mirhu
29.09.10,12:22
Poradíte mi ? Vystavili sme faktúru - do jednej sme dali 3 júnové (27.6.,28.6., 29.6., ) dátumy prepravy, ktoré patrili do 2Q, z hľadiska DPH . Nepozornosťou som zadala dátum vystavenia 2.7.2010, ale aj dátum vzniku daňovej povinnosti som dala 2.7.2010, čo s tým teraz ? podať opravné DP k DPH alebo dať faktúru do júla ?
Tweety
29.09.10,12:24
Poradíte mi ? Vystavili sme faktúru - do jednej sme dali 3 júnové (27.6.,28.6., 29.6., ) dátumy prepravy, ktoré patrili do 2Q, z hľadiska DPH . Nepozornosťou som zadala dátum vystavenia 2.7.2010, ale aj dátum vzniku daňovej povinnosti som dala 2.7.2010, čo s tým teraz ? podať opravné DP k DPH alebo dať faktúru do júla ?
Podať Dodatočné DP za 2.Q.
mirhu
29.09.10,12:26
Podať Dodatočné DP za 2.Q.

a predpokladám že potom ,,hrozí,, kontrola :)
Tweety
29.09.10,12:27
a predpokladám že potom ,,hrozí,, kontrola :)
Tá nemusí hroziť, ale horšie by bolo, keby ste dph odviedli o kvartál neskôr. To by bola pokuta.
Tamila
29.09.10,12:30
Za dodatočné priznanie nechodí vždy hneď kontrola
betka
30.09.10,22:07
§ 35
Správne delikty


(1) Správca dane uloží daňovému subjektu pokutu v sume rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska a

a) kladného rozdielu medzi daňou zistenou správcom dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení,[/B] alebo v dodatočnom daňovom priznaní, alebo dodatočnom hlásení,
b) dane alebo rozdielu dane určenej dohodou medzi daňovým subjektom a správcom dane (§ 29 ods. 5),
c) dane alebo rozdielu dane určenej správcom dane podľa pomôcok (§ 29 ods. 6),
d) kladného rozdielu medzi vlastnou daňovou povinnosťou11ac) zistenou správcom dane a vlastnou daňovou povinnosťou11ac) uvedenou v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,
e) kladného rozdielu medzi nadmerným odpočtom11ad) uvedeným v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní a nadmerným odpočtom11ad) zisteným správcom dane,
f) súčtu vlastnej daňovej povinnosti11ac) zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu11ad) uvedeného v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,
g) kladného rozdielu medzi uplatneným vrátením dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, alebo v žiadosti o vrátenie dane, alebo v dodatočnej žiadosti a nižšou daňou zistenou správcom dane podľa osobitného zákona, 1b)
h) kladného rozdielu medzi daňou, ktorá mala byť podľa osobitného zákona6ec) zaplatená bez podania daňového priznania alebo hlásenia, zistenou správcom dane a daňou, ktorá bola zaplatená podľa osobitného zákona6ec) bez podania daňového priznania alebo hlásenia,
i) dane zistenej správcom dane, ktorá mala byť podľa osobitných zákonov11ab) zaplatená bez podania daňového priznania alebo hlásenia.

(2) Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa uplatňuje základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v deň doručenia rozhodnutia. Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, uplatní sa základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v deň podania dodatočného daňového priznania. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške rovnajúcej sa 10 % zo sumy podľa odseku 1 písm. a) až i).

(3) Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení a vyššou daňou uvedenou daňovým subjektom v dodatočnom daňovom priznaní, alebo v dodatočnom hlásení, správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške. Rovnako sa postupuje, ak daňový subjekt dodatočným daňovým priznaním zvýši vlastnú daňovú povinnosť11ac) alebo zníži nadmerný odpočet11ad) uvedený v daňovom priznaní; tento postup sa uplatní aj pri podaní daňového priznania, ktorým sa zníži uplatnené vrátenie dane.1b) Ak daňový subjekt podal dodatočné daňové priznanie, ktorým si znížil nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní, pred vrátením nadmerného odpočtu alebo pred započítaním nadmerného odpočtu, správca dane pokutu neuloží. Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním nadmerný odpočet11ad) uvedený v daňovom priznaní na vlastnú daňovú povinnosť, 11ac) správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti11ac) uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní a nadmerným odpočtom11ad) uvedeným v daňovom priznaní; ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie pred vrátením nadmerného odpočtu alebo pred započítaním nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona, 11ad) správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške z vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v tomto dodatočnom daňovom priznaní.

Záver: Nezabúdajme, že v novele zákona sú nedostatky. Ak budete mať DK, a nepodáte DDP DPH, správca dane Vám udelí pokutu vo výške 10% (ZUS-ka je zanedbateľná). Ak podáte DDP DPH pokuta bude vo výške 3-nás. ZUS-ky a to v polovičnej výške.

PR.
DP v 2.Q. 5 tis. €. Nepodám DDP a mám DK. DK zistí, že DP bola 7 tis. €. Pokuta bude vo výške 200 €. Ak podám DDP za 2. Q budem mať pokutu vo výške (ZUS-ka je 1%=hlavné refinančné operácie na www.nbs.sk) 30 €. A to v prípade ak správne čítam a rozumiem zneniu zákona o správe daní a poplatkov
mirhu
27.10.10,06:56
Podať Dodatočné DP za 2.Q.

podané