tiež platca DPH na Slovensku.

Moje otázky sú:
1. Slovesnká firma č. 2 má vystavovať svoje faktúry za práce vykonané v CZ, slov. firme č. 1 s DPH, alebo bez DPH?
2. Slov. firma č. 1 má českej firme platcovi DPH v CZ vystaviť faktúru za všetky práce bez DPH, alebo s DPH?
Má daná firma č. 1 povinnosť registrovať sa v CZ? Nakoľko vykonáva práce v rozsahu 2-4 mesiace na jednom mieste a práce bude vykonávať po celej CZ republike.
3. Prosím o vyjadrenie sa ako to má byť správne pre rok 2010 a ako to platí v roku 2011.

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

Chyba asi nastala aj pri opise problému, kde bolo pôvodnou otázkou dodávka s montážou, nie iba montáž, ako čistá služba na stavbe /viď Tvoj príspevok č. 4/. Rozdiel je v tom, že dodávka s montážou nie je službou podľa § 16, ods. 1, ale dodaním tovaru, podľa § 8, ods. 4 a § 13, ods. 1, písm. b. Službou podľa § 16, ods. 1 sú iba služby bez dodávky akéhokoľvek tovaru. Na dodávku s montážou sa vzťahuje § 17, ods. 2, ktorý uvádza ... významovo, že ... ak nadobúdateľ objedná tovar pod IČ iným /=SK/, ako je štát v ktorom skončí dodávka /ČR/, tak za miesto nadobudnutia sa považuje štát, ktorý pridelil toto IČ /=SK/.... ak nadobúdateľ /=dodávateľ IČ SK/ nepreukáže, že dodávka bola jeho predmetom dane v štáte, kde skončila dodávka /ČR/. A to nepreukáže, pretože osobou povinnou platiť daň je od 1.1.2011 podľa § 69, ods. 2 iba zdaniteľná zahraničná osoba so sídlom v tom štáte EÚ, nie dodávateľ, aj keby bol tam registrovaným platiteľom. Analogicky, s prihliadnutím na § 15, ods. 1 možno reálne dedukovať, že táto právna zásada platí aj pre službu podľa § 16, ods. 1, ak je dodaná medzi dvomi IČ SK. Lebo, aj keď je dodaná v mieste nehnuteľnosti, nie je dodaná osobe povinnej platiť daň v zmysle významu § 69, ods. 2 podľa smernice ES.
EMILY04
31.01.11,08:50
Janko ja už mám v tom hotový zmätok. Keď mi prišlo stanovisko z DRSR tak som bola rada, že mám po probléme. A pripla som to aj tu na poradu. No ak som sa na to doma večer pozrela čo mi to vlastne napísali, vedela som,že buď nastala niekde chyba vo výmene § alebo tomu vôbec nechápem čo tu napísali.
Podávam to ako reklamáciu na dané stanovisko. Tebe za ochotu to riešiť veľmi pekne ďakujem.
Asi som sa zbytočne dopredu tešila.
EMILY04
31.01.11,09:51
Na základe reklamácie na odpoveď k dopytu č. 39062 uvádzame:

Miestom vzniku daňovej povinnosti pri práci spojenej s nehnuteľnosťou je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza - § 16 odsek 1 / v dopyte bol omylom použitý nesprávny §/

Ostatné časti stanoviska ostávajú nezmenené a to

1.v prípade ak je nehnuteľnosť v ČR nemá byť na faktúre uplatnené DPH platná v SR
2.v prípade ak DPH platná v SR na faktúre bude - nie je nárok na odpočítanie dane
JUDr. Danuša Staníková


Nakoľko som sa s pani Staníkovou aj rozprávala tak mi povedala, že §49, ods.6, nie je možné použiť, lebo to platí iba pre napr. českého podnikateľa so slovenským IČ SK.

No a čo mám teraz robiť ja. Podľa čoho je potrebné sa riadiť.
a_je_to
01.02.11,11:50
Na základe reklamácie na odpoveď k dopytu č. 39062 uvádzame:

Miestom vzniku daňovej povinnosti pri práci spojenej s nehnuteľnosťou je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza - § 16 odsek 1 / v dopyte bol omylom použitý nesprávny §/

V dopyte nebol žiadny § iba otázka nebola stavaná na dodávku s montážou, ale stavebné práce. Ale odpoveď pani JUDr. aj na subdodávky prác na stavbe nebola zodpovedajúca. Tam medzi dodávkou s montážou a prácami na nehnuteľnosti niet rozdielu., lebo u obidvoch je zdaňovanie podľa českého ZoDPH, zodpovedajúce nášmu § § 69, ods. 2. To, čo je pred zátvorkami nikto nepopiera, je to citácia § 16, ods. 1. Z § 16, ods. 1 vyplýva iba to, že odberateľ, uzatvárajúci zmluvu so zahraničným partnerom na dodávky a práce na nehnuteľnosti nemôže prijať faktúru so zahraničnou DPH. Iba faktúru s českou DPH, ak nie je zdaniteľnou osobou v ČR, alebo faktúru bez DPH, ak je zdaniteľnou osobou a zároveň aj osobou povinnou platiť daň v ČR. Dodávateľ IČ SK , ako odberateľ od subdodávateľa IČ SK , nie je voči subdodávateľovi zahraničnou osobou. Obidvaja majú sídlo v SR a obchodujú pod IČ SK. Na nehnuteľnosť dodáva iba dodávateľ pod IČ SK, subdodávateľ dodáva službu podľa § 15, ods. 1 tuzemskému odberateľovi.

Že sa prenos daňovej povinnosti podľa pani JUDr. týka aj dodávateľov, aj subdodávateľov pre dodávateľa IČ SK, dodávajúceho pre IČ CZ je nehorázny nezmysel, lebo sa to právne vylučuje. Ak by sa týkal subdodávateľa, musel by dodávateľ s IČ SK mať voči ČR nielen IČ CZ, ale aj štatút tuzemskej osoby a osoby povinnej tam platiť daň.
Táto povinnosť by mu vyplývala nie zo zahraničného dodávateľského vzťahu /ten ju neurčuje/, ale z odberateľského vzťahu od tuzemskej osoby, čo je právny nonsens. Jedna stavebná zákazka nemôže byť tou istou zákazkou aj pre dodávateľa, aj pre jeho subdodávateľa. Každý má svoju vlastnú, povahu stavebných prác podľa § 16, ods. 1 má iba tá posledná, nie celý subdodávateľský reťazec, ten je dodávkou podľa § 15, ods. 1, alebo § 17, ods. 2. Rečou elektrikára ... nejde o zákazku v paralelnom zapojení, ale o zákazku v sériovom zapojení. Neviem, či pani JUDr. rozumie tomu, čo je dodávateľ a jeho subdodávatelia. Subdodávateľ má zmluvu iba s dodávateľom, nie s koncovým odberateľom.

Fakturácia prác na stavbe, aj tovaru s montážou od subdodávateľa IČ SK dodávateľovi IČ SK vrátane slovenskej DPH nie je porušením českého zákona o DPH, ani smernice ES, ani prekážkou pre uplatnenie odpočtu u dodávateľa. Lebo miesto daňovej povinnosti z dodávok a prác na nehnuteľnosti bude aj tak v ČR. Zaplatí ju za všetky subdodávky zhrnuté vo faktúre za dodávku bez DPH český odberateľ samozdanením , ako osoba povinná platiť daň v mieste vzniku podľa toho § českého ZoDPH, ktorý zodpovedá nášmu § 69, ods. 2.
Iba ak by odberateľ prác a montáží v ČR nebol zdaniteľnou osobou, tak dodávateľ IČ SK má povinnosť registrovať sa na IČ CZ podľa § českého zákona, ktorý zodpovedá nášmu § 5. Ale subdodávky by aj tak mohol prijímať so slovenskou DPH, lebo § 15, ods. 1 mu to umožňuje, aj si z nich uplatniť odpočet podľa § 49, ods. 6.

Ostatné časti stanoviska ostávajú nezmenené a to

1.v prípade ak je nehnuteľnosť v ČR nemá byť na faktúre uplatnené DPH platná v SR
2.v prípade ak DPH platná v SR na faktúre bude - nie je nárok na odpočítanie dane

Pre nehnuteľnosť dodáva iba ten, kto má zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti – osobou povinnou platiť tam daň, nie ten subdodávateľ, ktorý má zmluvu s dodávateľom. Lebo príjem týchto dodávok a prác nie je u dodávateľa predmetom dane v ČR. Ak ale odberateľ dodávok a prác na nehnuteľnosti nie je zdaniteľnou osobou /nemá IČ v štáte kde je miesto plnenia/, tak dodávateľ sa musí registrovať na IČ CZ. K týmto citovaným tvrdeniam som sa už vyjadril, že sú nezodpovedajúce, aj som uviedol prečo.

JUDr. Danuša Staníková


Nakoľko som sa s pani Staníkovou aj rozprávala tak mi povedala, že §49, ods.6, nie je možné použiť, lebo to platí iba pre napr. českého podnikateľa so slovenským IČ SK.

A kde je to uvedené ? Z čoho to vyplýva ? Toto posledné tvrdenie nemá ani pravdu, ani logiku nášho zákona, pretože :

1. To, či § 49, ods. 6 možno použiť, alebo nie hovorí samotný zákon v texte :

(6) Platiteľ môže odpočítať daň aj v prípade, ak tovary a služby použije na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná, keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku.
Služba sa nedá doviezť na podnikanie do zahraničia, tá musí byť v zahraničí aj poskytnutá. Ak bola poskytnutá na materiáli ešte v SR a ten bol premiestnený do ČR, tak už nejde o službu na podnikanie v zahraničí, ale o obstarávacie náklady v cene tovaru podľa § 22, ods. 6. Pod odpočtom DPH zo služieb poskytnutých na podnikanie v zahraničí sa zjavne jedná o služby tam poskytnuté so slovenskou DPH, hoci aj subdodávateľsky na stavbe pre slovenského dodávateľa, ktorý to vyfakturuje v zmysle významu § 69, ods. 2. Treba .... ešte zrozumiteľnejšie ?

2. Kto je pre tento § platiteľom, hovorí § 4, ods. 5 ......
(1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku ...
(2) Zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení3) alebo inej obdobnej zmluvy
(4) Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat podľa odseku 1 alebo 2....
(5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

3. Ďalej platiteľa určuje aj § 5, ods. 2 ....
(2) Daňový úrad Bratislava I je povinný zahraničnú osobu podľa odseku 1 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

4. Čo je podľa našej legislatívy zahraničím pre § 49, ods. 6 hovorí zas § 2, ods. 2 ....
(2) Na účely tohto zákona je
a) tuzemskom územie Slovenskej republiky,
b) zahraničím územie, ktoré nie je tuzemskom, .... teda všetko, okrem SR. Čo robí Čech, registrovaný v SR na IČ CZ v zahraničí, nie je predsa predmetom § 49, ods. 6 a celého nášho ZoDPH !

Zákon nerobí rozdiel medzi platiteľom zahraničným a tuzemským ani v právach, ani v povinnostiach. Ten § 49, ods. 6 sa týka akéhokoľvek platiteľa, poskytujúceho plnenia mimo SR pod IČ SK, hlavne však slovenského. Ak by sa to týkalo iného než slovenského, bolo by to tam uvedené. Pani JUDr. má v tom poriadny zmätok.

No a čo mám teraz robiť ja. Podľa čoho je potrebné sa riadiť.

Čo máš robiť ? Hľadaj pravdu ďalej, lebo v citovaných stanoviskách drsr určite nie je. Aspoň tvrdenia nie sú presvedčivo podložené zodpovedajúcimi právnymi argumentáciami. Ja som sa o to snažil, mne to zatiaľ vychádza ako právne čisté a zákonom obhájiteľné. Ak chceš, uplatni ešte reklamáciu odpovede z reklamácie, lebo tá nezodpovedá ani platnému zákonu o DPH, ani smernici ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Pani JUDr. treba zdôrazniť predovšetkým, aké postavenie má v reťazci plnení subdodávateľ ... hlboké nedorozumenie pochádza asi hlavne z tohto faktu. Závažnosť veci je v tom, že keď napíše niečo poraďák, tak tomu verí len ten, kto chce. Ale keď napíše niečo drsr, tak to akceptuje veľký okruh osôb, zaujímajúcich sa o problém.
EMILY04
01.02.11,13:00
Janko už len to, že som dala akúsi reklamáciu na stanovisko DRSR bolo dosť podľa toho akým výrazom a spôsobom sa k tomu dotyčná pani postavila, že vraj tam je iba jedina chyba čo je vo výmene § nič viac.
Veľkou chybou je aj to, že mi neprišlo stanovisko ešte aj z ostatných DR, písala som nielen dopyt do BB, ale aj do PO, a podala som aj na stranke drsr.sk dopyt. No toto stanovisko je z PO, lebo pani JUDr. robi pre Prešov, ako som zistila a nie BB ako je napísané pod jej odpoveďou.
jeso
11.02.11,18:37
tiež som písala na DrSr -a prišla takáto odpoved...


/ február 2011 /

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V žiadosti uvádzate, že slovenský platiteľ, ktorý dostal zákazku od odberateľa z iného členského štátu, obstaral túto dodávku u iného slovenského platiteľa. Išlo o dodanie tovaru s montážou. Podľa § 13 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v z.n.p. je miesto dodania tovaru, ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Druhý slovenský platiteľ poskytol tovar s inštaláciou a montážou pre slovenského platiteľa s miestom dodania v inom členskom štáte. Druhý slovenský platiteľ sa mal v inom členskom štáte zaregistrovať pred tým, ako začal vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane a dodanie tovaru s IaM fakturovať s nemeckou DPH. Podľa § 8 ods. 4, ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, podľa ktorej koná vo svojom mene na účet inej osoby, obstará kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala. V prípade, ak platiteľ, ktorý dostal zákazku, obstaral jej dodanie /§ 8 ods.4/, mal fakturovať jej dodanie zdaniteľnej osobe z iného členského štátu bez DPH.Podľa § 69 ods. 2 , je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania v tuzemsku, povinná platiť daň pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. Platiteľ by si mal zistiť, či analogicky toto ustanovenia platí, keď prijala tovar s inštaláciou a montážou osoba z iného členského štátu, ak miesto dodania je iný členský štát a dodanie tovaru s I a M samozdaní, alebo sa slovenský dodávateľ musí zaregistrovať v inom členskom štáte a fakturovať dodanie s daňou iného členského štátu.Platiteľ si môže odpočítať daň za podmienok § 49- 51.
Ak fakturoval slovenský platieľ so slovenskou DPH a miesto dodania je iný členský štát, nevznikla daňová povinnosť t.j. nebola splnená podmienka odpočítania. Slovenský platiteľ je ale povinný odviesť daň, nakoľko ju uviedol na faktúre. /§69/.Ak Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica v zmysle zákona 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch poskytuje informácie daňovým subjektom o ich právach a povinnostiach vo veciach daní , ktoré sú všeobecného charakteru a ktoré sú využiteľné pre široký okruh daňových subjektov. V jeho kompetencii nie je posudzovanie správnosti postupu platiteľa pri uplatňovaní DPH v jednotlivých konkrétnych obchodných prípadoch.

Váš dopyt:

Dobrý deň ,chcela by som poprosiť o odpoveď na nasledujúcu otázku


Slovenský podnikateľ registrovaný pre DPH len na Slovensku dostal zákazku od nemeckého podnikateľa na dodávku ? výroba a aj samotné namontovanie sklápacích nosníkov . Slovenský podnikateľ to dal vyrobiť inému slovenskému podnikateľovi ? platiteľ DPH len na Slovensku , ktorý zabezpečoval výrobu a aj samotné namontovanie v Nemecku.
Následne slovenský podnikateľ , ktorý zabezpečoval výrobu aj s montážou v Nemecku uvedenú dodávku fakturoval prvému slovenskému podnikateľovi so slovenskou DPH .

Postupoval druhý slovenský podnikateľ správne keď fakturoval takúto dodávku , kde je miesto dodania v Nemecku so slovenskou DPH ?

Môže si prvý slovenský podnikateľ odpočítať slovenskú daň z takéhoto plnenia na vstupe ?
jeso
11.02.11,18:38
a tu je priložená druhá odpoveď ...

Február 2011

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Miesto dodania tovaru s montážou a inštaláciou podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH je tam, kde sa tovar zmontuje, alebo inštaluje, v danom prípade Rakúsko.
Slovenský subdodávateľ neuplatňuje pri dodaní tovaru s montážou a inštaláciou s miestom dodania v Rakúsku, daň v tuzemsku. Uplatnenie dane členskom štáte, kde je miesto dodania tovaru upravuje právna úprava platná v tomto členskom štáte.


sekcia metodiky daní DR SR
odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveďTri podnikateľské subjekty ? každý podnikateľský subjekt registrovaný pre DPH len vo svojej krajine.

Rakúsky subjekt si objednal u slovenského subjektu dodávku ? výroba vykladacej rampy s montážou ? miesto dodania - v Rakúsku.

Slovenský subjekt, ktorý prijal objednávku však nedokáže sám zabezpečiť uvedenú dodávku a objedná si výrobu aj s montážou u iného slovenského subjektu , ktorý dodávku komplet zabezpečí a následne ju bude fakturovať prvému slovenskému subjektu.


Podľa § 13 ods. 1 b) - miesto dodania tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou je miesto , kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný - v tomto prípade Rakúsko

Ako má dodávku vykladacej rampy s montážou v Rakúsku fakturovať druhý slovenský subjekt prvému slovenskému subjektu ? bez DPH - nakoľko uvedená dodávka nie je predmetom DPH na Slovensku.
Vivči
15.02.12,14:57
Ahojte, prosim vas o radu. Sme sro IC DPH SK ale sme registrovaný aj v madarsku na AFA. Robime opravy ciest a kladenie zamkovej dlazby. Vysle faktury vystavim s mad.Afou a odvadzam do HU. Ako mam postupovat s nakupom materialu ak:
1. material nakupime na SR od SK IC DPH? Mozem DPH odpocitat ak je to zabudovane v HU?
2. material nakupime v HU - mozem nakupit s IC DPH SK? alebo musim pod madarskou registraciou?
Dakujem za rady!
Vivči
16.02.12,10:53
Ahojte, prosim vas o radu. Sme sro IC DPH SK ale sme registrovaný aj v madarsku na AFA. Robime opravy ciest a kladenie zamkovej dlazby. Vysle faktury vystavim s mad.Afou a odvadzam do HU. Ako mam postupovat s nakupom materialu ak:
1. material nakupime na SR od SK IC DPH? Mozem DPH odpocitat ak je to zabudovane v HU?
2. material nakupime v HU - mozem nakupit s IC DPH SK? alebo musim pod madarskou registraciou?
Dakujem za rady!

Prosim o pomoc!
Vivči
28.02.12,09:07
Nikto mi nevie poradit?
Kája.
28.02.12,09:52
Ja som síce neni platiteľ v HU ale v Poľsku a postupujem nasledovne. Ak kupujem na Slovensku materiál na stavbu v Poľsku objednávam vždy pod poľským DPH a v Poľsku tiež pod poľským DPH. Ak objednávam prepravu materiálu, tak vždy pod slovenským DPH (par. 15).