Mona Lisa
27.09.10,12:12
Ako je to ak firma mala v minulom mesiaci nad.odpočet, ktorý DÚ nevrátil, nakoľko neboli splnené podmienky a teraz v tomto mesiaci má firma daň.povinnosť, ale nie v takej vyspkej čiastke, DÚ by mal nejký rozdiel vrátiť.

Má sa uviesť na r.32 suma, ktorú chce započítať , potom r.33 bude "0" a DÚ rozdiel vráti alebo

má zaplatiť to , čo má daň.povinnosť tento mesiac a DÚ všetko vráti do 30 dní od terajšieho podania DP na DPH?
babi2
27.09.10,12:21
Ako je to ak firma mala v minulom mesiaci nad.odpočet, ktorý DÚ nevrátil, nakoľko neboli splnené podmienky a teraz v tomto mesiaci má firma daň.povinnosť, ale nie v takej vyspkej čiastke, DÚ by mal nejký rozdiel vrátiť.

Má sa uviesť na r.32 suma, ktorú chce započítať , potom r.33 bude "0" a DÚ rozdiel vráti alebo

má zaplatiť to , čo má daň.povinnosť tento mesiac a DÚ všetko vráti do 30 dní od terajšieho podania DP na DPH?
Pochopila som to tak, že NO minulý mesiac bol vyšší, ako je teraz DP, potom sa r.28-vlastná DP a r.32-NO odpočítaný od vlastnej DP budú rovnať, neplať nič. Rozdiel DÚ doplatí
Mona Lisa
27.09.10,12:57
Pochopila som to tak, že NO minulý mesiac bol vyšší, ako je teraz DP, potom sa r.28-vlastná DP a r.32-NO odpočítaný od vlastnej DP budú rovnať, neplať nič. Rozdiel DÚ doplatí


No práve neviem, čo spraviť, lebo som volala aj na DU a pani povedala,že nemôže si firma podľapar.79 započítať daň, lebo že v minulom mesiaci nesplňala podmienky na vrátenie a teda musí zaplatiť teraz všetko, čo má za 8/2010 DP a to čo mala firma v 7/2010 NO celú sumu vráti DÚ.
At toto plstí, tak nechápem, kedy je možné započítať No a DP na r.32.
babi2
27.09.10,13:28
No práve neviem, čo spraviť, lebo som volala aj na DU a pani povedala,že nemôže si firma podľapar.79 započítať daň, lebo že v minulom mesiaci nesplňala podmienky na vrátenie a teda musí zaplatiť teraz všetko, čo má za 8/2010 DP a to čo mala firma v 7/2010 NO celú sumu vráti DÚ.
At toto plstí, tak nechápem, kedy je možné započítať No a DP na r.32.
Ak ste nespĺňali podmienky na odpočet, tak potom je treba zaplatiť celú DPH a DÚ by mal NO celý vrátiť, v tom prípade samozrejme na r.32 neuvádzaš nič
§ 79
Nadmerný odpočet

(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

(2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak
a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.29b)
(3) Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.
Mona Lisa
27.09.10,13:36
Ďakujem