renka27
28.09.10,10:44
Účtujem zápočty vzájomných pohľadávok a záväzkov v rámci uzávierkových účtovných operácií k 31.12. kalendárneho roka. Je to správne ? Nemala by som účtovať s dátumom vzniku zápočtu ? Ďakujem za cenné rady
Jarka 1
28.09.10,10:51
Zápočet je nepeňažná operácia. Tiež ich účtujem ID k 31.12.


Robím to nesprávne. Treba dňom zápočtu.
Zita5
28.09.10,10:55
§ 2


Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov[1] (http://www.porada.sk/#_ftn1)) alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.


§ 14


Pohľadávky a záväzky(1) Vznik a zánik pohľadávky sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 .

(2) Pri odpise pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu v tom účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k inkasu už odpísanej pohľadávky, účtuje sa príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f).

(3) Pri odpise pohľadávok podľa osobitného predpisu[1] (http://www.porada.sk/#_ftn1)), sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky.

(4) Vznik a zánik záväzku sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2.

(5) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú podľa § 25 zákona.

(6) Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov účtujú v eurách aj v cudzej mene.

(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 2 (http://www.porada.sk/#_ftn2)9a) v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania.

[1] (http://www.porada.sk/#_ftnref1) ) § 19 ods. 2 písm. h) a i) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.Ja to chápem tak , že zánik pohľadávky a záväzkov vzájomným zápočtom zaúčtujeme v Knihe pohľadávok a v Knihe majetku dňom zmluvne dohodnutým a do peňažného denníka ich účtujeme v rámci uzávierkových operácii.
ondrejvla
28.09.10,11:31
Ja som účtovala zápočet záväzkov a pohľadávok k dátumu, ktorý bol na zmluve o zápočte, nie v uzávierkových operáciach, auditor ani kontrola nemali námietok. Riešila som to najmä z toho dôvodu, že bolo množstvo vzájomných faktúr a nechcela som to mať celé účtovné obdobie otvorené.
V PD som ich tiež mala dátumom zmluvne dohodnutým. Robila som chybu?
Anja111
28.09.10,12:13
Ja som účtovala zápočet záväzkov a pohľadávok k dátumu, ktorý bol na zmluve o zápočte, nie v uzávierkových operáciach, auditor ani kontrola nemali námietok. Riešila som to najmä z toho dôvodu, že bolo množstvo vzájomných faktúr a nechcela som to mať celé účtovné obdobie otvorené.
V PD som ich tiež mala dátumom zmluvne dohodnutým. Robila som chybu?
Ak áno, tak robím takú chybu aj ja. Tiež účtujem ID dňom, uvedeným v zápočte a nie 31.12...
renka27
28.09.10,12:54
dakujem za Vaše názory, podľa mňa správne je účtovanie v knihe pohľadávok a záväzkov ku dnu uzavretia dohody o zápočte a účtovanie v PD v rámci uzávierkových ÚO k 31.12.
Zoltán Kovács
28.09.10,13:20
Ja ich účtujem do knihy pohľadávok a záväzkov dňom podpisu dohody. Zároveň ich zaúčtujem do PD, ale neočíslujem interný doklad. A v rámci uzávierkových operácii opravým dátum, necham si ich zoradiť podľa dátumu, a až potom doplním číslo dokladu.

Toto riešenie je samozrejme možné len v takom programe, ktorý to umožňuje (MRP áno)
Zita5
28.09.10,13:58
Ja som účtovala zápočet záväzkov a pohľadávok k dátumu, ktorý bol na zmluve o zápočte, nie v uzávierkových operáciach, auditor ani kontrola nemali námietok. Riešila som to najmä z toho dôvodu, že bolo množstvo vzájomných faktúr a nechcela som to mať celé účtovné obdobie otvorené.
V PD som ich tiež mala dátumom zmluvne dohodnutým. Robila som chybu?

Vlastička , nenašla som zmienku o vzájomnom zápočte v Postupoch účtovania JU až od 1.1.2008 to ustanovili v § 14 tak ako som vyššie uviedla.
ondrejvla
28.09.10,16:57
Vlastička , nenašla som zmienku o vzájomnom zápočte v Postupoch účtovania JU až od 1.1.2008 to ustanovili v § 14 tak ako som vyššie uviedla.

Zitka, ja som postupovala podľa dátumu uskutočnenia účtovného prípadu, no a dátum bol predsa deň podpísania zmluvy o zápočte.
Ale netvrdím, že to bolo OK, len som spomenula, že som s tým nemala žiaden problém si to obhájiť.
betka
30.09.10,22:21
Aj ja to robím tiež tak ako Zoli, ale..
Zápočet urobím ku dnu uskutočnenia účtovného prípadu. V pohľadávkach a závazkom dám deň úhrady 30.9.2010, "čo mi prejde" i do PD, ale ihneď prepíšem dátum v PD na 31.12.2010 a dám okamžite prečísľovanie podľa dátumu, aby mi nepopreskakovali poradové čísla v účtovnom denníku, kde osobne každý účtovný doklad, očísľujem okrem iného i číslom v PD
Zita5
01.10.10,07:32
Len poznámočku , kto účtuje novinový stánok a remitendy, tak vie, že pre nás uzávierkové operácie sú celkovo nevhodné .
Je to lepšie , ak úhrada za noviny a časopisy spolu s dobropisom a zápočtom sa najlepšie účtujú ak sú v jednom dátume po hromade t.j. deň dohody zápočtu . Nakoľko k jednému výdavkovému pokladničnému dokladu musím mať dva interné doklady .Takéto prípady sa mi vyskytujú 2x za týždeň a ako náhle prepíšem dátum na 31.12. - tak Vám poviem pravdu to je sodoma a gomora nie len pre mňa , ale aj pre daňového kontrolóra .

Vyhovujúce by(aj kvôli kontrole a prehľadnosti) bolo aby išli ID za sebou po VPD , nakoľko majú neoddeliteľný súvis s pokladničným výdavkom.NO a tu ja pri tomto účtovnom prípade osobne porušujem Postupy JU :rolleyes: Uvidím čo na to kontrola , ktorá sa bude konať 11.10.
betka
01.10.10,08:49
Zitka neúčtujem novinový stánok, ale ;)

§ 4
Peňažný denník

(1) V peňažnom denníku sa účtujú
a) príjmy a výdavky v hotovosti, vrátane prijatých a vydaných šekov a cenín (ďalej len „peňažné prostriedky v hotovosti“),
b) príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“) vrátane úverov a termínovaných vkladov bez ohľadu na dobu ich splatnosti,
c) priebežné položky,
d) uzávierkové účtovné operácie, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

14/(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania.

4/(6) V peňažnom denníku sa uvádza prehľad
a) peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
b) peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,
c) priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,
d) príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov4) celkom, v členení najmä na
1. predaj tovaru,
2. predaj výrobkov a služieb,
3. ostatné príjmy,
e) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov4) celkom, v členení najmä na
1. nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
2. nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
3. mzdy,
4. poistné a príspevky5) platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
5. prevádzkovú réžiu,
6. tvorbu sociálneho fondu,
f) príjmov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov,
g) výdakov, ktoré podľa osobitného predpisu4) neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Toto len na okraj: Vieme, že v priebehu UO sa môže účtovať cez ID napr:
§ 12

(4) Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku dodávateľa účtuje priebežná položka na strane príjmu v sume prijatej tržby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania inkasa príjem na účte v banke, a priebežná položka na strane výdavku.

(5) Pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku odberateľa účtuje priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu.


Otázka:

Som UJ, kt. vedie JU a má 10 tis. položiek v PD. Účtovné odpisy sú v zmysle ZU mesačné. Ako ja viem, aký mám ja rozdiel medzi príjmami a výdavkami na konci mesiaca, ak neúčtujem cez ID v priebehu roka?? Toto je o blbosti JU.

Zákon o účtovníctve:

§ 11
Účtovný zápis


(1) Účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných knihách.

(2) Účtovná jednotka je povinná podľa tohto zákona zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne.

(3) Účtovný zápis nemôžu účtovné jednotky vykonať mimo účtovných kníh.

§ 15
Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva


(1) Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

a) v peňažnom denníku,
b) v knihe pohľadávok,
c) v knihe záväzkov,
d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

(2) Peňažný denník obsahuje najmä údaje o

a) stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,
b) príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
c) výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
d) priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom podľa písmen b) a c).

Záver:

Ak človek postupuje spôsobom, Spoločnosť A má pohľadávky voči spoločnosti B vo výškach, 10, 20, 30 € a záväzky vo výške 20,30 €, spoločnosti sa dohodli, že si spravia zápočet a zvyšok sa uhradí v hotovosti, ak by človek zaúčtoval nasledovne, v čom by bol problém, čo sa poruší?? (účtovanie nákupu tovaru, predaj tovaru)

Zápisy v PD: Som spoločnosť A.
- PPD 1:-
zápis č.1: Príjem v hotovosti 10, POZD (tovar)
zápis č. 2: Príjem v hotovosti 20, POZD (tovar)
zápis č.3: Príjem v hotovosti 30, POZD (tovar)
zápis č.4: Výdaj v hotovosti 20, VOZD (tovar)
zápis č.5: Výdaj v hotovosti 30, VOZD (tovar)

Čo sa spravilo nesprávne, veď v konečnom dôsledku UJ prijala len 10 €, na čo je vyhotovený i PPD, tento zložitý zápis mi môže predstavovať i zápočet, ale v tomto prípade by som nepísala, že ide o ID, ale učtovala som na základe PPD, "tento ID" by som priložila k PPD.
Účtovala som o tomto? O peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,??? Koľko UJ takto účtuje?? Je to prehľadné, zrozumiteľné. Ná zápočte mám koľko sa má uhradiť, a toľko som uhradila;):D

Kde je napísané, že sa nemôžu robiť super zložité účtovné zápisy, ja som zápočtom urobila tak zložitý zápis, že som sa dohodla na základe zápočtu, že predmetom je úhrada pohľadávky vo výške 10,20,30, čiže môj príjem, a hneď som uhradila 20,30 € a v konečnom dôsledku som prijala v hotovosti len 10€, načo mám PPD :---

Priznám sa, že pred 4 rokmi som účtovala v JU úhradu faktúr (došlé FA, i dobropisy voči tomu istému partnerovi) cez banku týmto spôsobom, a na VU som si poznačila aj 10 čísiel pod kt. som to mala zaúčtované v PD, bolo to najjednoduhšie, správne, preukázateľné a účtovala som priebežne.
Zita5
01.10.10,08:56
Záver:

Ak človek postupuje spôsobom, Spoločnosť A má pohľadávky voči spoločnosti B vo výškach, 10, 20, 30 € a záväzky vo výške 20,30 €, spoločnosti sa dohodli, že si spravia zápočet a zvyšok sa uhradí v hotovosti, ak by človek zaúčtoval nasledovne, v čom by bol problém, čo sa poruší?? (účtovanie nákupu tovaru, predaj tovaru)

Citovala som Ťa Betka , áno ale k tomu potrebuješ vôlu a dohodu oboch strán .
betka
01.10.10,09:11
Záver:

Ak človek postupuje spôsobom, Spoločnosť A má pohľadávky voči spoločnosti B vo výškach, 10, 20, 30 € a záväzky vo výške 20,30 €, spoločnosti sa dohodli, že si spravia zápočet a zvyšok sa uhradí v hotovosti, ak by človek zaúčtoval nasledovne, v čom by bol problém, čo sa poruší?? (účtovanie nákupu tovaru, predaj tovaru)

Citovala som Ťa Betka , áno ale k tomu potrebuješ vôlu a dohodu oboch strán .

Mám dohodu, zápočet :D

Zitka, viem len to, že JU je katastrofa. V JU sa ťažko hľadá napr. chyba, človek na ňu ani prísť nemusí.... v PU je to jednoduhšie, ak som niečo zle zaúčtovala, vyskočí mi to niekde inde, ľahko sa dopátrame ku chybe. Ale JU, neviem mu na chuť prísť, a je zložité, to nech mi nikto nehovorí.
Zita5
01.10.10,14:30
Mám dohodu, zápočet :D

Zitka, viem len to, že JU je katastrofa. V JU sa ťažko hľadá napr. chyba, človek na ňu ani prísť nemusí.... v PU je to jednoduhšie, ak som niečo zle zaúčtovala, vyskočí mi to niekde inde, ľahko sa dopátrame ku chybe. Ale JU, neviem mu na chuť prísť, a je zložité, to nech mi nikto nehovorí.

Máš dohodu... , ale predsa nemôžem si sama od seba bez súhlasu protistrany vystavovať PPD a VPD , lebo aj protistrana by musela vystaviť VPD a PPD.Preto som písala, že musí byť vôľa na oboch stranách , aby sme sa vyhli interným dokladom.Takže obe strany účtujeme o nepeňažných operáciách .
Teda ak som správne pochopila Tvoj príspevok .
ego.mc
01.10.10,21:01
Zitka, viem len to, že JU je katastrofa. Ale JU, neviem mu na chuť prísť, a je zložité, to nech mi nikto nehovorí.
mimotemy Nehaňte JÚ... ;):)
Zita5
01.10.10,21:09
tak tak :D:)
a_je_to
01.10.10,22:26
Ľudia, prečo si robíte komplikácie zmluvami o zápočte ? http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif Prečo si nevymeníte navzájom príjmové pokladničné doklady na započítané aj doplácané sumy ? To je riešenie pre akýkoľvek program JÚ a reálne zodpovedá. Nie je problémom ani nedostatok hotovosti na operáciu, pretože každá zo strán si zaúčtuje najprv príjem svojej pohľadávky a potom úhradu záväzku. Nikdy som s tým nemal problém. Mne to zostalo z obdobia, kedy sa DPH nemohla uplatniť do odpočtu, ak nebola uhradená v peniazoch, cca 1997. Tak sa zápočty z núdze vydávali za vzájomné platby. Nejde o žiadny delikt, ale o realitu, nie je to v rozpore úplne s ničím. Iba ak s absolútnou pravdou, o ktorú v tomto prípade úplne nik nemá záujem, nemá prečo http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif. Ibaže by túžil aj po cashflow v JÚ. Vtedy sme takto ošetrovali aj trojzápočty – medzi tromi vzájomne si dlhujúcimi. Výhodou je, že to mám v správnom dátume, správne vyrovnané a ešte aj správny priebežný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
betka
02.10.10,22:37
PAt, či Mat. Máš pravdu. JU stojí na tomto, ale v PU to opodstatnenie nemá. Tam je jednoduhší zápočet...

A čo sa týka trojzápočtov, je to najjednoduhší spôsob cez PPD, VPD, veď kto by si komplikoval život cez postúpenie pohľadávky, ani v PU by to nemalo opodstatnenie.
Lianka
04.10.10,11:55
Ľudia, prečo si robíte komplikácie zmluvami o zápočte ? http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif Prečo si nevymeníte navzájom príjmové pokladničné doklady na započítané aj doplácané sumy ?

Napr. take zdravotne poistovne ti ziadny PPD ani VPD nedaju. Mam na mysli uctovanie lekara - SZCO, ktory poskytuje zdravotnu starostlivost a fakturuje zdravotnym poistovniam. Len zriedkavo sa stava, ze k fakture poistovna neziada dobropis. Dobropisy su, zial, pravidlom.
a_je_to
04.10.10,16:09
Napr. take zdravotne poistovne ti ziadny PPD ani VPD nedaju. Mam na mysli uctovanie lekara - SZCO, ktory poskytuje zdravotnu starostlivost a fakturuje zdravotnym poistovniam. Len zriedkavo sa stava, ze k fakture poistovna neziada dobropis. Dobropisy su, zial, pravidlom.

Ale veď .... jasné, že takéto prípady som nemal na mysli. Do párriadkovej odpovede sa nedá vtesnať a vyriešiť všetko. Takéto prípady by som opísaným spôsobom určite neriešil. Jednak preto, lebo subjekty fungujúce podľa pravidiel štátnej pokladnice majú hotovostné operácie obmedzené zákonom. Tiež preto, lebo na započítanie vlastnej faktúry a vlastného dobropisu k nej nepotrebujem žiadny súhlas, ani doklad druhej strany. Napokon, u ZP ide spravidla o dobropisovanie ešte pred uhradením pôvodnej faktúry, takže vyrovnanie v hotovosti ani nevznikne, iba v knihe pohľadávok kompenzáciou.
bendo
24.02.12,21:41
Zdravím, chcem sa spýtať, mám dohodu o vzájomnom zápočte... spoločnosť A ju podpísala 22.12.2011 a spoločnosť B až 9.1.2012 (v dohode nebol spomenutý dátum zápočtu). Akým dátumom ju zaúčtovať v spoločnosti A? Ďakujem
ego.mc
24.02.12,21:58
Obyčajne dohoda nadobúda platnosť až po podpise obidvoch strán. Ja by som uprednostnil dátum 9.1.2012. :)
bendo
24.02.12,22:10
Obyčajne dohoda nadobúda platnosť až po podpise obidvoch strán. Ja by som uprednostnil dátum 9.1.2012. :)
ďakujem, aj ja som rovnakého názoru... :)