Richard
17.12.05,15:13
Zákon o sociálnom poistení

História znenia zákona:
01.06.2009 až 31.08.2009 (http://www.porada.sk/t148705-zakon-o-socialnom-poisteni-od-01-06-2010-do-31-08-2009-a.html)
01.04.2009 až 31.05.2009 (http://www.porada.sk/t148705-zakon-o-socialnom-poisteni-od-01-04-2010-do-31-05-2009-a.html)
01.02.2009 až 31.03.2009 (http://www.porada.sk/t148473-zakon-o-socialnom-poisteni-od-01-02-2009-do-31-3-2009-a.html)
01.01.2009 až 31.01.2009 (http://www.porada.sk/t148358-zakon-o-socialnom-poisteni-od-01-01-2009-do-31-01-2009-a.html)
20.11.2008 až 31.12.2008 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=105641)
14.11.2008 až 19.11.2008 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=105638)
13.06.2008 až 13.11.2008 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=105635)
01.01.2008 až 12.06.2008 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=99291)
01.01.2007 až 31.12.2007 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=68963)
01.10.2006 do 31.12.2006 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=68954)
01.08.2006 do 31.09.2006 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=69386)
01.01.2006 do 31.07.2006 (http://www.porada.sk/showthread.php?t=39211)


Úplné znenie zákona o sociálnom poistení 461/2003 Z.z. účinnosť od 01.09.2009 do 31.12.2009.

Znenie zákona o sociálnom poistení po novele 285/2009 Z.z..

1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia
2. červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zrušené ustanovenia

Komentáre a príklady k zákonu o sociálnom poistení hľadajte v DRAKovi. drak.porada.sk (http://www.porada.sk/f123-komentar.html)

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 200/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

hore
PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet a pôsobnosť zákona Komentár (http://www.porada.sk/t34696-zakon-o-socialnom-poisteni-1-a-2-zakladne-ustanovenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A71_o%2A%20or%20ZSP_%A71)
§ 2 Rozsah sociálneho poistenia Komentár (http://www.porada.sk/t34696-zakon-o-socialnom-poisteni-1-a-2-zakladne-ustanovenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A72_o%2A%20or%20ZSP_%A72)

DRUHÝ DIEL
ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3 Zárobková činnosť Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A73_o%2A%20or%20ZSP_%A73)
§ 4 Zamestnanec Komentár (http://www.porada.sk/t34172-zakon-o-socialnom-poisteni-4-zamestnanec.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A74_o%2A%20or%20ZSP_%A74)
§ 5 Samostatne zárobkovo činná osoba Komentár (http://www.porada.sk/t34173-zakon-o-socialnom-poisteni-5-szeo.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A75_o%2A%20or%20ZSP_%A75)
§ 6 Poistenec Komentár (http://www.porada.sk/t35129-zakon-o-socialnom-poisteni-6-poistenec.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A76_o%2A%20or%20ZSP_%A76)
§ 7 Zamestnávateľ Komentár (http://www.porada.sk/t35131-zakon-o-socialnom-poisteni-7-zamestnavate.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A77_o%2A%20or%20ZSP_%A77)
§ 8 Pracovný úraz a choroba z povolania Komentár (http://www.porada.sk/t35135-zakon-o-socialnom-poisteni-8-pracovny-uraz-a-choroba-z-povolania.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A78_o%2A%20or%20ZSP_%A78)
§ 9 Nezaopatrené dieťa Komentár (http://www.porada.sk/t34698-zakon-o-socialnom-poisteni-9-a-10-nezaopatrene-diea.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A79_o%2A%20or%20ZSP_%A79)
§ 10 Sústavná príprava na povolanie Komentár (http://www.porada.sk/t34698-zakon-o-socialnom-poisteni-9-a-10-nezaopatrene-diea.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A710_o%2A%20or%20ZSP_%A710)
§ 11 Všeobecný vymeriavací základ Komentár (http://www.porada.sk/t35136-zakon-o-socialnom-poisteni-11-veobecny-vymeriavaci-zaklad.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A711_o%2A%20or%20ZSP_%A711)
§ 12 Platobná neschopnosť zamestnávateľa Komentár (http://www.porada.sk/t35137-zakon-o-socialnom-poisteni-11-platobna-neschopnos-zamestnavatea.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A712_o%2A%20or%20ZSP_%A712)

TRETÍ DIEL
Dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti

§ 13 Komentár (http://www.porada.sk/t35138-zakon-o-socialnom-poisteni-13-davky.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A713_o%2A%20or%20ZSP_%A713)

ŠTVRTÝ DIEL
Osobný rozsah sociálneho poistenia

§ 14 Osobný rozsah nemocenského poistenia Komentár (http://www.porada.sk/t35189-zakon-o-socialnom-poisteni-14-osobny-rozsah-nemocenskeho-poistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A714_o%2A%20or%20ZSP_%A714)
§ 15 Osobný rozsah dôchodkového poistenia Komentár (http://www.porada.sk/t35305-zakon-o-socialnom-poisteni-14-osobny-rozsah-dochodkoveho-poistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A715_o%2A%20or%20ZSP_%A715)
§ 16 Osobný rozsah úrazového poistenia Komentár (http://www.porada.sk/t35307-zakon-o-socialnom-poisteni-16-a-17-osobny-rozsah-urazoveho-poistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A716_o%2A%20or%20ZSP_%A716)
§ 17 Komentár (http://www.porada.sk/t35307-zakon-o-socialnom-poisteni-16-a-17-osobny-rozsah-urazoveho-poistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A717_o%2A%20or%20ZSP_%A717)
§ 18 Osobný rozsah garančného poistenia Komentár (http://www.porada.sk/t35308-zakon-o-socialnom-poisteni-18-osobny-rozsah-garaneneho-poistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A718_o%2A%20or%20ZSP_%A718)
§ 19 Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti Komentár (http://www.porada.sk/t35311-zakon-o-socialnom-poisteni-19-osobny-rozsah-poistenia-v-nezamestnanosti.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A719_o%2A%20or%20ZSP_%A719)

PIATY DIEL
Vznik a zánik sociálneho poistenia

§ 20 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca Komentár (http://www.porada.sk/t35313-zakon-o-socialnom-poisteni-20-vznik-a-zanik-povinnehopoisteniazamestnanca.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A720_o%2A%20or%20ZSP_%A720)
§ 21 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby Komentár (http://www.porada.sk/t35315-zakon-o-socialnom-poisteni-21-vznik-a-zanik-povinnehopoisteniaszeo.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A721_o%2A%20or%20ZSP_%A721)
§ 22 Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb Komentár (http://www.porada.sk/t35326-zakon-o-socialnom-poisteni-22-vznik-a-zanik-povinneho-doch-poistenia-inych-osob.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A722_o%2A%20or%20ZSP_%A722)
§ 23 Vznik a zánik nemocenského poistenia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, vznik a zánik dôchodkového poistenia dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a vznik a zánik poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti Komentár (http://www.porada.sk/t35327-zakon-o-socialnom-poisteni-23-vznik-a-zanik-poistenia-dobrovone-poistenej-osoby.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A723_o%2A%20or%20ZSP_%A723)
§ 24 Vznik a zánik úrazového poistenia Komentár (http://www.porada.sk/t35328-zakon-o-socialnom-poisteni-24-vznik-a-zanik-urazoveho-poistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A724_o%2A%20or%20ZSP_%A724)
§ 25 Vznik a zánik garančného poistenia Komentár (http://www.porada.sk/t35329-zakon-o-socialnom-poisteni-25-vznik-a-zanik-garaneneho-poistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A725_o%2A%20or%20ZSP_%A725)
§ 26 Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti Komentár (http://www.porada.sk/t35330-zakon-o-socialnom-poisteni-26-preruenie-povinnehopoistenia.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A726_o%2A%20or%20ZSP_%A726)

ŠIESTY DIEL
Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia

§ 27 Komentár (http://www.porada.sk/t35331-zakon-o-socialnom-poisteni-27-sposobilos-fyzickej-osoby.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A727_o%2A%20or%20ZSP_%A727)

SIEDMY DIEL
Právne úkony a počítanie lehôt

§ 28 Právne úkony Komentár (http://www.porada.sk/t35332-zakon-o-socialnom-poisteni-28-a-29-pravne-ukony-a-poeitanie-lehot.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A728_o%2A%20or%20ZSP_%A728)
§ 29 Počítanie lehôt v sociálnom poistení Komentár (http://www.porada.sk/t35332-zakon-o-socialnom-poisteni-28-a-29-pravne-ukony-a-poeitanie-lehot.html) Príklady

DRUHÁ HLAVA
Nemocenské dávky

PRVÝ DIEL
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky

§ 30 Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca Komentár (http://www.porada.sk/t34175-zakon-o-socialnom-poisteni-30-a-31-veobecne-podmienky-naroku-na-nemocensku-davku.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A730_o%2A%20or%20ZSP_%A730)
§ 31 Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby Komentár (http://www.porada.sk/t34175-zakon-o-socialnom-poisteni-30-a-31-veobecne-podmienky-naroku-na-nemocensku-davku.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A731_o%2A%20or%20ZSP_%A731)
§ 32 Ochranná lehota Komentár (http://www.porada.sk/t34176-zakon-o-socialnom-poisteni-32-ochranna-lehota.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A732_o%2A%20or%20ZSP_%A732)

DRUHÝ DIEL
Nemocenské

§ 33 Podmienky nároku na nemocenské Komentár (http://www.porada.sk/t34177-zakon-o-socialnom-poisteni-32-a-35-podmienky-naroku-na-nemocenske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A733_o%2A%20or%20ZSP_%A733)
§ 34 Komentár (http://www.porada.sk/t34177-zakon-o-socialnom-poisteni-32-a-35-podmienky-naroku-na-nemocenske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A734_o%2A%20or%20ZSP_%A734)
§ 35 Komentár (http://www.porada.sk/t34177-zakon-o-socialnom-poisteni-32-a-35-podmienky-naroku-na-nemocenske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A735_o%2A%20or%20ZSP_%A735)
§ 36 Poskytovanie nemocenského Komentár (http://www.porada.sk/t34178-zakon-o-socialnom-poisteni-36-a-38-poskytovanie-a-vyka-nemocenskeho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A736_o%2A%20or%20ZSP_%A736)
§ 37 Výška nemocenského Komentár (http://www.porada.sk/t34178-zakon-o-socialnom-poisteni-36-a-38-poskytovanie-a-vyka-nemocenskeho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A737_o%2A%20or%20ZSP_%A737)
§ 38 Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského Komentár (http://www.porada.sk/t34178-zakon-o-socialnom-poisteni-36-a-38-poskytovanie-a-vyka-nemocenskeho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A738_o%2A%20or%20ZSP_%A738)

TRETÍ DIEL
Ošetrovné

§ 39 Podmienky nároku na ošetrovné Komentár (http://www.porada.sk/t34179-zakon-o-socialnom-poisteni-39-podmienky-naroku-na-oetrovne.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A739_o%2A%20or%20ZSP_%A739)
§ 40 Poskytovanie ošetrovného Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A740_o%2A%20or%20ZSP_%A740)
§ 41 Výška ošetrovného Komentár (http://www.porada.sk/t34183-zakon-o-socialnom-poisteni-40-a-43-poskytovanie-a-vyka-oetrovneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A741_o%2A%20or%20ZSP_%A741)
§ 42 Vznik a zánik nároku na ošetrovné Komentár (http://www.porada.sk/t34183-zakon-o-socialnom-poisteni-40-a-43-poskytovanie-a-vyka-oetrovneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A742_o%2A%20or%20ZSP_%A742)
§ 43 Komentár (http://www.porada.sk/t34183-zakon-o-socialnom-poisteni-40-a-43-poskytovanie-a-vyka-oetrovneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A743_o%2A%20or%20ZSP_%A743)

ŠTVRTÝ DIEL
Vyrovnávacia dávka

§ 44 Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku Komentár (http://www.porada.sk/t34184-zakon-o-socialnom-poisteni-44-a-47-vyrovnavacia-davka.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A744_o%2A%20or%20ZSP_%A744)
§ 45 Poskytovanie vyrovnávacej dávky Komentár (http://www.porada.sk/t34184-zakon-o-socialnom-poisteni-44-a-47-vyrovnavacia-davka.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A745_o%2A%20or%20ZSP_%A745)
§ 46 Komentár (http://www.porada.sk/t34184-zakon-o-socialnom-poisteni-44-a-47-vyrovnavacia-davka.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A746_o%2A%20or%20ZSP_%A746)
§ 47 Výška vyrovnávacej dávky Komentár (http://www.porada.sk/t34184-zakon-o-socialnom-poisteni-44-a-47-vyrovnavacia-davka.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A747_o%2A%20or%20ZSP_%A747)

PIATY DIEL
Materské

§ 48 Podmienky nároku na materské Komentár (http://www.porada.sk/t34185-zakon-o-socialnom-poisteni-48-a-53-materske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A748_o%2A%20or%20ZSP_%A748)
§ 49 Komentár (http://www.porada.sk/t34185-zakon-o-socialnom-poisteni-48-a-53-materske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A749_o%2A%20or%20ZSP_%A749)
§ 49a Komentár (http://www.porada.sk/t34185-zakon-o-socialnom-poisteni-48-a-53-materske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A749a_o%2A%20or%20ZSP_%A749a)
§ 50 Komentár (http://www.porada.sk/t34185-zakon-o-socialnom-poisteni-48-a-53-materske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A750_o%2A%20or%20ZSP_%A750)
§ 51 Komentár (http://www.porada.sk/t34185-zakon-o-socialnom-poisteni-48-a-53-materske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A751_o%2A%20or%20ZSP_%A751)
§ 52 Poskytovanie materského Komentár (http://www.porada.sk/t34185-zakon-o-socialnom-poisteni-48-a-53-materske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A752_o%2A%20or%20ZSP_%A752)
§ 53 Výška materského Komentár (http://www.porada.sk/t34185-zakon-o-socialnom-poisteni-48-a-53-materske.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A753_o%2A%20or%20ZSP_%A753)

ŠIESTY DIEL
Spoločné ustanovenia o nemocenských dávkach

§ 54 Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu Komentár (http://www.porada.sk/t34186-zakon-o-socialnom-poisteni-54-rozhodujuce-obdobie-na-zistenie-denneho-vym-zakladu.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A754_o%2A%20or%20ZSP_%A754)
§ 55 Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky Komentár (http://www.porada.sk/t34187-zakon-o-socialnom-poisteni-55-denny-vymeriavaci-zaklad.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A755_o%2A%20or%20ZSP_%A755)
§ 56 Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A756_o%2A%20or%20ZSP_%A756)
§ 57 Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávo Komentár (http://www.porada.sk/t34188-zakon-o-socialnom-poisteni-57-pravdepodobny-denny-vymeriavaci-zaklad.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A757_o%2A%20or%20ZSP_%A757)

SIEDMY DIEL
Nároky Z Nemocenského Poistenia V Osobitných Prípadoch

§ 58 Nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení Komentár (http://www.porada.sk/t34189-zakon-o-socialnom-poisteni-58-narok-na-nemocenske-davky-z-viacerych-nem-poisteni.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A758_o%2A%20or%20ZSP_%A758)
§ 59 Nároky z nemocenského poistenia pri vojenskej službe v ozbrojených silách a pri civilnej službe Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A759_o%2A%20or%20ZSP_%A759)

TRETIA HLAVA
Dôchodkové dávky

PRVÝ DIEL
Vymedzenie pojmov dôchodkového poistenia

§ 60 Obdobie dôchodkového poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A760_o%2A%20or%20ZSP_%A760)
§ 61 Osobný vymeriavací základ Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A761_o%2A%20or%20ZSP_%A761)
§ 62 Osobný mzdový bod Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A762_o%2A%20or%20ZSP_%A762)
§ 63 Priemerný osobný mzdový bod Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A763_o%2A%20or%20ZSP_%A763)
§ 64 Dôchodková hodnota Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A764_o%2A%20or%20ZSP_%A764)

DRUHÝ DIEL
Starobný dôchodok

§ 65 Podmienky nároku na starobný dôchodok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A765_o%2A%20or%20ZSP_%A765)
§ 66 Určenie sumy starobného dôchodku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A766_o%2A%20or%20ZSP_%A766)

TRETÍ DIEL
Predčasný starobný dôchodok

§ 67 Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A767_o%2A%20or%20ZSP_%A767)
§ 68 Určenie sumy predčasného starobného dôchodku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A768_o%2A%20or%20ZSP_%A768)
§ 69 Vylúčenie nároku na starobný dôchodok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A769_o%2A%20or%20ZSP_%A769)

ŠTVRTÝ DIEL
Invalidný dôchodok

§ 70 Podmienky nároku na invalidný dôchodok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A770_o%2A%20or%20ZSP_%A770)
§ 71 Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A771_o%2A%20or%20ZSP_%A771)
§ 72 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A772_o%2A%20or%20ZSP_%A772)
§ 73 Určenie sumy invalidného dôchodku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A773_o%2A%20or%20ZSP_%A773)

PIATY DIEL
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok

§ 74 Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A774_o%2A%20or%20ZSP_%A774)
§ 75 Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A775_o%2A%20or%20ZSP_%A775)

ŠIESTY DIEL
Sirotský dôchodok

§ 76 Podmienky nároku na sirotský dôchodok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A776_o%2A%20or%20ZSP_%A776)
§ 77 Suma sirotského dôchodku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A777_o%2A%20or%20ZSP_%A777)

SIEDMY DIEL
Spoločné ustanovenia o dôchodkových dávkach

§ 78 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A778_o%2A%20or%20ZSP_%A778)
§ 79 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A779_o%2A%20or%20ZSP_%A779)
§ 80 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A780_o%2A%20or%20ZSP_%A780)
§ 81 Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A781_o%2A%20or%20ZSP_%A781)
§ 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A782_o%2A%20or%20ZSP_%A782)

ŠTVRTÁ HLAVA
Úrazové dávky

PRVÝ DIEL
Vymedzenie pojmov na účely úrazových dávok

§ 83 Poškodený Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A783_o%2A%20or%20ZSP_%A783)
§ 84 Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A784_o%2A%20or%20ZSP_%A784)

DRUHÝ DIEL
Úrazový príplatok

§ 85 Podmienky nároku na úrazový príplatok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A785_o%2A%20or%20ZSP_%A785)
§ 86 Poskytovanie úrazového príplatku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A786_o%2A%20or%20ZSP_%A786)
§ 87 Suma úrazového príplatku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A787_o%2A%20or%20ZSP_%A787)

TRETÍ DIEL
Úrazová renta

§ 88 Podmienky nároku na úrazovú rentu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A788_o%2A%20or%20ZSP_%A788)
§ 89 Určenie sumy úrazovej renty Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A789_o%2A%20or%20ZSP_%A789)

ŠTVRTÝ DIEL
Jednorazové vyrovnanie

§ 90 Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A790_o%2A%20or%20ZSP_%A790)
§ 91 Určenie sumy jednorazového vyrovnania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A791_o%2A%20or%20ZSP_%A791)

PIATY DIEL
Pozostalostná úrazová renta

§ 92 Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A792_o%2A%20or%20ZSP_%A792)
§ 93 Suma pozostalostnej úrazovej renty Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A793_o%2A%20or%20ZSP_%A793)

ŠIESTY DIEL
Jednorazové odškodnenie

§ 94 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A794_o%2A%20or%20ZSP_%A794)

SIEDMY DIEL
Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné

§ 95 Pracovná rehabilitácia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A795_o%2A%20or%20ZSP_%A795)
§ 96 Rehabilitačné Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A796_o%2A%20or%20ZSP_%A796)

ÔSMY DIEL
Rekvalifikácia a rekvalifikačné

§ 97 Rekvalifikácia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A797_o%2A%20or%20ZSP_%A797)
§ 98 Rekvalifikačné Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A798_o%2A%20or%20ZSP_%A798)

DEVIATY DIEL
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

§ 99 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A799_o%2A%20or%20ZSP_%A799)

DESIATY DIEL
Náhrada nákladov spojených s liečením

§ 100 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7100_o%2A%20or%20ZSP_%A7100)

JEDENÁSTY DIEL
Náhrada nákladov spojených s pohrebom

§ 101 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7101_o%2A%20or%20ZSP_%A7101)

PIATA HLAVA
Dávka garančného poistenia

§ 102 Podmienky nároku na dávku garančného poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7102_o%2A%20or%20ZSP_%A7102)
§ 103 Výška dávky garančného poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7103_o%2A%20or%20ZSP_%A7103)

ŠIESTA HLAVA
Dávka v nezamestnanosti

§ 104 Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7104_o%2A%20or%20ZSP_%A7104)
§ 105 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7105_o%2A%20or%20ZSP_%A7105)
§ 106 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7106_o%2A%20or%20ZSP_%A7106)
§ 107 Poskytovanie dávky v nezamestnanosti Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7107_o%2A%20or%20ZSP_%A7107)
§ 108 Výška dávky v nezamestnanosti Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7108_o%2A%20or%20ZSP_%A7108)

SIEDMA HLAVA
Spoločné ustanovenia o nemocenských dávkach, dôchodkových dávkach, úrazových dávkach, dávke garančného poistenia a o dávke v nezamestnanosti

§ 109 Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7109_o%2A%20or%20ZSP_%A7109)
§ 110 Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie nároku na úrazové dávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7110_o%2A%20or%20ZSP_%A7110)
§ 111 Obmedzenie sumy dávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7111_o%2A%20or%20ZSP_%A7111)
§ 112 Zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7112_o%2A%20or%20ZSP_%A7112)
§ 113 Zánik nároku na dávku a zánik nároku na výplatu dávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7113_o%2A%20or%20ZSP_%A7113)
§ 114 Premlčanie nároku na výplatu dávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7114_o%2A%20or%20ZSP_%A7114)
§ 115 Zúčtovanie dávok s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7115_o%2A%20or%20ZSP_%A7115)
§ 116 Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7116_o%2A%20or%20ZSP_%A7116)
§ 117 Poukazovanie dávok a poberateľ dávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7117_o%2A%20or%20ZSP_%A7117)
§ 118 Prechod nároku na dávku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7118_o%2A%20or%20ZSP_%A7118)
§ 119 Postúpenie nároku na dávku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7119_o%2A%20or%20ZSP_%A7119)

DRUHÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA

PRVÝ DIEL
Výkon a organizácia sociálneho poistenia

§ 120 Výkon sociálneho poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7120_o%2A%20or%20ZSP_%A7120)

DRUHÝ DIEL
Orgány Sociálnej poisťovne

§ 121 Orgány Sociálnej poisťovne Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7121_o%2A%20or%20ZSP_%A7121)
§ 122 Rada riaditeľov Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7122_o%2A%20or%20ZSP_%A7122)
§ 123 Dozorná rada Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7123_o%2A%20or%20ZSP_%A7123)
§ 124 Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky. Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7124_o%2A%20or%20ZSP_%A7124)
§ 125 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7125_o%2A%20or%20ZSP_%A7125)
§ 126 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7126_o%2A%20or%20ZSP_%A7126)
§ 127 Riaditeľ pobočky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7127_o%2A%20or%20ZSP_%A7127)

DRUHÁ HLAVA

PRVÝ DIEL
Poistné na sociálne poistenie

§ 128 Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7128_o%2A%20or%20ZSP_%A7128)
§ 129 Poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7129_o%2A%20or%20ZSP_%A7129)
§ 130 Sadzba poistného na nemocenské poistenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7130_o%2A%20or%20ZSP_%A7130)
§ 131 Sadzba poistného na starobné poistenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7131_o%2A%20or%20ZSP_%A7131)
§ 132 Sadzba poistného na invalidné poistenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7132_o%2A%20or%20ZSP_%A7132)
§ 133 Sadzba poistného na úrazové poistenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7133_o%2A%20or%20ZSP_%A7133)
§ 134 Prirážka k poistnému na úrazové poistenie a zľava z poistného na úrazové poistenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7134_o%2A%20or%20ZSP_%A7134)
§ 135 Sadzba poistného na garančné poistenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7135_o%2A%20or%20ZSP_%A7135)
§ 136 Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7136_o%2A%20or%20ZSP_%A7136)
§ 137 Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7137_o%2A%20or%20ZSP_%A7137)
§ 138 Vymeriavací základ Komentár (http://www.porada.sk/t36761-zakon-o-socialnom-poisteni-138-vymeriavaci-zaklad-zamestnanca.html) Komentár (http://www.porada.sk/t36775-zakon-o-socialnom-poisteni-138-vymeriavaci-zaklad-szeo.html) Komentár (http://www.porada.sk/t36827-zakon-o-socialnom-poisteni-138-vymeriavaci-zaklad-dobrovone-poistenej-osoby.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7138_o%2A%20or%20ZSP_%A7138)
§ 139 Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu Komentár (http://www.porada.sk/t36831-zakon-o-socialnom-poisteni-139-rozhodujuce-obdobie-na-ureenie-vz.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7139_o%2A%20or%20ZSP_%A7139)
§ 140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom Komentár (http://www.porada.sk/t36832-zakon-o-socialnom-poisteni-140-vylueenie-povinnosti-plati-poistne-zamestnancom.html) Komentár (http://www.porada.sk/t36834-zakon-o-socialnom-poisteni-140-vylueenie-povinnosti-plati-poistne-szeo.html) Komentár (http://www.porada.sk/t36835-zakon-o-socialnom-poisteni-140-vylueenie-povinnosti-plati-poistne-dobrpoist.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7140_o%2A%20or%20ZSP_%A7140)
§ 141 Odvod poistného Komentár (http://www.porada.sk/t36954-zakon-o-socialnom-poisteni-141-odvod-poistneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7141_o%2A%20or%20ZSP_%A7141)
§ 142 Platenie poistného Komentár (http://www.porada.sk/t36956-zakon-o-socialnom-poisteni-142-platenie-poistneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7142_o%2A%20or%20ZSP_%A7142)
§ 143 Splatnosť poistného Komentár (http://www.porada.sk/t36957-zakon-o-socialnom-poisteni-143-splatnos-poistneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7143_o%2A%20or%20ZSP_%A7143)
§ 144 Predpísanie poistného Komentár (http://www.porada.sk/t36958-zakon-o-socialnom-poisteni-144-predpisanie-poistneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7144_o%2A%20or%20ZSP_%A7144)
§ 145 Vrátenie poistného Komentár (http://www.porada.sk/t36959-zakon-o-socialnom-poisteni-145-vratenie-poistneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7145_o%2A%20or%20ZSP_%A7145)
§ 146 Povolenie splátok dlžných súm poistného Komentár (http://www.porada.sk/t36960-zakon-o-socialnom-poisteni-146-povolenie-splatok-dlnych-sum-poistneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7146_o%2A%20or%20ZSP_%A7146)
§ 147 Premlčanie poistného Komentár (http://www.porada.sk/t36962-zakon-o-socialnom-poisteni-147-premleanie-poistneho.html) Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7147_o%2A%20or%20ZSP_%A7147)

DRUHÝ DIEL
Pohľadávky

§ 148 Pohľadávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7148_o%2A%20or%20ZSP_%A7148)
§ 149 Postúpenie pohľadávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7149_o%2A%20or%20ZSP_%A7149)
§ 150 Odpísanie pohľadávky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7150_o%2A%20or%20ZSP_%A7150)
§ 151 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7151_o%2A%20or%20ZSP_%A7151)

TRETÍ DIEL

§ 152 Uplatňovanie pohľadávok na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7152_o%2A%20or%20ZSP_%A7152)
§ 152a Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7152a_o%2A%20or%20ZSP_%A7152a)

TRETIA HLAVA
Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia

§ 153 Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7153_o%2A%20or%20ZSP_%A7153)
§ 154 Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7154_o%2A%20or%20ZSP_%A7154)
§ 155 Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7155_o%2A%20or%20ZSP_%A7155)
§ 156 Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7156_o%2A%20or%20ZSP_%A7156)

ŠTVRTÁ HLAVA
Hospodárenie Sociálnej poisťovne

§ 157 Hospodárenie Sociálnej poisťovne Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7157_o%2A%20or%20ZSP_%A7157)
§ 158 Rozpočet Sociálnej poisťovne Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7158_o%2A%20or%20ZSP_%A7158)
§ 159 Príjmy Sociálnej poisťovne Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7159_o%2A%20or%20ZSP_%A7159)
§ 160 Výdavky Sociálnej poisťovne Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7160_o%2A%20or%20ZSP_%A7160)
§ 161 Základný fond nemocenského poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7161_o%2A%20or%20ZSP_%A7161)
§ 162 Základný fond starobného poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7162_o%2A%20or%20ZSP_%A7162)
§ 163 Základný fond invalidného poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7163_o%2A%20or%20ZSP_%A7163)
§ 164 Základný fond úrazového poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7164_o%2A%20or%20ZSP_%A7164)
§ 165 Základný fond garančného poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7165_o%2A%20or%20ZSP_%A7165)
§ 166 Základný fond poistenia v nezamestnanosti Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7166_o%2A%20or%20ZSP_%A7166)
§ 167 Rezervný fond solidarity Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7167_o%2A%20or%20ZSP_%A7167)
§ 167a Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7167a_o%2A%20or%20ZSP_%A7167a)
§ 168 Správny fond Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7168_o%2A%20or%20ZSP_%A7168)
§ 168a Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7168a_o%2A%20or%20ZSP_%A7168a)
§ 169 Účtovníctvo Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7169_o%2A%20or%20ZSP_%A7169)
§ 170 Zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7170_o%2A%20or%20ZSP_%A7170)
§ 171 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7171_o%2A%20or%20ZSP_%A7171)

TRETIA ČASŤ
Konanie vo veciach sociálneho poistenia

§ 172 Konanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7172_o%2A%20or%20ZSP_%A7172)
§ 173 Účastníci konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7173_o%2A%20or%20ZSP_%A7173)
§ 174 Zastupovanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7174_o%2A%20or%20ZSP_%A7174)
§ 175 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7175_o%2A%20or%20ZSP_%A7175)
§ 176 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7176_o%2A%20or%20ZSP_%A7176)
§ 177 Príslušnosť Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7177_o%2A%20or%20ZSP_%A7177)
§ 178 Vecná príslušnosť pobočky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7178_o%2A%20or%20ZSP_%A7178)
§ 179 Vecná príslušnosť ústredia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7179_o%2A%20or%20ZSP_%A7179)
§ 180 Miestna príslušnosť Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7180_o%2A%20or%20ZSP_%A7180)
§ 181 Vylúčenie zamestnancov organizačnej zložky Sociálnej poisťovne Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7181_o%2A%20or%20ZSP_%A7181)
§ 182 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7182_o%2A%20or%20ZSP_%A7182)
§ 183 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7183_o%2A%20or%20ZSP_%A7183)
§ 184 Začatie konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7184_o%2A%20or%20ZSP_%A7184)
§ 185 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7185_o%2A%20or%20ZSP_%A7185)
§ 186 Podanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7186_o%2A%20or%20ZSP_%A7186)
§ 187 Postúpenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7187_o%2A%20or%20ZSP_%A7187)
§ 188 Ústne pojednávanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7188_o%2A%20or%20ZSP_%A7188)
§ 189 Zápisnica Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7189_o%2A%20or%20ZSP_%A7189)
§ 190 Nazeranie do spisov Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7190_o%2A%20or%20ZSP_%A7190)
§ 191 Lehoty Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7191_o%2A%20or%20ZSP_%A7191)
§ 192 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7192_o%2A%20or%20ZSP_%A7192)
§ 193 Prerušenie konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7193_o%2A%20or%20ZSP_%A7193)
§ 194 Zastavenie konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7194_o%2A%20or%20ZSP_%A7194)
§ 195 Podklad rozhodnutia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7195_o%2A%20or%20ZSP_%A7195)
§ 196 Dokazovanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7196_o%2A%20or%20ZSP_%A7196)
§ 197 Čestné vyhlásenie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7197_o%2A%20or%20ZSP_%A7197)
§ 198 Predbežné otázky Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7198_o%2A%20or%20ZSP_%A7198)
§ 199 Zabezpečenie priebehu konania a účelu konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7199_o%2A%20or%20ZSP_%A7199)
§ 200 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7200_o%2A%20or%20ZSP_%A7200)
§ 201 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7201_o%2A%20or%20ZSP_%A7201)
§ 202 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7202_o%2A%20or%20ZSP_%A7202)
§ 203 Trovy konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7203_o%2A%20or%20ZSP_%A7203)
§ 204 Náhrada cestovných výdavkov Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7204_o%2A%20or%20ZSP_%A7204)
§ 205 Náhrada výdavkov za ubytovanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7205_o%2A%20or%20ZSP_%A7205)
§ 206 Stravné Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7206_o%2A%20or%20ZSP_%A7206)
§ 207 Náhrada ušlého zárobku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7207_o%2A%20or%20ZSP_%A7207)
§ 208 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7208_o%2A%20or%20ZSP_%A7208)
§ 209 Rozhodnutie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7209_o%2A%20or%20ZSP_%A7209)
§ 210 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7210_o%2A%20or%20ZSP_%A7210)
§ 211 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7211_o%2A%20or%20ZSP_%A7211)
§ 212 Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7212_o%2A%20or%20ZSP_%A7212)
§ 213 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7213_o%2A%20or%20ZSP_%A7213)
§ 214 Odvolacie konanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7214_o%2A%20or%20ZSP_%A7214)
§ 215 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7215_o%2A%20or%20ZSP_%A7215)
§ 216 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7216_o%2A%20or%20ZSP_%A7216)
§ 217 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7217_o%2A%20or%20ZSP_%A7217)
§ 218 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7218_o%2A%20or%20ZSP_%A7218)
§ 219 Rozhodovanie o opravnom prostriedku Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7219_o%2A%20or%20ZSP_%A7219)
§ 220 Súdne preskúmavanie rozhodnutí Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7220_o%2A%20or%20ZSP_%A7220)
§ 221 Obnova konania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7221_o%2A%20or%20ZSP_%A7221)
§ 222 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7222_o%2A%20or%20ZSP_%A7222)
§ 223 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7223_o%2A%20or%20ZSP_%A7223)
§ 224 Výkon rozhodnutia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7224_o%2A%20or%20ZSP_%A7224)
§ 225 Zrážky z dávok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7225_o%2A%20or%20ZSP_%A7225)

ŠTVRTÁ ČASŤ
Práva a povinnosti, zodpovednosť, pokuty a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení

PRVÁ HLAVA
Práva a povinnosti v sociálnom poistení a v starobnom
dôchodkovom sporení

§ 226 Povinnosti Sociálnej poisťovne Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7226_o%2A%20or%20ZSP_%A7226)
§ 227 Práva a povinnosti poistencov a poberateľov dávok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7227_o%2A%20or%20ZSP_%A7227)
§ 228 Povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7228_o%2A%20or%20ZSP_%A7228)
§ 229 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7229_o%2A%20or%20ZSP_%A7229)
§ 230 Ďalšie povinnosti poberateľa dôchodkových dávok Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7230_o%2A%20or%20ZSP_%A7230)
§ 231 Povinnosti zamestnávateľa Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7231_o%2A%20or%20ZSP_%A7231)
§ 232 Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7232_o%2A%20or%20ZSP_%A7232)
§ 233 Povinnosti ďalších právnických osôb Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7233_o%2A%20or%20ZSP_%A7233)
§ 234 Povinnosti na účely garančného poistenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7234_o%2A%20or%20ZSP_%A7234)
§ 235 Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7235_o%2A%20or%20ZSP_%A7235)

DRUHÁ HLAVA

§ 236 Zodpovednosť v sociálnom poistení Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7236_o%2A%20or%20ZSP_%A7236)
§ 237 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7237_o%2A%20or%20ZSP_%A7237)
§ 238 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7238_o%2A%20or%20ZSP_%A7238)

TRETIA HLAVA
Pokuta a penále v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení

§ 239 Pokuta Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7239_o%2A%20or%20ZSP_%A7239)
§ 240 Penále Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7240_o%2A%20or%20ZSP_%A7240)
§ 241 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7241_o%2A%20or%20ZSP_%A7241)

PIATA ČASŤ
Kontrolná činnosť Sociálnej poisťovne

§ 242 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7242_o%2A%20or%20ZSP_%A7242)
§ 243 Oprávnenia a povinnosti zamestnancov kontroly Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7243_o%2A%20or%20ZSP_%A7243)
§ 244 Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7244_o%2A%20or%20ZSP_%A7244)
§ 245 Protokol o výsledku kontroly Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7245_o%2A%20or%20ZSP_%A7245)


ŠIESTA ČASŤ
Dozor štátu nad vykonávaním sociálneho
poistenia a starobného dôchodkového sporenia

§ 246 Výkon dozoru štátu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7246_o%2A%20or%20ZSP_%A7246)
§ 247 Povinnosti Sociálnej poisťovne pri výkone dozoru štátu
Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7247_o%2A%20or%20ZSP_%A7247)
§ 248 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7248_o%2A%20or%20ZSP_%A7248)

SIEDMA ČASŤ
Prechodné ustanovenia

§ 249 Poistenec Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7249_o%2A%20or%20ZSP_%A7249)
§ 250 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7250_o%2A%20or%20ZSP_%A7250)
§ 251 Pracovný úraz a choroba z povolania Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7251_o%2A%20or%20ZSP_%A7251)
§ 252 Prechod z účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie po 31. decembri 2003 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7252_o%2A%20or%20ZSP_%A7252)
§ 253 Obdobie nemocenského poistenia, určenie denného vymeriavacieho základu a určenie mesačného vymeriavacieho základu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7253_o%2A%20or%20ZSP_%A7253)
§ 254 Nezaopatrené dieťa Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7254_o%2A%20or%20ZSP_%A7254)
§ 255 Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7255_o%2A%20or%20ZSP_%A7255)
§ 256 Obdobie poistenia v nezamestnanosti a pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7256_o%2A%20or%20ZSP_%A7256)
§ 257 Osobný vymeriavací základ Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7257_o%2A%20or%20ZSP_%A7257)
§ 258 Výchova dieťaťa na určenie dôchodkového veku žien v období od 1. januára 2004 do 31.decembra 2014 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7258_o%2A%20or%20ZSP_%A7258)
§ 259 Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7259_o%2A%20or%20ZSP_%A7259)
§ 260 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7260_o%2A%20or%20ZSP_%A7260)
§ 261 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7261_o%2A%20or%20ZSP_%A7261)
§ 262 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7262_o%2A%20or%20ZSP_%A7262)
§ 263 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7263_o%2A%20or%20ZSP_%A7263)
§ 263a Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7263_o%2A%20or%20ZSP_%A7263)
§ 263b Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7263_o%2A%20or%20ZSP_%A7263)
§ 264 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7264_o%2A%20or%20ZSP_%A7264)
§ 265 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7265_o%2A%20or%20ZSP_%A7265)
§ 266 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7266_o%2A%20or%20ZSP_%A7266)
§ 267 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7267_o%2A%20or%20ZSP_%A7267)
§ 268 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7268_o%2A%20or%20ZSP_%A7268)
§ 269 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7269_o%2A%20or%20ZSP_%A7269)
§ 270 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7270_o%2A%20or%20ZSP_%A7270)
§ 271 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7271_o%2A%20or%20ZSP_%A7271)
§ 272 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7272_o%2A%20or%20ZSP_%A7272)
§ 273 Nároky na dôchodkové dávky vzniknuté po 31. decembri 2003 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7273_o%2A%20or%20ZSP_%A7273)
§ 274 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7274_o%2A%20or%20ZSP_%A7274)
§ 274a Konanie o invalidný dôchodok, ktoré nebolo právoplatne skončené do 14. apríla 2004 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7274a_o%2A%20or%20ZSP_%A7274a)
§ 275 Spôsob výplaty dávok po 31. decembri 2003 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7275_o%2A%20or%20ZSP_%A7275)
§ 276 Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7276_o%2A%20or%20ZSP_%A7276)
§ 277 Financovanie, organizácia a konanie Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7277_o%2A%20or%20ZSP_%A7277)
§ 277a Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7277a_o%2A%20or%20ZSP_%A7277a)
§ 277b Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7277b_o%2A%20or%20ZSP_%A7277b)
§ 277c Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7277c_o%2A%20or%20ZSP_%A7277c)
§ 277d Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7277d_o%2A%20or%20ZSP_%A7277d)
§ 278 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7278_o%2A%20or%20ZSP_%A7278)
§ 279 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7279_o%2A%20or%20ZSP_%A7279)
§ 280 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7280_o%2A%20or%20ZSP_%A7280)
§ 281 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7281_o%2A%20or%20ZSP_%A7281)
§ 282 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7282_o%2A%20or%20ZSP_%A7282)
§ 282a Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7282a_o%2A%20or%20ZSP_%A7282a)
§ 283 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7283_o%2A%20or%20ZSP_%A7283)
§ 284 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7284_o%2A%20or%20ZSP_%A7284)
§ 285 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7285_o%2A%20or%20ZSP_%A7285)
§ 286 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7286_o%2A%20or%20ZSP_%A7286)
§ 286a Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7286a_o%2A%20or%20ZSP_%A7286a)
§ 287 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7287_o%2A%20or%20ZSP_%A7287)
§ 288 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7288_o%2A%20or%20ZSP_%A7288)
§ 289 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7289_o%2A%20or%20ZSP_%A7289)
§ 290 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7290_o%2A%20or%20ZSP_%A7290)
§ 291 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7291_o%2A%20or%20ZSP_%A7291)
§ 292 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7292_o%2A%20or%20ZSP_%A7292)
§ 293 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7293_o%2A%20or%20ZSP_%A7293)
§ 293a Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7293a_o%2A%20or%20ZSP_%A7293a)
§ 293b Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7293b_o%2A%20or%20ZSP_%A7293b)
§ 293c Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7293c_o%2A%20or%20ZSP_%A7293c)
§ 293d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2005 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7293d_o%2A%20or%20ZSP_%A7293d)
§ 293e Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005 Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7293e_o%2A%20or%20ZSP_%A7293e)
§ 293f Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7293f_o%2A%20or%20ZSP_%A7293f)

ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 294 Zrušovacie ustanovenia Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7294_o%2A%20or%20ZSP_%A7294)
§ 294a Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7294a_o%2A%20or%20ZSP_%A7294a)
§ 295 Účinnosť Príklady (http://www.porada.sk/search.php?do=process&query=ZSP_%A7295_o%2A%20or%20ZSP_%A7295)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ


PRVÁ HLAVA


PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


911 § 1
Predmet a pôsobnosť zákona
Na začiatok

(1) Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia.

(2) Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.1)

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov1a) (ďalej len "policajt"), profesionálnych vojakov ozbrojených síl, 1b) vojakov mimoriadnej služby1c) (ďalej len "profesionálny vojak"), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom, 2) a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách3) (ďalej len "vojak prípravnej služby"), ak tento zákon neustanovuje inak.

2 § 2
Rozsah sociálneho poistenia
Na začiatok

Sociálne poistenie podľa tohto zákona je

a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva,
b) dôchodkové poistenie, a to

1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia,

c) úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (ďalej len "pracovný úraz") a choroby z povolania,
d) garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e) poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

DRUHÝ DIEL
ZÁKLADNÉ POJMY

3 § 3
Zárobková činnosť
Na začiatok

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je

a) na účely nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia

1. činnosť zamestnanca,
2. činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorej je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená,

b) na účely poistenia v nezamestnanosti činnosť zamestnanca.

4 § 4
Zamestnanec
Na začiatok

(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je

a) fyzická osoba v pracovnom pomere, 4)
b) fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere, 5)
c) fyzická osoba v služobnom pomere, 6)
d) člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, 7)
e) ústavný činiteľ 8), verejný ochranca práv9)
f) predseda vyššieho územného celku, 10) starosta obce, 11) starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,
g) poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
h) pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti, 13)
i) fyzická osoba vo výkone väzby14) a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, 15) ak sú zaradené do práce, s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon prospešných prác mimo ústavu, 16)
j) riaditeľ štátneho podniku.16a)

(2) Zamestnanec na účely úrazového poistenia a garančného poistenia je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

5 § 5
Samostatne zárobkovo činná osoba
Na začiatok

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách17) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, 11)
b) má oprávnenie prevádzkovať živnosť, 18)
c) má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu19) okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu, 21)
d) je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, 22)
e) vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
f) vykonáva činnosť obchodného zástupcu.23)

6 § 6
Poistenec
Na začiatok

(1) Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa tohto zákona.

(2) Poistenec podľa tohto zákona je na účely dôchodkového poistenia aj fyzická osoba, ktorá získala obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 2, 4 a 5.

(3) Poistencom patria práva pri výkone sociálneho poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení ustanovenou osobitným zákonom.23a)

(4) Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.23a)

7 § 7
Zamestnávateľ
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ podľa tohto zákona je pre

a) fyzickú osobu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere,
b) fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,
c) fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu,
d) člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, družstvo,
e) ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv,
f) predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave, pre starostu mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach a pre primátora mesta mesto,
g) poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave a pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach,
h) fyzickú osobu, ktorá je pestúnom v zariadení pestúnskej starostlivosti, vyšší územný celok alebo obec, ktorý zriadil zariadenie pestúnskej starostlivosti,
i) fyzickú osobu vo výkone väzby14) a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, 15) ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon prospešných prác mimo ústavu, 16) ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody,
j) riaditeľa štátneho podniku štátny podnik.

(2) Zamestnávateľ na účely úrazového poistenia a garančného poistenia je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, pre ktorú zamestnanec vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

(3) Právnická osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 je zamestnávateľ, ak jej sídlo alebo adresa jej organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky.

(4) Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. a) a odseku 2 je zamestnávateľ, ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt.25)

8 § 8
Pracovný úraz a choroba z povolania
Na začiatok

(1) Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré

a) zamestnanec uvedený v § 4 utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi, 26)
b) fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 utrpela pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.

(2) Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe

a) zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,
b) fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.

(3) Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto zoznamu.

(4) Plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh podľa odsekov 1 a 2 je

a) výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo služobných povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,
b) iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a
c) činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty alebo služobnej cesty.

(5) V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh zamestnanca podľa odsekov 1 a 2 je

a) úkon potrebný na výkon práce a úkon počas práce zvyčajný alebo potrebný pred začiatkom práce alebo po jej skončení; tieto úkony nie sú cesta do zamestnania a späť, okrem cesty súvisiacej s vykonávaním služobnej pohotovosti podľa osobitného predpisu, 27) stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení ani cesta na ne a späť, s výnimkou uvedenou v písmene b),
b) vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení vykonané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení pri prvej pomoci a cesta na ne a späť,
c) účasť zamestnanca na vzdelávaní, prehlbovaní kvalifikácie alebo na jej zvyšovaní, na ktorých sa zamestnanec zúčastnil na príkaz zamestnávateľa, vrátane školenia alebo vzdelávania organizovaného odborovou organizáciou alebo vyšším odborovým orgánom pre zamestnancov a pre funkcionárov výboru odborovej organizácie, ak sa na nich zúčastňujú so súhlasom alebo s vedomím zamestnávateľa,
d) povinná účasť zamestnanca na rekondičnom pobyte28) alebo v priamej súvislosti s ňou.

(6) V priamej súvislosti s činnosťou fyzických osôb uvedených v § 17 ods. 2 sú úkony potrebné na výkon tejto činnosti a zvyčajné úkony počas tejto činnosti; odsek 5 písm. a) časť vety za bodkočiarkou platí rovnako.

(7) Pracovný úraz a choroba z povolania nie je služobný úraz a choroba z povolania, ktoré vznikli pri výkone služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo v súvislosti s nimi.

9 § 9
Nezaopatrené dieťa
Na začiatok

(1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa

a) do skončenia povinnej školskej dochádzky, 29)
b) po skončení povinnej školskej dochádzky, 29) najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak

1. sa sústavne pripravuje na povolanie,
2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo
3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

(2) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

(3) Nezaopatrené dieťa nie je dieťa,

a) ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu, 30) alebo
b) ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

10 § 10
Sústavná príprava na povolanie
Na začiatok

(1) Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky29) alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.31)

(2) Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa začína

a) žiakovi strednej školy od začiatku školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom skončí povinnú školskú dochádzku,
b) študentovi vysokej školy odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa.

(3) Sústavná príprava na povolanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu sa končí

a) žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, 32)
b) študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.33)

(4) Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
b) od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, 32) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
d) od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

(5) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") postavené na roveň štúdia na školách uvedených v odseku 1.

11 § 11
Všeobecný vymeriavací základ
Na začiatok

(1) Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len "štatistický úrad") za príslušný kalendárny rok.

(2) Všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 sa rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za predposledný kalendárny rok rozhodujúceho obdobia.

(3) Všeobecné vymeriavacie základy v kalendárnych rokoch pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Suma všeobecného vymeriavacieho základu po roku 2002 za príslušný kalendárny rok sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "Zbierka zákonov") najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku.

12 § 12
Platobná neschopnosť zamestnávateľa
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ je na účely tohto zákona platobne neschopný, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.

(2) Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu.

TRETÍ DIEL
Dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti

13 § 13
Na začiatok

(1) Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, a to

a) nemocenské,
b) ošetrovné,
c) vyrovnávacia dávka,
d) materské.

(2) Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, a to

a) zo starobného poistenia

1. starobný dôchodok,
2. predčasný starobný dôchodok,
3. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
4. sirotský dôchodok,

b) z invalidného poistenia

1. invalidný dôchodok,
2. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
3. sirotský dôchodok.

(3) Z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú úrazové dávky, a to

a) úrazový príplatok,
b) úrazová renta,
c) jednorazové vyrovnanie,
d) pozostalostná úrazová renta,
e) jednorazové odškodnenie,
f) pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
g) rekvalifikácia a rekvalifikačné,
h) náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
i) náhrada nákladov spojených s liečením,
j) náhrada nákladov spojených s pohrebom.

(4) Z garančného poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka garančného poistenia.

(5) Z poistenia v nezamestnanosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka v nezamestnanosti.

ŠTVRTÝ DIEL
Osobný rozsah sociálneho poistenia

14 § 14
Osobný rozsah nemocenského poistenia
Na začiatok

(1) Povinne nemocensky poistení sú

a) zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky počas obdobia určeného zamestnávateľom, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak,
b) samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9.

(2) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt.25)

15 § 15
Osobný rozsah dôchodkového poistenia
Na začiatok

(1) Povinne dôchodkovo poistení sú

a) zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený,
b) samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,
c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len "dôchodkový vek") a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
d) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu35) a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a)
v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie; do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),
f) na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.

(2) Fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. c) a d) je rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, jeho manžel (manželka) a fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

(3) Riadna starostlivosť podľa odseku 1 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného predpisu.36)

(4) Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt.25)

(5) Nárok na dôchodkové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka) a nezaopatrené dieťa po fyzických osobách uvedených v odsekoch 1 a 4 a po poberateľoch starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku.

Osobný rozsah úrazového poistenia

16 § 16
Na začiatok

Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ okrem zamestnávateľa sudcu podľa osobitného predpisu38) a zamestnávateľa prokurátora podľa osobitného predpisu.39)

17 § 17
Na začiatok

(1) Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Nárok na úrazové dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom má aj

a) žiak strednej školy a študent vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,
b) fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi podľa osobitného predpisu, 41) a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
c) fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
d) dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,
e) dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.

(3) Nárok na úrazové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka), nezaopatrené dieťa po fyzických osobách uvedených v odsekoch 1 a 2 a fyzická osoba, voči ktorej mala fyzická osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť.

18 § 18
Osobný rozsah garančného poistenia
Na začiatok

(1) Povinne garančne poistený je zamestnávateľ uvedený v § 7 ods. 1 písm. a) a d) a v § 7ods. 2, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu.41a)

(3) Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

19 § 19
Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti
Na začiatok

(1) Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt.25)

(3) Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na

a) zamestnanca podľa osobitného predpisu42) a zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. i),
b) fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

PIATY DIEL
Vznik a zánik sociálneho poistenia

20 § 20
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca
Na začiatok

Povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká

a) fyzickej osobe v pracovnom pomere odo dňa vzniku pracovného pomeru a zaniká dňom skončenia pracovného pomeru,
b) fyzickej osobe v štátnozamestnaneckom pomere odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a zaniká dňom skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
c) fyzickej osobe v služobnom pomere odo dňa vzniku služobného pomeru a zaniká dňom skončenia služobného pomeru,
d) členovi družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, odo dňa vzniku pracovného vzťahu k družstvu a zaniká dňom zániku pracovného vzťahu k družstvu,
e) ústavnému činiteľovi, verejnému ochrancovi práv, predsedovi vyššieho územného celku, starostovi obce, starostovi mestskej časti v Bratislave, starostovi mestskej časti v Košiciach a primátorovi mesta odo dňa, ktorý je určený na nástup do funkcie, a zaniká dňom zániku mandátu,
f) poslancovi vyššieho územného celku, poslancovi obecného zastupiteľstva, poslancovi mestského zastupiteľstva, poslancovi miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslancovi miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach odo dňa, od ktorého je dlhodobo uvoľnený z výkonu činnosti zamestnanca na výkon funkcie poslanca, a zaniká dňom, od ktorého už nie je dlhodobo uvoľnený na výkon tejto funkcie,
g) pestúnovi v zariadení pestúnskej starostlivosti odo dňa začatia výkonu pestúnskej starostlivosti a zaniká dňom skončenia výkonu pestúnskej starostlivosti,
h) fyzickej osobe vo výkone väzby14) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody15) odo dňa zaradenia do práce s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon prospešných prác mimo ústavu16) a zaniká dňom skončenia zaradenia do práce,
i) riaditeľovi štátneho podniku odo dňa vymenovania a zaniká dňom uplynutia obdobia, na ktoré bol vymenovaný, dňom vzdania sa funkcie, dňom odvolania alebo dňom jeho smrti.

21 § 21
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby
Na začiatok

(1) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, 43) vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, a zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9.

(3) Hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou zistená na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane je rozhodujúca na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia len vtedy, ak má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Zmena poistenia sa vykoná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo predložené dodatočné daňové priznanie správcovi dane alebo v ktorom správca dane vydal dodatočný platobný výmer.

(4) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie zaniká vždy

a) samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. a) dňom odhlásenia sa z evidencie podľa osobitného predpisu, 11)
b) samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. b) a c) dňom zániku týchto oprávnení, a samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. c) odo dňa vzniku pracovného pomeru, v ktorom na výkon činnosti je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu, 21) ak od tohto dňa podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby uvedenej v § 5 písm. c),
c) samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. d) dňom vystúpenia z verejnej obchodnej spoločnosti alebo z komanditnej spoločnosti alebo dňom výmazu verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti z obchodného registra,
d) samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. e) dňom skončenia platnosti zmluvy, na ktorej základe vykonávala športovú činnosť,
e) samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 5 písm. f) dňom zániku obchodného zastúpenia.23)


22
§ 22 Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb
Na začiatok

(1) Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c), ktorá podala prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, vzniká povinné dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa. Ak sa o dieťa uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) a d) v tom istom období riadne stará viac fyzických osôb uvedených v § 15 ods. 2, povinné dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti vznikne fyzickej osobe, ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie ako prvá. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dňom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. d) zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najneskôr dňom dovŕšenia 18 rokov veku tohto dieťaťa. Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. e) zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu, 35) alebo dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu35a) sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia podľa § 15 ods. 1 písm. e).

(2) Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. f) odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie.

23 § 23
Na začiatok

Vznik a zánik nemocenského poistenia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, vznik a zánik dôchodkového poistenia dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a vznik a zánik poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti vzniká nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z týchto poistení, najskôr odo dňa podania odhlášky.

24 § 24
Vznik a zánik úrazového poistenia
Na začiatok

Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca.

25 § 25
Vznik a zánik garančného poistenia
Na začiatok

Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2.

26 § 26
Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti
Na začiatok

(1) Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom

a) čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu44) alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem podľa osobitného predpisu6) okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,
b) je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady podľa osobitného predpisu, 45) ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy,
c) má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
d) je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby alebo nastúpil výkon trestu odňatia slobody,
e) čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, 45a) ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, 45a) a nemá nárok na materské, ak ide o muža.

(2) Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody; časť vety za bodkočiarkou v odseku 1 písm. d) platí rovnako.

(3) Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od 11. dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti a odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

(4) Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 11. dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, 45b) ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie aj odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

(5) Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa odsekov 1 až 4 sa posudzuje rovnako ako zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti a skončenie prerušenia týchto poistení sa posudzuje rovnako ako vznik týchto poistení.

ŠIESTY DIEL
Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia

27 § 27
Na začiatok

(1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho.

(2) Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a brať na seba povinnosti vzniká dovŕšením 15. roku veku.

(3) Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov veku musí byť zastúpená zákonným zástupcom. Kto je zákonný zástupca tejto fyzickej osoby, ustanovuje osobitný predpis.46)

(4) Na pozbavenie a na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, na zákonného zástupcu fyzickej osoby, ktorá bola tejto spôsobilosti pozbavená alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, a na vyhlásenie fyzickej osoby za mŕtvu sa vzťahuje osobitný predpis.47)

SIEDMY DIEL
Právne úkony a počítanie lehôt

28 § 28
Právne úkony
Na začiatok

Na právne úkony v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 47) ak tento zákon neustanovuje inak.

29 § 29
Počítanie lehôt v sociálnom poistení
Na začiatok

(1) Na počítanie lehôt v sociálnom poistení sa vzťahuje osobitný predpis, 48) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak posledný deň lehoty ustanovenej v konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tretej časti pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, je posledný deň lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na príslušnom orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie alebo ak sa podanie odovzdá na prepravu poštou, alebo odošle elektronickou poštou.

DRUHÁ HLAVA
Nemocenské dávky


PRVÝ DIEL
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky

30 § 30
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca
Na začiatok

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak tento zákon neustanovuje inak, ak

a) splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo v ochrannej lehote a
b) nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 až 5 za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodov uvedených v § 33 ods. 1, § 39 ods. 1, § 48 ods. 1 a § 49 ods. 1.

31 § 31
Všeobecné podmienky nároku na nemocenské
dávky povinne nemocensky poistenej
samostatne zárobkovo činnej osoby
a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby
Na začiatok

(1) Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenskú dávku, ak tento zákon neustanovuje inak, ak

a) splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia a
b) zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 100 Sk.

(2) Ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v kalendárnom mesiaci, v ktorom povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe prvýkrát vzniklo nemocenské poistenie, vznikne nárok na nemocenskú dávku, ak za tento mesiac zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie. Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) časť vety za bodkočiarkou platí rovnako.

(3) Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenskú dávku aj vtedy, ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky po zániku ich nemocenského poistenia počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo v ochrannej lehote a za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do zániku ich nemocenského poistenia, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie, zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie. Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) časť vety za bodkočiarkou platí rovnako.

32 § 32
Ochranná lehota
Na začiatok

(1) Ochranná lehota je 42 dní po zániku nemocenského poistenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ochranná lehota

a) poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako 42 dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
b) poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je šesť mesiacov.

(3) Ochranná lehota nevzniká pri zániku nemocenského poistenia z dôvodu jeho prerušenia podľa § 26.

(4) Ak poistencovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia sa pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia. Ochranná lehota nemôže byť viac ako 42 dní.

(5) Ochranná lehota zaniká, ak nezanikla skôr, dňom, od ktorého má poistenec nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

DRUHÝ DIEL
Nemocenské

Podmienky nároku na nemocenské

33 § 33
Na začiatok

(1) Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo im bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu50) (ďalej len "dočasná pracovná neschopnosť").

(2) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

34 § 34
Na začiatok

(1) Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len "podporné obdobie"), ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote.

(3) Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu, 51) má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúcho po dni zániku nemocenského poistenia.

(4) Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom.

(5) Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia, ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nemocenského poistenia nevznikla dočasná pracovná neschopnosť. Do podporného obdobia sa nezapočítava obdobie nariadeného karanténneho opatrenia.

(6) Poistenkyni, ktorá je dočasne práceneschopná v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, zaniká nárok na nemocenské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ak jej vznikol nárok na materské.

35 § 35
Na začiatok

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského.

36 § 36
Poskytovanie nemocenského
Na začiatok

Nemocenské sa poskytuje za dni.

37 § 37
Výška nemocenského
Na začiatok

(1) Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, zamestnanca, ktorému zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak, je v období

a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 a
b) od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.

38 § 38
Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského
Na začiatok

Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

TRETÍ DIEL
Ošetrovné

39 § 39
Podmienky nároku na ošetrovné
Na začiatok

(1) Poistenec má nárok na ošetrovné, ak

a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
b) sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak

1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, 50)
2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu50) alebo
3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu50) alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

(2) Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je

a) vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky),
b) dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

40 § 40
Poskytovanie ošetrovného
Na začiatok

Ošetrovné sa poskytuje za dni.

41 § 41
Výška ošetrovného
Na začiatok

Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.

Vznik a zánik nároku na ošetrovné

42 § 42
Na začiatok

(1) Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) a zaniká dňom skončenia potreby ošetrovania alebo starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa.

(2) Ošetrovné patrí v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

43 § 43
Na začiatok

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých

a) sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, 51)
b) má nárok na výplatu nemocenského,
c) má nárok na výplatu materského.

ŠTVRTÝ DIEL
Vyrovnávacia dávka

44 § 44
Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku
Na začiatok

(1) Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitného predpisu53) zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem alebo náhradu príjmu podľa osobitného predpisu54) ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

(2) Zamestnankyňa má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode je preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitného predpisu53) zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

(3) Podľa tohto zákona sa za preradenie na inú prácu v tehotenstve a materstve považuje, aj keď nedochádza k zmene druhu práce,

a) zníženie normovaného výkonu práce, ktorým sa odstránia príčiny, na ktorých základe je také vykonávanie práce zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo, s výnimkou kratšieho pracovného času,
b) oslobodenie od vykonávania niektorých pracovných činností pri prácach, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, zdravie alebo materstvo, s výnimkou oslobodenia tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode od vykonávania uvedených pracovných činností v kratšom pracovnom čase,
c) preradenie tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné pracovisko alebo pracovné miesto, ak jej doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo ak dochádzanie na doterajšie pracovisko alebo pracovné miesto podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy, jej zdravie alebo materstvo,
d) oslobodenie od vykonávania nočnej práce tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do konca deviateho mesiaca po pôrode.

Poskytovanie vyrovnávacej dávky

45 § 45
Na začiatok

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak zamestnankyňa bola preradená na inú prácu alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca.

46 § 46
Na začiatok

(1) Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom zamestnankyňa mala po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 až 5.

(2) Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po skončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.

47 § 47
Výška vyrovnávacej dávky
Na začiatok

(1) Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným podľa § 56 ods. 1 a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

(2) Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou mesačného vymeriavacieho základu určeného podľa § 56 ods. 2 a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu, ak zamestnankyňa v kalendárnom mesiaci, za ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku, nevykonávala počas celého kalendárneho mesiaca prácu, za ktorú má príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 až 5.

PIATY DIEL
Materské


Podmienky nároku na materské

48 § 48
Na začiatok

(1) Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

(2) Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak je osamelá. Nárok na materské v tomto prípade zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú v období, v ktorom je dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

(5) Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo materské sa jej nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr ako určil lekár, má nárok na materské do konca 28. týždňa od vzniku nároku na materské, a ak ide o poistenkyňu uvedenú v odseku 3, do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské.

(6) Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 5, má nárok na materské do konca 22. týždňa odo dňa pôrodu, ale nie dlhšie ako do konca 28. týždňa od vzniku nároku na materské, a ak ide o poistenkyňu uvedenú v odseku 3, do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale nie dlhšie ako do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské.

(7) Poistenkyňa, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

(8) Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, ale nie dlhšie ako do konca 28. týždňa od vzniku nároku na materské, a ak ide o poistenkyňu uvedenú v odseku 3, nie dlhšie ako do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské.

(9) Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

49 § 49
Na začiatok

(1) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 22 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z týchto detí sa stará, a iný poistenec, ktorý je osamelý a ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, majú nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

(2) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, je

a) otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
b) otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
c) manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
d) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
e) manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
f) fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

§ 49a § 49a
Na začiatok

Do obdobia 270 dní sa započítava obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu45a) a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu45b) a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

50 § 50
Na začiatok

Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak

a) jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu alebo
b) ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu poberala nemocenské alebo ošetrovné.

51 § 51
Na začiatok

(1) Ak dieťa prevzala do starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské tomuto poistencovi zaniká dňom prevzatia dieťaťa do tejto starostlivosti a opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Nárok na materské trvá do uplynutia celkového obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa.

(2) Ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o toto dieťa. Obdobie, počas ktorého sa poistenec prestal starať o dieťa z iných dôvodov, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské.

52 § 52
Poskytovanie materského
Na začiatok

(1) Materské sa poskytuje za dni.

(2) Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi.

53 § 53
Výška materského
Na začiatok

Výška materského je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.

ŠIESTY DIEL
Spoločné ustanovenia o nemocenských dávkach

54 § 54
Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu
Na začiatok

(1) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak poistencovi vzniklo nemocenské poistenie

a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca tohto kalendárneho roka,
b) v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské,
c) v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské.

(3) Ak nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia.

(4) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu podľa osobitného predpisu, 53) sa zisťuje ku dňu tohto preradenia.

(5) Pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu podľa odsekov 1 až 4 sa § 26 ods. 5 nepoužije.

(6) Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia.

55 § 55
Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky
Na začiatok

Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

56 § 56
Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky
Na začiatok

(1) Mesačný vymeriavací základ na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30, 4167-násobok denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55. Mesačný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

(2) Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu na určenie výšky vyrovnávacej dávky je 30, 4167-násobok denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 pripadajúci na počet kalendárnych dní, v ktorom mala zamestnankyňa po preradení na inú prácu príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 až 5.

57§ 57
Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok
Na začiatok

(1) Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak

a) poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 ods. 1 a 2 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie,
b) dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia alebo
c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky; nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň.

(2) Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

SIEDMY DIEL
Nároky Z Nemocenského Poistenia

V Osobitných Prípadoch

58§ 58
Nárok na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení
Na začiatok

(1) Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.

(2) Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenských dávok z tých poistení, z ktorých vznikol nárok na nemocenskú dávku, a nemocenská dávka sa vypláca len jedna.

(3) Úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa odseku 2 je najviac v sume denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 11 platného v mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

59§ 59
Nároky z nemocenského poistenia pri vojenskej službe v ozbrojených silách a pri civilnej službe
Na začiatok

zrušený 555/2007 Z.z.

TRETIA HLAVA
Dôchodkové dávky


PRVÝ DIEL
Vymedzenie pojmov dôchodkového poistenia

60§ 60
Obdobie dôchodkového poistenia
Na začiatok

(1) Obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia okrem období uvedených v § 140 bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona a ak tento zákon neustanovuje inak. Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť platiť a odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie u zamestnanca sa považuje za splnenú.

(2) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.55)

(3) Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie bolo zhodnotené na nárok na vdovský výsluhový dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu.2)

(4) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku.

(5) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

(6) Ak má poistenec v tom istom období viacero dôchodkových poistení, započítava sa takéto obdobie dôchodkového poistenia len raz.

(7) To isté obdobie riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku sa započítava ako obdobie dôchodkového poistenia len jednej fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) a d).

(8) Rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia.

61§ 61
Osobný vymeriavací základ
Na začiatok

Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie podľa § 60 ods. 1 druhej vety považuje za zaplatené.

62§ 62
Osobný mzdový bod
Na začiatok


(1) Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(2) Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu vo výške 0, 3 a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom bolo získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.

(3) Osobný mzdový bod je najviac v hodnote 3.

63§ 63
Priemerný osobný mzdový bod
Na začiatok

(1) Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(2) Na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada.

(3) Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1, 25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1, 25 do 3 sa započítava v roku

a) 2004 40 %,
b) 2005 60 %,
c) 2006 64 %,
d) 2007 68 %,
e) 2008 72 %,
f) 2009 76 %,
g) 2010 80 %,
h) 2011 84 %,
i) 2012 88 %,
j) 2013 92 %,
k) 2014 96 %.

(4) K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1, 0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1, 0 a priemerným osobným mzdovým bodom určeným podľa odseku 1 v roku

a) 2004 60 %,
b) 2005 40 %,
c) 2006 36 %,
d) 2007 32 %,
e) 2008 28 %,
f) 2009 24 %,
g) 2010 20 %,
h) 2011 16 %,
i) 2012 12 %,
j) 2013 8 %,
k) 2014 4 %.

(5) Od 1. januára 2015 sa priemerný osobný mzdový bod neupravuje podľa odsekov 3 a 4.

(6) Priemerný osobný mzdový bod po úprave podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(7) Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak tento zákon neustanovuje inak. Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí osobný mzdový bod podľa § 62 ods. 2 prvej vety alebo § 255 ods. 3 prvej vety, alebo obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré nemožno určiť osobný mzdový bod, ak tieto obdobia trvali celý kalendárny rok.

(8) Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 7 nie je najmenej dvadsaťdva kalendárnych rokov, predlžuje sa rozhodujúce obdobie pred 1. január 1984 postupne tak, aby v ňom bolo dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 7. Ak poistenec ani po tomto predĺžení nemá dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 7, zisťuje sa priemerný osobný mzdový bod z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov.

(9) Ak v rozhodujúcom období sú len obdobia uvedené v § 62 ods. 2 prvej vete alebo § 255 ods. 3, priemerný osobný mzdový bod je 0, 3.

(10) Ak rozhodujúce obdobie určené podľa odsekov 7 a 8 je kratšie ako jeden kalendárny rok, priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel osobného mzdového bodu dosiahnutého v tomto kratšom období a koeficientu určeného ako podiel počtu dní tohto obdobia dôchodkového poistenia a čísla 365. Koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Odsek 6 platí rovnako. Všeobecný vymeriavací základ na účely tohto ustanovenia je všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v roku, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom vznikol nárok na dôchodkovú dávku.

(11) Ak vznikol nárok na dôchodkovú dávku v kalendárnom roku, v ktorom poistencovi prvý raz vzniklo dôchodkové poistenie, priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel osobného mzdového bodu dosiahnutého v období od vzniku dôchodkového poistenia do vzniku nároku na dôchodkovú dávku a koeficientu určeného ako podiel počtu dní tohto obdobia dôchodkového poistenia a čísla 365. Koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Odsek 6 platí rovnako.

(12) Ak poistencovi vznikol nárok na dôchodkovú dávku v deň prvého vzniku dôchodkového poistenia, priemerný osobný mzdový bod je osobný mzdový bod určený ako podiel pravdepodobného vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol nárok na dôchodkovú dávku, a jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný vymeriavací základ je vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na dôchodkové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol nárok na dôchodkovú dávku.

64§ 64
Dôchodková hodnota
Na začiatok

(1) Dôchodková hodnota v roku 2004 je 183, 58 Sk.

(2) Dôchodková hodnota v roku 2005 je 195, 31 Sk.

(3) Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje. Takto určená dôchodková hodnota platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

(4) Priemerná mzda uvedená v odseku 3 je priemerná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistená štatistickým úradom.

(5) Dôchodková hodnota sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(6) Aktuálna dôchodková hodnota je dôchodková hodnota určená podľa odsekov 1 až 5, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.

(7) Výšku dôchodkovej hodnoty po roku 2005 na príslušný kalendárny rok ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.

DRUHÝ DIEL
Starobný dôchodok

65§ 65
Podmienky nároku na starobný dôchodok
Na začiatok

(1) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

(2) Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Mužovi, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 dovŕšil vek 60 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 60 rokov sa pripočíta

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov.

(4) Žene, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 dovŕšila vek 53 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 53 rokov sa pripočíta

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,
j) v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov,
k) v roku 2014 deväťdesiatdeväť kalendárnych mesiacov.

(5) Žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2013 dovŕšila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 54 rokov sa pripočíta

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,
j) v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov.

(6) Žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2012 dovŕšila vek 55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov.

(7) Žene, ktorá vychovala jedno dieťa a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 dovŕšila vek 56 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 56 rokov sa pripočíta

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov.

(8) Žene, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009 dovŕšila vek 57 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 57 rokov sa pripočíta

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov.

(9) Dôchodkový vek určený podľa odsekov 3 až 8 je vek dovŕšený v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom narodenia poistenca.

(10) Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku určeného podľa odsekov 3 až 8 pripadne na deň, ktorý sa číselne nezhoduje s dňom narodenia poistenca, za deň dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje posledný deň posledného pripočítaného kalendárneho mesiaca.

66§ 66
Určenie sumy starobného dôchodku
Na začiatok

(1) Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

(2) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku sa určí podľa odseku 1 a pripočíta sa k nej suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0, 5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.

(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

(4) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0, 5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti.

(5) Ak sa starobný dôchodok ku dňu zastavenia jeho výplaty alebo ku dňu zániku dôchodkového poistenia získaného počas poberania starobného dôchodku vyplácal v sume jednej polovice z dôvodu jeho súbehu s vdovským dôchodkom alebo vdoveckým dôchodkom, pri určení sumy starobného dôchodku podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada na sumu starobného dôchodku, ktorá by patrila bez jeho zníženia z tohto dôvodu.

(6) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) sa zníži o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.

(7) Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 4 sa do obdobia dôchodkového poistenia získaného po vzniku nároku na starobný dôchodok nezapočítavajú obdobia uvedené v § 140 ods. 1 až 4; na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 až 4 sa na hodnotu osobného mzdového bodu za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok prevyšujúcu hodnotu 3 neprihliada.

(8) Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

(9) Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku podľa odsekov 3 a 4 za kalendárny rok v kalendárnom roku len raz.


TRETÍ DIEL
Predčasný starobný dôchodok

67§ 67
Podmienky nároku na predčasný
starobný dôchodok
Na začiatok

(1) Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1, 2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)

(2) Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 0, 6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)

(3) Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

68§ 68
Určenie sumy predčasného starobného dôchodku
Na začiatok

(1) Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia znížený o 0, 5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

(2) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti, suma predčasného starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti v období nasledujúcom po období, v ktorom poberal predčasný starobný dôchodok alebo jeho časť, suma predčasného starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zastavenia výplaty predčasného starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty a suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia bez poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

(4) Ak sa predčasný starobný dôchodok ku dňu zastavenia jeho výplaty alebo ku dňu zániku dôchodkového poistenia získaného počas poberania predčasného starobného dôchodku vyplácal v sume jednej polovice z dôvodu jeho súbehu s vdovským dôchodkom alebo vdoveckým dôchodkom, pri určení sumy predčasného starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 3 sa prihliada na sumu predčasného starobného dôchodku, ktorá by patrila bez jeho zníženia z tohto dôvodu.

(5) Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), sa zníži o polovicu pomernej sumy predčasného starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.

(6) Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Na všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok platí § 66 ods. 8 druhá veta rovnako.

(7) Sociálna poisťovňa určí sumu predčasného starobného dôchodku podľa odsekov 2 a 3 v kalendárnom roku len raz.

69§ 69
Vylúčenie nároku na starobný dôchodok
Na začiatok

(1) Poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok.

(2) Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.
ŠTVRTÝ DIEL
Invalidný dôchodok

70§ 70
Podmienky nároku na invalidný dôchodok
Na začiatok

(1) Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

(2) Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

71§ 71
Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Na začiatok

(1) Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

(2) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

(3) Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.2)

(4) Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a
b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

(5) Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

(6) Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

(7) Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

(8) Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

(9) Ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktoré je s jeho funkčným dopadom najviac porovnateľné.

(10) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.


72§ 72
Na začiatok

(1) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku
a) do 20 rokov je menej ako jeden rok,
b) nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok,
c) nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky,
d) nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov,
e) nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov,
f) nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov,
g) nad 45 rokov je najmenej 15 rokov.

(2) Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

(3) Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená v odseku 1 považuje za splnenú.

(Táto zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2010)

73§ 73
Určenie sumy invalidného dôchodku
Na začiatok
(1) Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

(2) Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

(3) Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Osobný mzdový bod sa určuje na hodnotu 0, 67.

(4) Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti tejto fyzickej osoby vykonávať zárobkovú činnosť, osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Na určenie osobného mzdového bodu platí odsek 3 druhá veta rovnako.

73a§ 73a
Na začiatok

zrušený 555/2007 Z. z

PIATY DIEL
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok

74§ 74
Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku
na vdovecký dôchodok
Na začiatok
(1) Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý

a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
b) ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo
c) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

(2) Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela.

(3) Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak

a) sa stará o nezaopatrené dieťa,
b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
c) vychovala aspoň tri deti,
d) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
e) dovŕšila dôchodkový vek.

(4) Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 písm. a) je dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

(5) Nárok na vdovský dôchodok zaniká

a) uzatvorením manželstva,
b) dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela.

(6) Na nárok vdovca na vdovecký dôchodok po manželke platia odseky 1 až 5 rovnako.

75§ 75
Suma vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku
Na začiatok

(1) Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

(2) Suma vdovského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je 60 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti.

(3) Na určenie sumy vdoveckého dôchodku platia odseky 1 a 2 rovnako.

ŠIESTY DIEL
Sirotský dôchodok

76§ 76
Podmienky nároku na sirotský dôchodok
Na začiatok

(1) Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

(2) Nárok na sirotský dôchodok nevzniká nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo po jeho manželovi.

(3) Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká osvojením nezaopatreného dieťaťa. Zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského dôchodku vznikne znovu. Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká aj dňom, ktorým dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom. Nárok na výplatu sirotského dôchodku sa obnoví odo dňa, ktorým dieťa znovu začalo byť nezaopatreným dieťaťom.

(4) Nárok na sirotský dôchodok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého nezaopatrené dieťa úmyselne spôsobilo smrť fyzickej osoby, po ktorej vznikol nárok na sirotský dôchodok.

(5) Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.

77§ 77
Suma sirotského dôchodku
Na začiatok

(1) Suma sirotského dôchodku je 40 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ktorého smrťou vznikol nezaopatrenému dieťaťu nárok na sirotský dôchodok.

(2) Suma sirotského dôchodku po poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, je 40 % predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa ku dňu smrti.

(3) Ak zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

SIEDMY DIEL
Spoločné ustanovenia o dôchodkových dávkach

78§ 78
Na začiatok

(1) Povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, sa toto obdobie započíta na nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok a na určenie ich sumy ako obdobie dôchodkového poistenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie. To platí aj na nárok na vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete a na určenie ich sumy, ak vdova, vdovec alebo sirota zaplatili dlžnú sumu poistného na dôchodkové poistenie po fyzickej osobe uvedenej v prvej vete. Na účely určenia sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené podľa druhej vety považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.

(2) Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane zmení vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorého už bola určená tejto osobe dôchodková dávka, zmena sumy dôchodkovej dávky sa vykoná od splátky dôchodkovej dávky splatnej po kalendárnom mesiaci, v ktorom poberateľ tejto dávky

a) bol povinný predložiť výpis z dodatočného daňového priznania Sociálnej poisťovni alebo v ktorom nadobudol právoplatnosť dodatočný platobný výmer,
b) doplatil poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby zistený na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru je vyšší ako vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorého bola povinná platiť poistné na dôchodkové poistenie.

79§ 78a
Na začiatok

Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.

79§ 79
Na začiatok

Zrušený zákonom č. 310/2006 Z.z.
79a§ 79a
Na začiatok

Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.
80§ 80
Na začiatok


Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenské, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

81§ 81
Súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok
Na začiatok

(1) Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, vypláca sa dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dôchodkových dávok vypláca sa dôchodková dávka, ktorú si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty dôchodkových dávok pre súbeh ich nárokov zaniká nárok na dôchodkovú dávku, ktorá sa nevypláca. Ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a 2 alebo podľa § 70 ods. 1 a poberá invalidný dôchodok podľa § 266, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorého suma je vyššia; druhá veta a tretia veta platia rovnako.

(2) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica. Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vypláca v sume jednej polovice vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok. Pri rovnakej sume vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku sa vypláca v sume jednej polovice dôchodok, ktorý si poistenec zvolil.

(3) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a podmienky nároku na výplatu sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov obojstranne osiroteného dieťaťa, vypláca sa v plnej sume dôchodková dávka, ktorá je vyššia alebo najvyššia, a zostávajúce dôchodkové dávky sa vyplácajú v sume jednej polovice. Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vyplácajú v sume jednej polovice vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky.

(4) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a podmienky nároku na výplatu sirotských dôchodkov obojstranne osiroteného dieťaťa, vypláca sa v plnej sume dôchodková dávka, ktorá je vyššia alebo najvyššia, a zostávajúce dôchodkové dávky v sume jednej polovice. Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vypláca v plnej sume dôchodková dávka, ktorú si poistenec zvolil.

(5) Ak priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku dôjde k súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, o súbehu nárokov na výplatu dôchodkov sa rozhodne po zvýšení dôchodku, prípadne dôchodkov podľa § 82.

(6) Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vzniku nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov po tom istom poistencovi nesmie úhrn sumy týchto dôchodkových dávok presiahnuť 100 % dôchodkovej dávky zomretého poistenca, na ktorú mal alebo by bol mal nárok ku dňu smrti; to neplatí, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania dôchodkových dávok podľa § 116 ods. 8. Ak úhrn dôchodkových dávok presiahne túto sumu, suma každej z uvedených dôchodkových dávok sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená. To platí rovnako aj pre úhrn súm sirotských dôchodkov po tom istom zomretom poistencovi. Ak niektorému z poberateľov uvedených dôchodkových dávok zanikne nárok na túto dôchodkovú dávku alebo vznikne nárok na túto dôchodkovú dávku aj ďalšiemu poberateľovi, sumy dôchodkových dávok ostatných poberateľov po tom istom poistencovi sa úmerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v prvej vete vrátane zvýšenia, ktoré by k nej patrili podľa § 82 ku dňu, v ktorom sa sumy dôchodkových dávok úmerne upravujú.

82§ 82
Zvyšovanie dôchodkových dávok
Na začiatok

(1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.


(3) Na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.

(4) Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktorý sa v príslušnom kalendárnom roku nevypláca z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenského, na ktoré vznikol nárok pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, sa zvýši za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa z uvedeného dôvodu nevyplácal. Toto zvýšenie patrí od vzniku nároku na výplatu týchto dôchodkov.

(5) Dôchodková dávka, ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, sa zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jej výplatu za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodková dávka nevyplácala. Tieto zvýšenia patria od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.

(6) Ak je dôchodková dávka upravená z dôvodu súbehu s iným dôchodkom, určí sa zvýšenie z mesačnej sumy vyplácanej dôchodkovej dávky. Pri prvej zmene sumy vyplácanej dôchodkovej dávky, ktorá súvisí s dôvodom zníženia dôchodkovej dávky, sa určí zvýšenie z mesačnej sumy dôchodkovej dávky vyplácanej odo dňa tejto zmeny.

(7) Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok zvyšuje sa každá z týchto dôchodkových dávok.

(8) Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšuje, ak bol vymeraný zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.

(9) Zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s dôchodkovou dávkou, pri ktorej toto zvýšenie patrí.

ŠTVRTÁ HLAVA
Úrazové dávky

PRVÝ DIEL
Vymedzenie pojmov na účely úrazových dávok

83§ 83
Poškodený
Na začiatok

Poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec, okrem sudcu a prokurátora a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, ak utrpeli pracovný úraz alebo sa u nich zistila choroba z povolania.

84§ 84
Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok
Na začiatok

(1) Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok uvedených v § 13 ods. 3 písm. a) až e) a na určenie sumy rehabilitačného a rekvalifikačného je podiel súčtu vymeriavacích základov zamestnanca neobmedzených podľa § 138 ods. 11 dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak. Denný vymeriavací základ zamestnanca sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na určenie rozhodujúceho obdobia platí § 54 ods. 1, 2, 5 a 6 rovnako. Skutočnosť rozhodujúca na určenie rozhodujúceho obdobia je deň utrpenia pracovného úrazu alebo deň, od ktorého sa zistila choroba z povolania, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 1 príjem, z ktorého sa určuje jeho vymeriavací základ, alebo ak nárok na úrazovú dávku vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, suma úrazovej dávky uvedenej v odseku 1 sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo alebo by sa platilo poistné na úrazové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom poškodený naposledy vykonával činnosť zamestnanca pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania.

(3) Ak vznikne nárok na úrazovú dávku uvedenú v odseku 1 v období po kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom poškodený naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania, určí sa denný vymeriavací základ podľa odseku 1 a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú dávku, a všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania. Koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(4) Denný vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 2, ktorá nemá príjem z činnosti zamestnanca, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ktorý platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na úrazovú dávku. Denný vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 je odmena pripadajúca na jeden deň vykonávania práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

DRUHÝ DIEL
Úrazový príplatok

85§ 85
Podmienky nároku na úrazový príplatok
Na začiatok

Zamestnanec okrem sudcu, prokurátora a zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného, má nárok na úrazový príplatok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu51) alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.

86§ 86
Poskytovanie úrazového príplatku
Na začiatok

Úrazový príplatok sa poskytuje za dni.

87§ 87
Suma úrazového príplatku
Na začiatok

Suma úrazového príplatku je

a) 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti,
b) 25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

TRETÍ DIEL
Úrazová renta

88§ 88
Podmienky nároku na úrazovú rentu
Na začiatok

(1) Poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (ďalej len "pokles pracovnej schopnosti") a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

(2) Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu v období, počas ktorého má nárok na úrazový príplatok, a v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné. Poškodený nemá nárok na úrazovú rentu ani v období, počas ktorého sa mu neposkytuje rehabilitačné alebo rekvalifikačné z dôvodu jeho neúčasti na pracovnej rehabilitácii alebo rekvalifikácii bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorom maril priebeh pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

(3) Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2, alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Pokles pracovnej schopnosti sa opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti. Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.2)

89§ 89
Určenie sumy úrazovej renty
Na začiatok

(1) Suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30, 4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

(2) Ak sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa odseku 1 o sumu tohto dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v sume zníženej podľa prvej vety aj vtedy, ak zanikol nárok na výplatu dôchodkovej dávky.

(3) Na zníženie úrazovej renty podľa odseku 2 je rozhodujúca suma dôchodku, na ktorú má poškodený nárok ku dňu priznania úrazovej renty, a ak bol dôchodok uvedený v odseku 2 priznaný po priznaní úrazovej renty, rozhodujúca je suma dôchodku, na ktorú má nárok ku dňu jeho priznania.

(4) Ak u poškodeného došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, doterajšia suma úrazovej renty sa upraví v pomere novej percentuálnej miery poklesu pracovnej schopnosti k doterajšej percentuálnej miere poklesu pracovnej schopnosti odo dňa zmeny poklesu pracovnej schopnosti.

(5) Pri opätovnom vzniku nároku na úrazovú rentu z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa suma úrazovej renty určí z denného vymeriavacieho základu, z ktorého bola určená jej suma pri prvom vzniku nároku vynásobená koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom znovu vznikol nárok na úrazovú rentu, a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú rentu prvýkrát.

(6) Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, vypláca sa iba jedna úrazová renta, a to tá, ktorej suma je vyššia alebo najvyššia. Na výplatu úrazovej renty platí § 81 ods. 1 druhá veta primerane.

(7) Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, zníži sa suma úrazovej renty určenej ako súčet percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania o sumu invalidného dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v sume zníženej o sumu invalidného dôchodku aj vtedy, ak zanikol nárok na jeho výplatu. Suma úrazovej renty vypočítaná podľa prvej vety nesmie byť vyššia ako suma zodpovedajúca 100-percentnému poklesu pracovnej schopnosti.

(8) Na zvyšovanie úrazovej renty platí § 82 primerane.


89a§ 89a
Na začiatok

Nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

ŠTVRTÝ DIEL
Jednorazové vyrovnanie

90§ 90
Podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie
Na začiatok

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak

a) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %,
b) mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo
c) mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.

91§ 91
Určenie sumy jednorazového vyrovnania
Na začiatok

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

PIATY DIEL
Pozostalostná úrazová renta

92§ 92
Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu
Na začiatok

(1) Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu.

(2) Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť uvedená v odseku 1.

(3) Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie.

(4) Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek.

93§ 93
Suma pozostalostnej úrazovej renty
Na začiatok

(1) Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

(2) Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo úhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom nesmie presiahnuť sumu úrazovej renty, na ktorú mal alebo by mal poškodený nárok pri 100-percentnej strate pracovnej schopnosti. To platí aj vtedy, ak poškodený bol poberateľ úrazovej renty z dôvodu nižšieho percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti.

(3) Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí § 82 primerane.

ŠIESTY DIEL
Jednorazové odškodnenie

§ 94
Na začiatok

(1) Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie.

(2) Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, najviac 1 000 000 Sk.

(3) Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 1 je polovica sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky poškodeného. Úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí nesmie presiahnuť 1 000 000 Sk. Ak úhrn jednorazových odškodnení presiahne túto sumu, znížia sa sumy jednorazových odškodnení nezaopatrených detí pomerne tak, aby ich úhrn bol najviac 1 000 000 Sk.

(4) Sumy uvedené v odsekoch 2 a 3 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa zvyšujú vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka o percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2.

SIEDMY DIEL
Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné

95§ 95
Pracovná rehabilitácia
Na začiatok

(1) Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

(3) Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti poškodeného alebo inej vhodnej činnosti poškodeného. Iná vhodná činnosť poškodeného je činnosť zamestnanca alebo činnosť fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 2 zodpovedajúca zdravotnej spôsobilosti na prácu s prihliadnutím na vek, pracovné schopnosti a na kvalifikáciu.

(4) Pracovnú rehabilitáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa, v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu58) alebo v inom odbornom zariadení na poskytovanie pracovnej rehabilitácie. O vykonaní pracovnej rehabilitácie uzatvára so zamestnávateľom alebo so zariadením na pracovnú rehabilitáciu písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä zameranie, rozsah a náklady spojené s poskytovaním pracovnej rehabilitácie. Náklady spojené s pracovnou rehabilitáciou uhrádza Sociálna poisťovňa; ich súčasťou sú aj výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovné výdavky podľa osobitného predpisu.59)

(5) Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania sa pracovná rehabilitácia môže poskytovať v rozsahu najviac šiestich mesiacov. V odôvodnených prípadoch, ak možno predpokladať, že poškodený získa pracovnú schopnosť na výkon jeho doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti poškodeného po uplynutí šiestich mesiacov, pracovná rehabilitácia sa môže poskytnúť aj po uplynutí tohto obdobia, najviac v rozsahu ďalších šiestich mesiacov.

(6) Pracovnú rehabilitáciu možno prerušiť z vážnych dôvodov poškodeného na základe jeho písomnej žiadosti. Obdobie prerušenia pracovnej rehabilitácie sa nezapočítava do obdobia podľa odseku 5.

96§ 96
Rehabilitačné
Na začiatok

(1) Poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia, má nárok na rehabilitačné.

(2) Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní,

a) v ktorých sa poškodený nezúčastnil pracovnej rehabilitácie bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorých maril priebeh pracovnej rehabilitácie,
b) za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nárok na nemocenské a úrazový príplatok, alebo
c) počas ktorých bola pracovná rehabilitácia prerušená.

(3) Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného.

(4) Ak sa poberateľovi rehabilitačného súčasne vypláca predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, suma rehabilitačného sa určí ako rozdiel sumy rehabilitačného určeného podľa odseku 3 a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pripadajúcej na jeden deň.

ÔSMY DIEL
Rekvalifikácia a rekvalifikačné

97§ 97
Rekvalifikácia
Na začiatok

(1) Rekvalifikácia môže byť poskytnutá poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu.

(2) Rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou umožňujúcou jeho pracovné uplatnenie v inej vhodnej činnosti poškodeného; § 95 ods. 3 druhá veta platí rovnako.

(3) Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa vo vzdelávacom zariadení na výkon rekvalifikácie, ktoré spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.60) Na zabezpečenie jej vykonávania uzatvára Sociálna poisťovňa s týmto zariadením písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä zameranie, rozsah a sumu nákladov spojených s poskytovaním rekvalifikácie; § 95 ods. 4 tretia veta platí rovnako.

(4) Na rozsah poskytovania rekvalifikácie a na jej prerušenie platí § 95 ods. 5 a 6 rovnako.

(5) Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak poškodený je poberateľ starobného dôchodku.

98§ 98
Rekvalifikačné
Na začiatok

(1) Poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia, má nárok na rekvalifikačné.

(2) Na poskytnutie rekvalifikačného a na určenie jeho sumy platí § 96 ods. 2 až 4 rovnako.

DEVIATY DIEL
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

99§ 99
Na začiatok

Poškodený má nárok na náhradu za bolesť a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu.60a)

DESIATY DIEL
Náhrada nákladov spojených s liečením

100§ 100
Na začiatok

(1) Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania na základe odporúčania odborného lekára a ktoré sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.

(2) Suma náhrady nákladov spojených s liečením je najviac 500 000 Sk. Na zvýšenie tejto sumy platí § 94 ods. 4 rovnako.

JEDENÁSTY DIEL
Náhrada nákladov spojených s pohrebom

101§ 101
Na začiatok

(1) Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom, nárok na ich náhradu.

(2) Za náklady spojené s pohrebom sa podľa tohto zákona považujú najmä

a) náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
b) náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
c) cintorínske poplatky,
d) náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
e) náklady na úpravu hrobu.

(3) Suma náhrady nákladov uvedených v odseku 2 je najviac 50 000 Sk. Na zvýšenie tejto sumy platí § 94 ods. 4 rovnako.


(4) Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žila ku dňu jeho smrti v domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu

a) jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 3 000 Sk pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa, a
b) cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

(5) Suma náhrady výdavkov uvedených v odseku 4 pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti uvedené v odseku 4 je najviac 50 000 Sk. Na zvýšenie tejto sumy platí § 94 ods. 4 rovnako.

PIATA HLAVA
Dávka garančného poistenia

102§ 102
Podmienky nároku na dávku garančného poistenia
Na začiatok

(1) Zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2 má nárok na dávku garančného poistenia, ak jeho zamestnávateľ sa stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky tohto zamestnanca, ktorými sú

a) nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
b) nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
c) nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
d) nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
e) nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,
f) nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,
g) nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
h) nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
i) nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností,
j) nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
k) nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, 51)
l) súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde z dôvodu zrušenia zamestnávateľa vrátane trov právneho zastúpenia.

(2) Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ak bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený.

103§ 103
Výška dávky garančného poistenia
Na začiatok

(1) Dávka garančného poistenia podľa § 102 písm. a) až h) sa poskytne v sume príslušného nároku zníženého o poistné na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec, a preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, vypočítaných podľa podmienok platných v kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnancovi vznikol uvedený nárok.

(2) Dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

(3) Dávka garančného poistenia je najviac v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť. Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

104§ 103a
Uspokojovanie nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej zložky alebo s pobytom aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore
Na začiatok

(1) Ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je právnická osoba so sídlom alebo adresou organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a súčasne s adresou organizačnej zložky alebo sídlom na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, inštitúciou zodpovednou za uspokojovanie nárokov zamestnanca z garančného poistenia je inštitúcia členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, na ktorého území fyzická osoba vykonáva činnosť zamestnanca alebo zvyčajne vykonáva činnosť zamestnanca. Ak inštitúciou podľa prvej vety je Sociálna poisťovňa, o nároku na dávku garančného poistenia zamestnanca uvedeného v prvej vete rozhodne podľa tohto zákona. To platí aj vtedy, ak je platobne neschopný zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba s trvalým pobytom, povolením na prechodný pobyt24) alebo povolením na trvalý pobyt25) na území Slovenskej republiky a s bydliskom na území najmenej jedného iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

(2) V konaní o dávku garančného poistenia zamestnanca uvedeného v odseku 1 je Sociálna poisťovňa viazaná návrhom na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľa uvedeného v odseku 1 podaným v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

ŠIESTA HLAVA

Dávka v nezamestnanosti

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

104§ 104
Na začiatok

(1) Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len "evidencia nezamestnaných občanov") bol poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov

a) bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a
b) nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

(3) Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov , nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.2)

(4) U fyzických osôb uvedených v odseku 3 je obdobie poistenia na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu2) obdobím poistenia v nezamestnanosti podľa tohto zákona.

(5) Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.

(6) Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na poistenie v nezamestnanosti.

(7) Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

105§ 105
Na začiatok

(1) Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti pre poistenca uvedeného v § 104 ods. 1 a 3 je šesť mesiacov a pre poistenca uvedeného v § 104 ods. 2 sú štyri mesiace. Do podporného obdobia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodu uvedeného v § 106.

(2) Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

(3) Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie nezamestnaných občanov počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období kratšom ako tri roky bol opätovne zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

(4) Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa odseku 3.

106§ 106
Na začiatok

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých

a) má nárok na výplatu nemocenského,
b) má nárok na výplatu ošetrovného,
c) má nárok na výplatu materského,
d) sa mu vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.45b)

107§ 107
Poskytovanie dávky v nezamestnanosti
Na začiatok

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni.

108§ 108
Výška dávky v nezamestnanosti
Na začiatok

(1) Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu.

(2) Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu, 2) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu poistenca uvedeného v § 104 ods. 1 a 3 je obdobie troch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, a poistenca uvedeného v § 104 ods. 2 je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.2) Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(3) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 1, alebo nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 2, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

(4) Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške určenej ako podiel trojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365. Denný vymeriavací základ podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.


(5) Všeobecný vymeriavací základ podľa odseku 4 je

a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

SIEDMA HLAVA
Spoločné ustanovenia o nemocenských dávkach, dôchodkových dávkach, úrazových dávkach, dávke garančného poistenia a o dávke v nezamestnanosti

109§ 109
Vznik nároku na nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávku garančného poistenia, dávku v nezamestnanosti a vznik nároku na ich výplatu
Na začiatok

(1) Nárok na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku, dávku garančného poistenia a dávku v nezamestnanosti (ďalej len "dávka") vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

(2) Nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dávku, splnením podmienok nároku na jej výplatu a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dávky.

110§ 110
Zánik nároku na nemocenské dávky a invalidný dôchodok a vylúčenie n
Richard
15.01.06,11:49
V tejto téme bude vždy aktuálne znenie. Prosím nepíšte tu otázky a komentáre, iba ak prípadné návrhy na odstránenie chyby v texte zákona.