Zita5
12.10.10,13:06
Dovolila som si otvoriť tému , v ktorej by sme mohli spoločne uverejňovať Pokyny a Usmernenia zo stránky www.drsr.sk
Dúfam že nám to pre našu prácu pomôže .
Prosím, aby sa nezadávali v tejto téme otázky .
Zita5
12.10.10,13:07
Informácia k určeniu miesta dodania bezpečnostných
a strážnych služieb podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
Október 2010
rodina1
12.10.10,14:21
Informácie k podávaniu žiadostí o vrátenie DPH za rok 2009 v členských štátoch EÚ - predĺženie lehoty
Október 2010
grammatika
12.10.10,14:25
miesto dodania upratovacích služieb
grammatika
12.10.10,14:27
Informácia k uplatňovaniu DPH v súvislosti s precedenčným právom
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
grammatika
12.10.10,14:29
osobné auto M1 a DPH od roka 2010
grammatika
12.10.10,14:38
Sadzby DPH pri šošovkách a okuliarových rámoch 2010
betka
15.10.10,12:20
betka
15.10.10,12:24
betka
15.10.10,13:22
Mária.K.
15.10.10,13:57
Usmernenie DRSR k § 4 ods. 7 zákona o DPH - posudzovanie prevádzkárne pre účely DPH
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/usm_par4dph.pdf
Mária.K.
03.11.10,07:36
Informácia DRSR k nároku na odpočet v súvislosti s podporou predaja vlastných výrobkov
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/dph_po_1_5_2004/data/propopre_0809.pdf
Rozalka
11.11.10,20:33
Metodické usmernenie Daňového riaditeľstva SR k určeniu dňa dodania služby poskytnutej advokátom, ktorého súd ustanovil „za obhajcu ex offo“
Zita5
03.01.11,16:18
DRSR zo dňa 03.01.2011 Informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2011
Zita5
03.02.11,21:22
Informácia k uplatňovaniu základnej sadzby DPH
Daňové riaditeľstvo SR vydáva túto informáciu s cieľom usmernenia platiteľov DPH nakoľko medzi podnikateľskou verejnosťou eviduje na prelome rokov 2010 - 2011 nesprávne výklady uplatňovania základnej sadzby DPH.

www.drsr.sk 3.2.2011
Aljok
29.11.11,16:00
Na stránke DR SR sa objavila Informácia k povinnosti registrácie osôb pre DPH a k povinnosti podávať DP DPH.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...dph_pod_dp.pdf (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/info_k_reg_dph_pod_dp.pdf)
Rozalka
29.11.11,18:51
Podľa môjho názoru takáto informácia mala byť DÚ vydaná od 1.1.1993 ....
Aljok
05.12.11,15:12
Aljok
29.12.11,16:21
Info DR SR :


Užívanie motorového vozidla aj na súkromný účel a správne uplatňovanie zákona o DPH
(http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/info_auta_par49_ods5.pdf)
Aljok
03.01.12,08:17
Zita5
07.11.12,12:03
Metodický pokyn k registrácii za platiteľa DPH v zmysle zákona
č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dokument zároveň obsahuje aj :

Vzor náležitostí bankovej záruky bez výhrad
Zita5
07.11.12,12:07
Metodický pokyn k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia
podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov účinný od 1.10.2012
Aljok
13.12.12,16:55
Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Vydalo : FR SR v decembri 2012

https://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_2012_12_par43.pdf

Z materiálu :
Týmto metodickým pokynom sa ruší metodický pokyn k zdaňovaniu dodania tovaru
z tuzemska do iného členského štátu a k zdaňovaniu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného
členského štátu.
Aljok
13.12.12,17:14
Informácia pre štvrťročných platiteľov DPH k zdaňovaciemu obdobiu

Vydalo : FR SR v decembri 2012
Aljok
13.12.12,17:16
Informácia k zloženiu zábezpeky na daň pri registrácii zdaniteľných osôb

Vydalo : FR SR v decembri 2012
Zita5
13.01.13,13:11
Metodický pokyn k uplatneniu dane z pridanej hodnoty pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť

Vydalo: Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia daňová a colná
Odbor daňovej metodiky
január 2013

-----------------------------
1Hlavným cieľom prijatia nových pravidiel týkajúcich sa miesta dodania služieb (smernica Rady 2008/8/ES
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o miesto poskytnutia služieb), účinných k 1.1.2010, bolo
čo najširšie uplatnenie všeobecného pravidla a zdanenie služby podľa miesta, kde je príjemca služby usadený.
Uplatnenie tohto pravidla predstavuje najjednoduchšiu formu zdanenia služieb. Osobitné pravidlá miesta dodania
služieb, medzi ktoré patrí aj § 16 ods. 1 zákona o DPH, sú určené pre tie typy služieb, pre ktoré by uplatnenie
všeobecného pravidla nebolo vhodné. V tejto súvislosti Európska komisia uviedla, že § 16 ods. 1 zákona o DPH je
osobitným pravidlom a nemôže byť považovaný za výnimku, ktorá má byť interpretovaná úzko, k všeobecnému
pravidlu podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Na druhej strane však nemá byť § 16 ods. 1 zákona o DPH uplatňovaný
tak široko, aby v konečnom dôsledku postavil všeobecné pravidlo § 15 ods. 1 zákona o DPH do pozície výnimky.
Príliš široké uplatnenie § 16 ods. 1 zákona o DPH by viedlo k dodatočnému administratívnemu zaťaženiu
operátorov, ktorí ak nemôžu preniesť daňovú povinnosť na príjemcu, musia sa v členskom štáte, kde sa nehnuteľnosť
nachádza, registrovať za platiteľa dane. Rovnako administratívne náročný je aj proces vrátenia dane podľa §55f
zákona o DPH.
Zita5
13.01.13,13:18
Metodický pokyn

Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 a § 82 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov

V § 81 zákona o DPH je upravené zrušenie registrácie pre daň platiteľa dane, ktorý je
registrovaný podľa § 4, § 5 a § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o DPH“) a v § 82 zákona o DPH je upravené zrušenie registrácie osoby
registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH, ktorá nie je platiteľom dane.
Zákonom č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
sa s účinnosťou od 1.10.2012 zmenili a dopĺňali aj ustanovenia § 81 ods. 2, 4 a 5 zákona
o DPH. Ustanovenia zákona o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1.10.2012 sú zvýraznené
tučným písmom.
Poznámka: Zrušenie registrácie pre daň podľa § 81a zákona o DPH je upravené v Metodickom
pokyne DR SR k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registrácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Vydalo: Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia daňová a colná
Odbor daňovej metodiky
december 2012
Aljok
07.02.13,12:07
Metodický pokyn k odpočítaniu dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane pri zmene rozsahu použitia nehnuteľnosti podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

https://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/2013_01_28_dph.pdf